T5.1 - Jednoletá vegetace písčin (EN)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy6,54
 2dubohabřiny a lipové doubravy5,03
 4květnaté bučiny3,17
 7acidofilní bučiny0,67
 8perialpinské bazifilní teplomilné doubravy0
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy0,16
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy84,14
 17rašeliniště0,29

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
120,70620.00151480,81565,18550,0000966623,3302906

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

Cryptophonus melancholicus  (VU) Cymindis macularis  (LR) Harpalus flavescens  (LR) Harpalus hirtipes  (VU) Harpalus neglectus  (VU) Harpalus picipennis  (LR) Harpalus servus  (LR)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

plazi (PDF, 194 kB)

Lacerta agilis agilis  (NT) Lacerta viridis viridis  (EN)

ptáci (PDF, 194 kB)

Anthus campestris  (CR) Burhinus oedicnemus  (RE) Emberiza hortulana  (CR) Galerida cristata  (EN) Oenanthe oenanthe  (EN)

savci (PDF, 194 kB)

Spermophillus citellus  (EN)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 36 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Aira praecox74,4C
Vulpia myuros60,5C, Dm
Spergula morisonii35,9
Plantago arenaria34,7Dm
Filago minima28,4
Aira caryophyllea26,1
Digitaria sanguinalis25,4
Cerastium semidecandrum25
Cerastium pumilum s.lat.24,6
Spergularia rubra24,4
Bromus tectorum19
Festuca filiformis18,4
Veronica verna18,2
Poa compressa16,7
Potentilla argentea16
Hypochaeris radicata15,7
Ceratodon purpureus15,7C
Agrostis capillaris14,1C
Rumex acetosella14C
Poa annua14C
Setaria pumila13,9
Setaria verticillata13,6
Scleranthus annuus13,3
Polytrichum piliferum13
Erophila verna13
Trifolium arvense11,7
Sagina procumbens10,3

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Aira praecox56Dg
Agrostis capillaris56Dg
Poa annua42Dg
Vulpia myuros39Dg, Dm
Rumex acetosella36Dg
Ceratodon purpureus33Dg
Achillea millefolium agg.33

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Vulpia myuros8Dg, C
Plantago arenaria6Dg

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Airetum praecocis (EN) Filagini-Vulpietum (EN) Plantaginetum indicae (EN)

Fotografie

(pro tuto úroveň biotopu nejsou k dispozici)
 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.