T1.5 - Vlhké pcháčové louky (NT)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy3,56
 2dubohabřiny a lipové doubravy8,71
 3suťové a roklinové lesy0,03
 4květnaté bučiny22,91
 6květnaté jedliny0,08
 7acidofilní bučiny34,52
 8perialpinské bazifilní teplomilné doubravy0,04
 9subkontinentální teplomilné doubravy0,01
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy0,02
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy24,66
 13acidofilní bory0,02
 14klimaxové a podmáčené smrčiny5,07
 16subalpínská a alpínská vegetace0,01
 17rašeliniště0,34
 18sukcesní stádia na antropogenních stanovištích0,02

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
44460,52400.5637538850,82512,39020,0000000562,9048278

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

Armillaria ectypa  (CR)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

Aricia eumedon  (VU) Euphydryas aurinia  (EN) Melitaea diamina  (EN)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Bufo bufo bufo  (LC) Bufo viridis viridis  (NT) Rana arvalis arvalis  (EN) Rana arvalis wolterstorffi  (NE) Rana dalmatina  (NT) Rana temporaria temporaria  (LC)

plazi (PDF, 194 kB)

Natrix natrix natrix  (LC) Natrix tessellata  (EN)

ptáci (PDF, 194 kB)

Anthus pratensis  (LC) Asio flammeus  (VU) Circus cyaneus  (CR) Circus pygargus  (EN) Coturnix coturnix  (NT) Crex crex  (VU) Lanius collurio  (NT) Lanius excubitor  (VU) Lanius minor  (RE) Limosa limosa  (CR) Motacilla flava  (VU) Saxicola rubetra  (LC) Tringa totanus  (CR) Turdus iliacus  (VU)

savci (PDF, 194 kB)

Lepus europaeus  (NT) Mustela putorius  (DD) Sicista betulina  (VU)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 1735 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Scirpus sylvaticus27,1C, Dm
Lychnis flos-cuculi21,3C
Galium uliginosum21,1C
Caltha palustris21,1C
Myosotis palustris agg.20,9C
Angelica sylvestris20,7C
Rumex acetosa20C
Cardamine pratensis19,7C
Ranunculus auricomus agg.19,5C
Ranunculus acris18,7C
Carex nigra18,7C
Cirsium rivulare18,6
Juncus effusus18,4C
Cirsium palustre18,2C
Carex panicea17,8C
Poa trivialis17,4C
Mentha verticillata s.lat.17,3
Alopecurus pratensis17,1C
Juncus conglomeratus16,4
Lathyrus pratensis15,8C
Holcus lanatus15,8C
Juncus filiformis15,6
Festuca rubra agg.15,3C
Bistorta major15,2C, Dm
Crepis paludosa15C
Equisetum palustre14,9C
Climacium dendroides14,7
Cirriphyllum piliferum14,7
Lotus uliginosus14,6
Calliergonella cuspidata13,7
Valeriana dioica13,1
Sanguisorba officinalis13,1C
Deschampsia cespitosa13,1C
Alchemilla vulgaris s.lat.12,9C
Filipendula ulmaria12,7C
Rhytidiadelphus squarrosus12,4
Galium palustre agg.12C
Epilobium obscurum12
Juncus acutiflorus11,8
Festuca pratensis11,5C
Cerastium lucorum11,5
Anthoxanthum odoratum s.lat.11,5C
Agrostis canina11,4
Cirsium oleraceum11,3Dm
Dactylorhiza majalis11,2
Carex cespitosa11,2Dm
Geum rivale11
Ranunculus repens10C

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Rumex acetosa74Dg
Ranunculus acris70Dg
Poa trivialis63Dg
Myosotis palustris agg.63Dg
Scirpus sylvaticus61Dg, Dm
Lychnis flos-cuculi60Dg
Festuca rubra agg.60Dg
Alopecurus pratensis58Dg
Caltha palustris56Dg
Deschampsia cespitosa55Dg
Angelica sylvestris54Dg
Holcus lanatus53Dg
Juncus effusus52Dg
Galium uliginosum52Dg
Cirsium palustre52Dg
Lathyrus pratensis51Dg
Ranunculus auricomus agg.50Dg
Carex nigra50Dg
Cardamine pratensis49Dg
Ranunculus repens46Dg
Anthoxanthum odoratum s.lat.45Dg
Carex panicea44Dg
Sanguisorba officinalis43Dg
Alchemilla vulgaris s.lat.42Dg
Poa pratensis s.lat.41
Filipendula ulmaria41Dg
Galium palustre agg.37Dg
Festuca pratensis36Dg
Equisetum palustre36Dg
Bistorta major35Dg, Dm
Veronica chamaedrys agg.32
Crepis paludosa31Dg

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Scirpus sylvaticus19Dg, C
Cirsium oleraceum4Dg
Cirsium heterophyllum4
Bistorta major4Dg, C
Carex cespitosa3Dg

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Angelico-Cirsietum oleracei (NT) Cirsietum rivularis (VU) Trollio-Cirsietum salisburgensis (EN) Polygono-Trollietum altissimi (EN) Polygono-Cirsietum palustris (VU) Angelico-Cirsietum palustris (NT) Chaerophyllo hirsuti-Calthetum (EN) Chaerophyllo hirsuti-Crepidetum paludosa (EN) Scirpo-Cirsietum cani (EN) Caricetum cespitosae (EN) Scirpetum sylvatici (NT) Polygono-Cirsietum heterophylli (VU) Deschampsio-Cirsietum heterophylli (VU) Crepido-Juncetum acutiflori (EN) Scirpo-Juncetum filiformis (VU) Junco filiformis-Polygonetum bistortae (EN) Scirpo-Caricetum brizoidis (NT)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.