T1.9 - Střídavě vlhké bezkolencové louky (VU)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy9,59
 2dubohabřiny a lipové doubravy10,21
 4květnaté bučiny19,56
 5vápnomilné bučiny0,01
 6květnaté jedliny0,11
 7acidofilní bučiny18,5
 8perialpinské bazifilní teplomilné doubravy0,06
 9subkontinentální teplomilné doubravy0,05
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy0,07
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy36,36
 13acidofilní bory0,01
 14klimaxové a podmáčené smrčiny4,16
 17rašeliniště1,3

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
8320,33500.105582251,01163,95860,0000043646,7489735

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

Cypripedium calceolus  (EN) Gladiolus palustris  (CR) Thesium ebracteatum  (CR)

houby (PDF, 182 kB)

Bovista paludosa  (VU)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

Pterostichus cylindricus  (VU)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

Aricia eumedon  (VU) Maculinea alcon  (CR) Maculinea telejus  (VU)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Bufo bufo bufo  (LC) Bufo viridis viridis  (NT) Rana arvalis arvalis  (EN) Rana arvalis wolterstorffi  (NE) Rana dalmatina  (NT) Rana temporaria temporaria  (LC)

plazi (PDF, 194 kB)

Natrix natrix natrix  (LC) Natrix tessellata  (EN)

ptáci (PDF, 194 kB)

Anthus pratensis  (LC) Asio flammeus  (VU) Circus aeruginosus  (VU) Circus cyaneus  (CR) Circus pygargus  (EN) Crex crex  (VU) Gallinago gallinago  (EN) Lanius collurio  (NT) Lanius excubitor  (VU) Lanius minor  (RE) Motacilla flava  (VU) Saxicola rubetra  (LC) Turdus iliacus  (VU)

savci (PDF, 194 kB)

Lepus europaeus  (NT) Mustela putorius  (DD) Sicista betulina  (VU)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 480 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Succisa pratensis34,4C
Galium boreale ssp. boreale29,6C
Molinia caerulea s.lat.27,8C, Dm
Sanguisorba officinalis25,2C
Selinum carvifolia22,4
Holcus lanatus19,4C
Centaurea jacea19,3C
Carex panicea18,7C
Betonica officinalis18,1
Potentilla erecta18C
Lychnis flos-cuculi17,8C
Ranunculus acris17,7C
Scorzonera humilis17,2
Luzula campestris agg.16,9C
Briza media16,6C
Ranunculus auricomus agg.16,5C
Festuca rubra agg.16,4C, Dm
Serratula tinctoria16,2
Deschampsia cespitosa15,8C
Carex pallescens15,7C
Anthoxanthum odoratum s.lat.15,2C
Rumex acetosa14,9C
Lathyrus pratensis14,9C
Nardus stricta14,6C
Cirsium palustre14,1C
Avenula pubescens14C
Leucanthemum vulgare agg.13,7C
Festuca pratensis13,7C
Cardamine pratensis13,3C
Plantago lanceolata13,1C
Galium uliginosum13,1C
Gentiana pneumonanthe12,9
Climacium dendroides12,7
Alchemilla vulgaris s.lat.11,9C
Colchicum autumnale11,8
Prunella vulgaris11,4C
Laserpitium prutenicum11,4
Alopecurus pratensis11,4C
Iris sibirica11,3
Achillea ptarmica11,3
Carex umbrosa11,2
Viola canina10,9
Juncus conglomeratus10,7
Trollius altissimus10,6
Rhinanthus minor10,5
Carex ovalis10,5
Carex nigra10,5C
Carex hartmanii10,5
Lotus uliginosus10,3
Cerastium holosteoides ssp. triviale10,1C

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Sanguisorba officinalis82Dg
Ranunculus acris76Dg
Holcus lanatus71Dg
Festuca rubra agg.71Dg, Dm
Deschampsia cespitosa70Dg
Rumex acetosa67Dg
Lychnis flos-cuculi62Dg
Anthoxanthum odoratum s.lat.62Dg
Molinia caerulea s.lat.61Dg, Dm
Potentilla erecta60Dg
Achillea millefolium agg.59
Succisa pratensis57Dg
Luzula campestris agg.56Dg
Lathyrus pratensis56Dg
Plantago lanceolata55Dg
Carex panicea55Dg
Ranunculus auricomus agg.53Dg
Poa pratensis s.lat.51
Cirsium palustre50Dg
Briza media50Dg
Centaurea jacea49Dg
Alopecurus pratensis49Dg
Festuca pratensis46Dg
Alchemilla vulgaris s.lat.45Dg
Galium uliginosum43Dg
Cardamine pratensis43Dg
Veronica chamaedrys agg.42
Leucanthemum vulgare agg.42Dg
Galium boreale ssp. boreale39Dg
Agrostis capillaris39
Cerastium holosteoides ssp. triviale38Dg
Carex nigra38Dg
Nardus stricta34Dg
Filipendula ulmaria33
Prunella vulgaris32Dg
Myosotis palustris agg.32
Carex pallescens32Dg
Vicia cracca31
Avenula pubescens31Dg

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Molinia caerulea s.lat.19Dg, C
Festuca rubra agg.4Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Molinietum caeruleae (VU) Junco-Molinietum caeruleae (VU) Gentiano pneumonanthis-Molinietum litora (VU) Silaetum pratensis (EN) Serratulo-Festucetum commutatae (EN) Sanguisorbo-Festucetum pratensis (VU) Sanguisorbo-Festucetum commutatae (VU)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.