V1 - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Mapka rozšíření biotopu

(viz nižší jednotky biotopů)

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

(viz nižší jednotky biotopů)

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

Biblioplectus minutissimus

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

Dolomedes plantarius  (VU) poznámka k výskytu: výhradně zde

měkkýši (PDF, 146 kB)

Anisus vorticulus  (CR) poznámka k výskytu: tůně v nivách, dnes nejčastěji v luzích u Moravy, Lednicko Anodonta cygnea  (VU) Bithynia leachii  (CR) poznámka k výskytu: lužní lesy, kanály, tůně, jižní Morava Gyraulus acronicus  (EN) Gyraulus laevis  (VU) Pisidium hibernicum  (EN) Pisidium milium  (VU) Pisidium pseudosphaerium  (CR) poznámka k výskytu: mělké rybníky, ramnea, tůně Planorbis carinatus  (EN) poznámka k výskytu: odstavená ramena, pomalé vody, rybníky, pískovny, Polabí, Dyje a Morava Segmentina nitida  (VU)

ryby (PDF, 194 kB)

Abramis bjoerkna  (LC) Alburnus alburnus  (LC) Anguilla anguilla  (NT) Aspius aspius  (LC) Barbatula barbatula  (LC) Carassius carassius  (VU) Cobitis elongatoides  (EN) Esox lucius  (LC) Gobio gobio  (LC) Gymnocephalus cernuus  (LC) Leucaspius delineatus  (EN) Leuciscus cephalus  (LC) Misgurnus fossilis  (EN) Perca fluviatilis  (LC) Proterorhinus marmoratus  (LC) Rhodeus sericeus  (EN) Rutilus rutilus  (LC) Scardinius erythrophthalmus  (LC) Silurus glanis  (LC) Stizostedion lucioperca  (LC) Tinca tinca  (LC)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Bombina bombina  (EN) Bombina variegata variegata  (VU) Hyla arborea arborea  (NT) Rana arvalis arvalis  (EN) Rana arvalis wolterstorffi  (NE) Rana dalmatina  (NT) Rana kl. esculenta  (NT) Rana lessonae  (VU) Rana ridibunda  (NT) Triturus cristatus  (EN) Triturus montandoni  (EN) Triturus vulgaris vulgaris  (LC)

plazi (PDF, 194 kB)

Emys orbicularis orbicularis?  (DD) Natrix natrix natrix  (LC) Natrix tessellata  (EN)

ptáci (PDF, 194 kB)

Anas acuta  (RE) Anas clypeata  (CR) Anas crecca  (CR) Anas querqedula  (CR) Anas strepera  (VU) Anser anser  (EN) Bucephala clangula  (EN) Cygnus olor  (EN) Larus cachinnans  (VU) Larus canus  (VU) Larus melanocephalus  (EN) Larus ridibundus  (VU) Mergus merganser  (CR) Netta rufina  (EN) Phalacrocorax carbo  (VU) Podiceps cristatus  (VU) Podiceps grisegena  (CR) Podiceps nigricollis  (EN) Sterna hirundo  (EN) Tachybaptus ruficollis  (VU)

savci (PDF, 194 kB)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 970 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Ceratophyllum demersum33,1Dm
Lemna minor32C, Dm
Spirodela polyrhiza27,5C, Dm
Potamogeton pectinatus24,7Dm
Potamogeton crispus22,8
Lemna trisulca21,5
Nuphar lutea19,2Dm
Myriophyllum spicatum19,2
Potamogeton natans17Dm
Potamogeton lucens16,3Dm
Utricularia australis15,1Dm
Lemna gibba14Dm
Hydrocharis morsus-ranae13,9
Potamogeton pusillus13,2
Potamogeton nodosus12,5
Potamogeton berchtoldii12,5
Potamogeton obtusifolius11,8
Batrachium circinatum11,1
Zannichellia palustris10,7
Myriophyllum verticillatum10,2

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Lemna minor66Dg, Dm
Spirodela polyrhiza35Dg, Dm

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Lemna minor14Dg, C
Ceratophyllum demersum7Dg
Potamogeton pectinatus5Dg
Potamogeton natans5Dg
Nuphar lutea5Dg
Spirodela polyrhiza4Dg, C
Lemna gibba4Dg
Utricularia australis3Dg
Potamogeton lucens3Dg

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

(LEMNETEA, POTAMETEA)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.