T3.3C - Porosty s význačným výskytem vstavačovitých (VU)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy3,15
 2dubohabřiny a lipové doubravy53,24
 4květnaté bučiny5,39
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy17,5
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy5,58
 19vodní toky a nádrže15,14

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
22,16350.0003310,71500,23030,009995411,68041938

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

plazi (PDF, 194 kB)

ptáci (PDF, 194 kB)

savci (PDF, 194 kB)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy


(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

(druhy pro tuto úroveň biotopu nezpracovány)

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Erysimo crepidifolii-Festucetum valesiac (VU) Carici humilis-Festucetum sulcatae (VU) Festuco valesiacae-Stipetum capillatae (VU) Koelerio macranthae-Stipetum joannis (VU) Pulsatillo pratensis-Festucetum valesiac (EN) Stipetum capillatae (EN) Astragalo-Stipetum (EN) Minuartio setaceae-Stipetum capillatae (EN) Avenulo pratensis-Festucetum valesiacae (NT) syn. Agrostio pusillae-Festucetum valesi (VU) Fragario-Festucetum rupicolae (VU) Teucrio chamaedrys-Festucetum rupicolae (VU) Genisto tinctoriae-Stipetum joannis (VU) Diantho deltoidis-Festucetum rupicolae (VU) Salvio nemorosae-Melicetum transsilvanic (VU) Potentillo argenteae-Achilleetum setacea (VU) Thymo pannonici-Poëtum angustifoliae (VU) Agrimonio eupatoriae-Festucetum valesiac (EN) Podospermo laciniati-Agropyretum repenti (VU) Artemisio ponticae-Dianthetum carthusian (VU) Adonido vernalis-Agropyretum repentis (VU) Hyperico perforati-Festucetum valesiacae (VU) Armerio serpentini-Festucetum pseudovina (EN)

Fotografie

(pro tuto úroveň biotopu nejsou k dispozici)
 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.