T1.4 - Aluviální psárkové louky (VU)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy29,57
 2dubohabřiny a lipové doubravy18,25
 4květnaté bučiny4,16
 6květnaté jedliny0,15
 7acidofilní bučiny7,51
 8perialpinské bazifilní teplomilné doubravy0,11
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy0,04
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy38,43
 14klimaxové a podmáčené smrčiny1,59
 17rašeliniště0,19

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
23500,93470.298115202,040018,87400,00086770227,843189

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

Amara concinna  (CR) Amara chaudoiri incognita  (VU) Brachinus psophia  (EN)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

Aricia eumedon  (VU) Maculinea telejus  (VU)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Bufo bufo bufo  (LC) Bufo viridis viridis  (NT) Rana arvalis arvalis  (EN) Rana arvalis wolterstorffi  (NE) Rana dalmatina  (NT) Rana temporaria temporaria  (LC)

plazi (PDF, 194 kB)

Natrix natrix natrix  (LC) Natrix tessellata  (EN)

ptáci (PDF, 194 kB)

Anthus pratensis  (LC) Asio flammeus  (VU) Circus aeruginosus  (VU) Circus cyaneus  (CR) Circus pygargus  (EN) Coturnix coturnix  (NT) Crex crex  (VU) Gallinago gallinago  (EN) Lanius collurio  (NT) Lanius excubitor  (VU) Lanius minor  (RE) Limosa limosa  (CR) Motacilla flava  (VU) Numenius arquata  (CR) Perdix perdix  (NT) Saxicola rubetra  (LC) Tringa totanus  (CR) Turdus iliacus  (VU) Vanellus vanellus  (VU)

savci (PDF, 194 kB)

Lepus europaeus  (NT) Mustela putorius  (DD) Sicista betulina  (VU)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 322 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Alopecurus pratensis23,1C, Dm
Sanguisorba officinalis19,2C, Dm
Lychnis flos-cuculi17,2C
Festuca pratensis17C
Rumex acetosa16,8C
Holcus lanatus16,8C, Dm
Deschampsia cespitosa15,8C, Dm
Ranunculus repens15,1C
Cardamine pratensis14,8C
Ranunculus acris14,7C
Cerastium holosteoides ssp. triviale14,3C
Poa trivialis14,2C
Poa pratensis s.lat.13,4C
Geranium pratense13,3
Lathyrus pratensis13,1C
Ranunculus auricomus agg.12,4C
Carex vulpina12
Lysimachia nummularia11,7C
Symphytum officinale11
Carex ovalis10,9
Senecio aquaticus10,8
Carex hirta10,3
Taraxacum sect. Ruderalia10C

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Alopecurus pratensis87Dg, Dm
Rumex acetosa75Dg
Deschampsia cespitosa70Dg, Dm
Ranunculus repens68Dg
Ranunculus acris67Dg
Sanguisorba officinalis66Dg, Dm
Poa pratensis s.lat.65Dg
Holcus lanatus64Dg, Dm
Poa trivialis62Dg
Lychnis flos-cuculi61Dg
Taraxacum sect. Ruderalia56Dg
Festuca pratensis56Dg
Lathyrus pratensis52Dg
Cerastium holosteoides ssp. triviale51Dg
Cardamine pratensis48Dg
Festuca rubra agg.45
Ranunculus auricomus agg.43Dg
Achillea millefolium agg.42
Veronica chamaedrys agg.39
Alchemilla vulgaris s.lat.39
Lysimachia nummularia37Dg
Anthoxanthum odoratum s.lat.37
Myosotis palustris agg.31
Dactylis glomerata31

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Alopecurus pratensis26Dg, C
Deschampsia cespitosa10Dg, C
Holcus lanatus5Dg, C
Sanguisorba officinalis4Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Alopecuretum pratensis (VU) Agropyro-Alopecuretum (NT) Stellario-Deschampsietum cespitosae (VU) Deschampsio-Senecionetum aquatici (EN) Sanguisorbo-Deschampsietum cespitosae (VU) Sanguisorbo-Polygonetum bistortae (EN) Holcetum lanati (VU)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.