V3 - Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní (EN)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy15,32
 2dubohabřiny a lipové doubravy3,88
 4květnaté bučiny8,97
 7acidofilní bučiny24,55
 8perialpinské bazifilní teplomilné doubravy0,76
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy26,49
 13acidofilní bory0,77
 14klimaxové a podmáčené smrčiny17,09
 17rašeliniště2,16

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
36,45700.00052200,16570,18050,000249544,06031062

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

Salmo trutta fario  (LC) Tinca tinca  (LC)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Bombina bombina  (EN) Bombina variegata variegata  (VU) Bufo bufo bufo  (LC) Bufo calamita  (EN) Bufo viridis viridis  (NT) Hyla arborea arborea  (NT) Pelobates fuscus fuscus  (NT) Rana arvalis arvalis  (EN) Rana arvalis wolterstorffi  (NE) Rana dalmatina  (NT) Rana kl. esculenta  (NT) Rana lessonae  (VU) Rana ridibunda  (NT) Rana temporaria temporaria  (LC) Triturus alpestris alpestris  (NT) Triturus carnifex carnifex?  (CR) Triturus cristatus  (EN) Triturus dobrogicus macrosomus?  (CR) Triturus helveticus helveticus  (CR) Triturus vulgaris vulgaris  (LC)

plazi (PDF, 194 kB)

Emys orbicularis orbicularis?  (DD) Natrix natrix natrix  (LC) Natrix tessellata  (EN)

ptáci (PDF, 194 kB)

Bucephala clangula  (EN)

savci (PDF, 194 kB)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 12 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Sparganium natans90,7C, Dm
Calliergon trifarium36,5
Scorpidium scorpioides34,4
Eleocharis acicularis33,2C
Utricularia australis32,9C
Utricularia minor31
Calliergon cordifolium25,4
Rhynchospora alba24,1
Potamogeton natans22,2
Eleocharis palustris s.lat.19,2
Phragmites australis15,7C

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Sparganium natans83Dg, Dm
Utricularia australis33Dg
Phragmites australis33Dg
Eleocharis acicularis33Dg

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Sparganium natans50Dg, C
Myriophyllum verticillatum8

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Sparganietum minimi (EN) Scorpidio-Utricularietum minoris (EN) Sphagno-Utricularietum intermediae (EN)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.