T3.4D - Porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) (NT)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy2,31
 2dubohabřiny a lipové doubravy57,87
 3suťové a roklinové lesy0,09
 4květnaté bučiny19,69
 5vápnomilné bučiny0,01
 6květnaté jedliny0
 7acidofilní bučiny1,96
 8perialpinské bazifilní teplomilné doubravy2,49
 9subkontinentální teplomilné doubravy5,09
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy5,56
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy4,86
 14klimaxové a podmáčené smrčiny0
 17rašeliniště0,01
 18sukcesní stádia na antropogenních stanovištích0,05
 19vodní toky a nádrže0,02

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
10840,97200.1374110290,983011,29540,00000004175,182303

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

plazi (PDF, 194 kB)

ptáci (PDF, 194 kB)

savci (PDF, 194 kB)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy


(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

(druhy pro tuto úroveň biotopu nezpracovány)

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

(syntaxony pro tuto úroveň biotopu nezpracovány)

Fotografie

(pro tuto úroveň biotopu nejsou k dispozici)
 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.