V4 - Makrofytní vegetace vodních toků

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

(neodpovídá žádnému z habitatů Natura 2000)

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Mapka rozšíření biotopu

(viz nižší jednotky biotopů)

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

(viz nižší jednotky biotopů)

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

Cinclidotus fontinaloides  (CR) Cinclidotus riparius  (CR) Dichelyma falcatum  (DD)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

Lithoglyphus naticoides  (EN) poznámka k výskytu: vzácně J Morava Margaritifera margaritifera  (CR) Pisidium amnicum  (EN) poznámka k výskytu: vodní toky písek až jíl, ustupuje Pisidium moitessierianum  (EN) poznámka k výskytu: písek až bahno Pisidium tenuilineatum  (CR) poznámka k výskytu: malé toky, písčité dno Pseudanodonta complanata  (EN) poznámka k výskytu: řeky nižších poloh,řídce Sphaerium rivicola  (EN) Theodoxus fluviatilis  (RE) poznámka k výskytu: nejdolejší Dyje a Morava Unio crassus  (EN) Unio tumidus  (VU) Viviparus acerosus  (EN) poznámka k výskytu: nejdolejší Dyje a Morava

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Hyla arborea arborea  (NT) Rana dalmatina  (NT) Rana kl. esculenta  (NT) Rana ridibunda  (NT) Triturus vulgaris vulgaris  (LC)

plazi (PDF, 194 kB)

Emys orbicularis orbicularis?  (DD) Natrix natrix natrix  (LC) Natrix tessellata  (EN)

ptáci (PDF, 194 kB)

Alcedo atthis  (VU) Cygnus olor  (EN) Mergus merganser  (CR)

savci (PDF, 194 kB)

Castor fiber  (VU) Lutra lutra  (VU)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 57 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Batrachium fluitans74,9C, Dm
Fontinalis antipyretica44,5
Myriophyllum alterniflorum38,5Dm
Callitriche palustris s.lat.37,1C, Dm
Rhynchostegium riparioides31
Batrachium aquatile27,8Dm
Batrachium penicillatum25,6Dm
Chiloscyphus polyanthos14,5
Sparganium emersum14,1

konstantní druhy

druhhodnotadalší
Batrachium fluitans60Dg, Dm
Callitriche palustris s.lat.47Dg, Dm

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Batrachium fluitans33Dg, C
Callitriche palustris s.lat.16Dg, C
Batrachium aquatile5Dg
Myriophyllum alterniflorum4Dg
Batrachium penicillatum4Dg

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Batrachietum fluitantis (NT) Myriophylletum alterniflori (VU) Batrachio-Callitrichetum hamulatae (NT) Sparganio-Potametum pectinati (NT)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.