T1.3 - Poháňkové pastviny (NT)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy1,63
 2dubohabřiny a lipové doubravy17,98
 3suťové a roklinové lesy0
 4květnaté bučiny32,9
 5vápnomilné bučiny0,01
 6květnaté jedliny0,28
 7acidofilní bučiny28,54
 8perialpinské bazifilní teplomilné doubravy0,02
 9subkontinentální teplomilné doubravy0
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy0,26
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy17,32
 13acidofilní bory0,01
 14klimaxové a podmáčené smrčiny0,88
 17rašeliniště0,15
 19vodní toky a nádrže0,02

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
46531,92170.59124783,729198,98740,00056379352,137163

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

Gentianella praecox bohemica  (CR)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

Amara lucida  (VU) Cymindis vaporariorum  (VU) Paradromius strigiceps  (EN) Poecilus kugelanni  (CR)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

Argynnis adippe  (VU) Boloria euphrosyne  (VU) Colias myrmidone  (CR) Hesperia comma  (VU) Maculinea alcon  (CR) Maculinea arion  (CR) Melitaea cinxia  (VU) Pyrgus alveus  (VU)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

plazi (PDF, 194 kB)

Coronella austriaca austriaca  (VU) Elaphe longissima longissima  (EN) Vipera berus berus  (VU) Zootoca vivipara vivipara  (NT)

ptáci (PDF, 194 kB)

Coracias garrulus  (RE) Coturnix coturnix  (NT) Lanius collurio  (NT) Lanius excubitor  (VU) Lanius minor  (RE) Lanius senator  (RE) Miliaria calandra  (VU) Oenanthe oenanthe  (EN) Perdix perdix  (NT) Saxicola rubetra  (LC) Saxicola torquata  (VU) Upupa epops  (EN)

savci (PDF, 194 kB)

Lepus europaeus  (NT) Mustela eversmannii  (EN) Spermophillus citellus  (EN)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 202 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Cynosurus cristatus25,7C
Leontodon autumnalis23C
Trifolium repens21,4C, Dm
Phleum pratense21,1C
Euphrasia rostkoviana20,9
Bellis perennis20,9
Trifolium pratense19,4C
Plantago lanceolata17,4C
Prunella laciniata16,4
Lolium perenne16,4C, Dm
Lotus corniculatus15,7C
Alchemilla vulgaris s.lat.15,7C
Festuca pratensis15,5C
Agrostis capillaris15,4C
Cerastium holosteoides ssp. triviale15,3C
Achillea millefolium agg.15,3C
Prunella vulgaris14,1C
Leontodon hispidus14C
Carum carvi14
Trisetum flavescens13,9C
Taraxacum sect. Ruderalia13,7C
Senecio jacobaea13,3
Carlina acaulis13,3
Anthoxanthum odoratum s.lat.13,1C
Dactylis glomerata13C
Leucanthemum vulgare agg.12,9C
Festuca rubra agg.12,9C, Dm
Trifolium ochroleucon12,6
Polygala vulgaris12,3
Campanula patula11,7
Thymus pulegioides11,6
Ononis spinosa11,3
Ranunculus acris10,8C
Centaurea jacea10,6C
Plantago media10,4
Pimpinella saxifraga10,4C
Stellaria graminea10,1
Alchemilla glaucescens10,1

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Achillea millefolium agg.82Dg
Trifolium repens73Dg, Dm
Taraxacum sect. Ruderalia71Dg
Plantago lanceolata71Dg
Festuca rubra agg.60Dg, Dm
Trifolium pratense59Dg
Agrostis capillaris59Dg
Alchemilla vulgaris s.lat.57Dg
Dactylis glomerata56Dg
Anthoxanthum odoratum s.lat.56Dg
Cerastium holosteoides ssp. triviale54Dg
Ranunculus acris53Dg
Festuca pratensis53Dg
Poa pratensis s.lat.52
Lotus corniculatus48Dg
Veronica chamaedrys agg.47
Cynosurus cristatus44Dg
Leucanthemum vulgare agg.42Dg
Lolium perenne41Dg, Dm
Rumex acetosa40
Prunella vulgaris39Dg
Ranunculus repens38
Phleum pratense38Dg
Leontodon hispidus38Dg
Leontodon autumnalis38Dg
Trisetum flavescens37Dg
Holcus lanatus36
Briza media34
Pimpinella saxifraga33Dg
Plantago major32
Centaurea jacea31Dg

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Trifolium repens6Dg, C
Lolium perenne4Dg, C
Festuca rubra agg.4Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Lolio-Cynosuretum (NT) Caro-Poëtum pratensis (NT) Trifolio repentis-Veronicetum filiformis (NT) Festuco-Cynosuretum (NT) Anthoxantho-Agrostietum (NT)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.