T1.6 - Vlhká tužebníková lada (LC)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy3,28
 2dubohabřiny a lipové doubravy9,17
 3suťové a roklinové lesy0,03
 4květnaté bučiny26,17
 5vápnomilné bučiny0,01
 6květnaté jedliny0,2
 7acidofilní bučiny32,02
 8perialpinské bazifilní teplomilné doubravy0,03
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy0,09
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy24,86
 13acidofilní bory0,03
 14klimaxové a podmáčené smrčiny3,94
 16subalpínská a alpínská vegetace0
 17rašeliniště0,09
 18sukcesní stádia na antropogenních stanovištích0,06

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
15708,26350.1992275720,56970,87130,0000000738,9896274

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Bufo bufo bufo  (LC) Bufo viridis viridis  (NT) Rana arvalis arvalis  (EN) Rana arvalis wolterstorffi  (NE) Rana dalmatina  (NT) Rana temporaria temporaria  (LC)

plazi (PDF, 194 kB)

Natrix natrix natrix  (LC) Natrix tessellata  (EN)

ptáci (PDF, 194 kB)

Asio flammeus  (VU) Circus cyaneus  (CR) Circus pygargus  (EN) Crex crex  (VU) Lanius collurio  (NT) Lanius excubitor  (VU) Lanius minor  (RE) Motacilla flava  (VU) Saxicola rubetra  (LC) Turdus iliacus  (VU)

savci (PDF, 194 kB)

Lepus europaeus  (NT) Mustela putorius  (DD) Sicista betulina  (VU)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 465 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Filipendula ulmaria31C, Dm
Geranium palustre22Dm
Scirpus sylvaticus19,3C
Caltha palustris16C
Alopecurus pratensis14,2C
Lysimachia vulgaris13,9C
Angelica sylvestris13,8C
Equisetum palustre13,2C
Cirsium oleraceum13,2C
Galium uliginosum13C
Lathyrus pratensis12,1C
Ranunculus auricomus agg.11,6C
Poa trivialis11,4C
Chaerophyllum hirsutum10,1Dm

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Filipendula ulmaria97Dg, Dm
Scirpus sylvaticus59Dg
Alopecurus pratensis58Dg
Caltha palustris54Dg
Poa trivialis52Dg
Lathyrus pratensis48Dg
Angelica sylvestris47Dg
Lysimachia vulgaris45Dg
Galium uliginosum43Dg
Ranunculus auricomus agg.40Dg
Equisetum palustre39Dg
Sanguisorba officinalis35
Myosotis palustris agg.35
Cirsium palustre34
Cirsium oleraceum33Dg
Deschampsia cespitosa32
Juncus effusus31

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Filipendula ulmaria69Dg, C
Chaerophyllum hirsutum4Dg
Geranium palustre4Dg

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Filipendulo-Geranietum palustris (NT) Lysimachio vulgaris-Filipenduletum (VU) Chaerophyllo hirsuti-Filipenduletum (VU) Valeriano procurrentis-Filipenduletum (EN) Cirsio heterophylli-Filipenduletum (EN) Filipendulo-Menthetum longifoliae (VU) Filipendulo-Epilobietum hirsuti (EN) Trollio altissimi-Filipenduletum (EN) Iridetum sibiricae (EN) Veronico longifoliae-Filipenduletum (CR)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.