T1.8 - Kontinentální vysokobylinná vegetace (CR)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy71,26
 2dubohabřiny a lipové doubravy28,74

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
6,72050.000190,74670,45730,009995431,93865325

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

Pterostichus cylindricus  (VU)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Bufo bufo bufo  (LC) Bufo viridis viridis  (NT) Rana dalmatina  (NT) Rana temporaria temporaria  (LC)

plazi (PDF, 194 kB)

Natrix natrix natrix  (LC) Natrix tessellata  (EN)

ptáci (PDF, 194 kB)

Anthus pratensis  (LC) Asio flammeus  (VU) Circus aeruginosus  (VU) Circus cyaneus  (CR) Circus pygargus  (EN) Crex crex  (VU) Gallinago gallinago  (EN) Lanius collurio  (NT) Lanius excubitor  (VU) Lanius minor  (RE) Motacilla flava  (VU) Saxicola rubetra  (LC) Vanellus vanellus  (VU)

savci (PDF, 194 kB)

Lepus europaeus  (NT) Mustela eversmannii  (EN)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 8 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Pseudolysimachion maritimum50,2C
Thalictrum lucidum49,6C
Scutellaria hastifolia43,7
Thalictrum flavum41,5
Carex riparia40,4C
Potentilla reptans34,8C
Stachys palustris24,4C
Cirsium canum21,7C
Carex acuta20,5C
Lathyrus pratensis19,8C
Phalaris arundinacea18,8C
Alopecurus pratensis18,5C, Dm

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Lathyrus pratensis75Dg
Alopecurus pratensis75Dg, Dm
Potentilla reptans62Dg
Sanguisorba officinalis50
Ranunculus repens50
Phalaris arundinacea50Dg
Filipendula ulmaria50
Deschampsia cespitosa50
Cirsium arvense50
Carex acuta50Dg
Thalictrum lucidum38Dg
Symphytum officinale38
Stachys palustris38Dg
Pseudolysimachion maritimum38Dg
Potentilla anserina38
Poa trivialis38
Poa pratensis s.lat.38
Poa palustris38
Lythrum salicaria38
Lysimachia vulgaris38
Lysimachia nummularia38
Galium verum agg.38
Festuca pratensis38
Cirsium canum38Dg
Carex riparia38Dg

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Alopecurus pratensis25Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Lysimachio-Filipenduletum picbaueri (CR) Stachyo palustris-Thalictretum flavae (EN) Veronico longifoliae-Euphorbietum lucida (CR)

Fotografie

(pro tuto úroveň biotopu nejsou k dispozici)
 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.