V4A - Porosty aktuálně přítomných vodních makrofyt (NT)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy17,02
 2dubohabřiny a lipové doubravy21,63
 3suťové a roklinové lesy0,14
 4květnaté bučiny11,34
 6květnaté jedliny0
 7acidofilní bučiny15,03
 8perialpinské bazifilní teplomilné doubravy0,11
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy0,32
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy30,69
 12bazifilní perialpínské bory0,45
 13acidofilní bory0,2
 14klimaxové a podmáčené smrčiny2,79
 17rašeliniště0,27

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
1855,15230.023511941,553762,04000,00000088155,377794

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

plazi (PDF, 194 kB)

ptáci (PDF, 194 kB)

savci (PDF, 194 kB)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy


(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

(druhy pro tuto úroveň biotopu nezpracovány)

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

(syntaxony pro tuto úroveň biotopu nezpracovány)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.