V5 - Vegetace parožnatek (NT)

Převod na jiné jednotky

habitaty Natura 2000

3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

jednotky soustavy Smaragd

PDF, 29 kB

Statistiky

(popis vizualizace vybraných parametrů prostředí pro biotopy: PDF, 330 kB)

nadmořská výška [m]

průměrné srážky [mm]

průměrná teplota [°C]
 

vazba na potenciální přirozenou vegetaci
  kód sdružená vegetační jednotka%
 1lužní lesy6
 2dubohabřiny a lipové doubravy24,5
 4květnaté bučiny2,65
 5vápnomilné bučiny0,53
 7acidofilní bučiny10,54
 9subkontinentální teplomilné doubravy0,39
 10subacidofilní středoevropské teplomilné doubravy0,39
 11acidofilní bikové, březové a borové doubravy54,71
 14klimaxové a podmáčené smrčiny0,26
 18sukcesní stádia na antropogenních stanovištích0,04

rozšíření ve fytogeografických obvodech
 termofytikum české
 termofytikum panonské
 mezofytikum české
 mezofytikum karpatské
 oreofytikum české
 oreofytikum karpatské
rozloha [ha] % ČR počet segmentů prům. vel. segm. [ha] var. koef. rozlohy segm. min. rozloha [ha] max. rozloha [ha]
40,80990.00051710,23871,21750,0000999913,6098683

Ohrožené druhy

mechorosty (PDF, 182 kB)

vyšší rostliny (PDF, 174 kB)

houby (PDF, 182 kB)

brouci - střevlíkovití (PDF, 159 kB)

brouci - drabčíkovití (PDF, 165 kB)

denní motýli (PDF, 168 kB)

pavouci (PDF, 152 kB)

měkkýši (PDF, 146 kB)

ryby (PDF, 194 kB)

Alburnus alburnus  (LC) Anguilla anguilla  (NT) Barbatula barbatula  (LC) Barbus barbus  (NT) Carassius carassius  (VU) Cobitis elongatoides  (EN) Cyprinus carpio  (CE) Esox lucius  (LC) Gobio albipinnatus  (VU) Gobio gobio  (LC) Gobio kesslerii  (CE) Gymnocephalus cernuus  (LC) Leucaspius delineatus  (EN) Leuciscus cephalus  (LC) Leuciscus idus  (VU) Lota lota  (VU) Misgurnus fossilis  (EN) Perca fluviatilis  (LC) Phoxinus phoxinus  (VU) Proterorhinus marmoratus  (LC) Rhodeus sericeus  (EN) Rutilus rutilus  (LC) Sabanejewia balcanica  (CE) Salmo trutta fario  (LC) Scardinius erythrophthalmus  (LC) Tinca tinca  (LC) Vimba vimba  (VU)

obojživelníci (PDF, 194 kB)

Bombina bombina  (EN) Bombina variegata variegata  (VU) Bufo bufo bufo  (LC) Bufo calamita  (EN) Bufo viridis viridis  (NT) Hyla arborea arborea  (NT) Pelobates fuscus fuscus  (NT) Rana arvalis arvalis  (EN) Rana arvalis wolterstorffi  (NE) Rana dalmatina  (NT) Rana kl. esculenta  (NT) Rana lessonae  (VU) Rana ridibunda  (NT) Rana temporaria temporaria  (LC) Triturus alpestris alpestris  (NT) Triturus carnifex carnifex?  (CR) Triturus cristatus  (EN) Triturus dobrogicus macrosomus?  (CR) Triturus helveticus helveticus  (CR) Triturus montandoni  (EN) Triturus vulgaris vulgaris  (LC)

plazi (PDF, 194 kB)

Emys orbicularis orbicularis?  (DD) Natrix natrix natrix  (LC) Natrix tessellata  (EN)

ptáci (PDF, 194 kB)

savci (PDF, 194 kB)

Diagnostické, konstantní a dominantní druhy

(analyzováno z celkového počtu 17 fytocenologických snímků)
(metodika stanovení dominantních, diagnostických a konstantních druhů: PDF, 114 kB)

diagnostické druhy

druhhodnotadalší
Potamogeton acutifolius27,6
Alisma gramineum27,6Dm
Sagittaria sagittifolia18,3
Potamogeton pectinatus16,8

konstantní druhy

druhhodnotadalší

dominantní druhy

druhhodnotadalší
Alisma gramineum6Dg

Syntaxony a jejich ohrožení

(upraveno a doplněno podle Moravec a kol., 1995)

Nitelletum flexilis (VU) Charetum braunii (VU) Charetum asperae (EN) Charetum hispidae (VU) Charetum vulgaris (NT) Charetum globularis (NT) Charetum canescentis (EN)

Fotografie

 
Kučera, T. [ed.] 2005: Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha.