T4.2 - Mezofilní bylinné lemy (VU)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy2,55
 2dubohabřiny a lipové doubravy33,41
 3suťové a roklinové lesy0,11
 4květnaté bučiny30,4
 5vápnomilné bučiny0,04
 6květnaté jedliny0
 7acidofilní bučiny14,28
 8perialpinské bazifilní teplomilné doubravy0,41
 9subkontinentální teplomilné doubravy0,06
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy0,46
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy18,05
 13acidofilní bory0,05
 14klimaxové a podmáčené smrčiny0,1
 17rašeliniště0,05
 18sukcesní stádia na antropogenních stanovištích0,02

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
1358,53400.017273860,18390,18200,0003966112,3796383

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

Tephroseris longifolia moravica  (CR)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

Nebria salina  (VU)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Bufo bufo bufo  (LC) Bufo viridis viridis  (NT) Rana dalmatina  (NT) Rana temporaria temporaria  (LC)

plazi (PDF, 194 kB)

Anguis fragilis colchicus  (NE) Anguis fragilis fragilis  (LC) Coronella austriaca austriaca  (VU) Elaphe longissima longissima  (EN) Lacerta agilis agilis  (NT) Lacerta viridis viridis  (EN) Natrix natrix natrix  (LC) Vipera berus berus  (VU)

ptáci (PDF, 194 kB)

Coturnix coturnix  (NT) Lanius collurio  (NT) Lanius excubitor  (VU) Lanius minor  (RE) Lanius senator  (RE) Miliaria calandra  (VU) Perdix perdix  (NT) Saxicola torquata  (VU)

savci (PDF, 194 kB)

Lepus europaeus  (NT) Mustela eversmannii  (EN)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 63 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Trifolium medium36,9C
Melampyrum nemorosum36,8C, Dm
Agrimonia eupatoria27,4C
Securigera varia18,7C
Knautia arvensis agg.18,6C
Arrhenatherum elatius17,9C
Vicia sylvatica17,6Dm
Fragaria viridis17,3C
Origanum vulgare16,7
Brachypodium pinnatum16,5C, Dm
Viola hirta15,9
Carlina acaulis13,8
Fragaria moschata13,2
Koeleria pyramidata13,1
Clinopodium vulgare13,1
Veronica teucrium12,6
Genista tinctoria12,6
Hypericum perforatum12,4C
Polygala comosa11,8
Trifolium montanum11,5
Peucedanum cervaria11
Astragalus glycyphyllos10,8
Centaurea scabiosa10,7
Carex flacca10,7
Linum catharticum10,6
Dianthus armeria10,5
Pulmonaria angustifolia10,3

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Arrhenatherum elatius62Dg
Trifolium medium49Dg
Knautia arvensis agg.49Dg
Achillea millefolium agg.49
Poa pratensis s.lat.48
Veronica chamaedrys agg.44
Melampyrum nemorosum44Dg, Dm
Dactylis glomerata44
Securigera varia43Dg
Hypericum perforatum41Dg
Brachypodium pinnatum40Dg, Dm
Agrimonia eupatoria37Dg
Galium mollugo agg.33
Fragaria viridis33Dg
Festuca rubra agg.33

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Melampyrum nemorosum19Dg, C
Vicia sylvatica5Dg
Brachypodium pinnatum3Dg, C

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Trifolio medii-Agrimonietum (VU) Vicietum sylvaticae (VU) Trifolio medii-Melampyretum nemorosi (NT)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.