O biotopu
DomůPřírodní stanoviště3260

Makrofytní vegetace vodních toků - porosty aktuálně přítomných vodních makrofyt (V4A)

Struktura složení

Jednovrstevné až dvouvrstevné, druhově chudé porosty ponořených nebo vzplývavých vodních rostlin kořenujících ve dně. Horizontální rozložení vegetace je závislé na síle a směru vodního proudu. Reliéf břehu, charakter říčního koryta a síla vodního proudu do značné míry určují i druhové složení porostů. Na horních a středních tocích řek s kamenitým korytem se vyskytuje jen několik druhů, jejichž vegetativní orgány jsou velmi odolné vůči účinkům proudící vody. Patří k nim zejména lakušník vzplývavý (Batrachium fluitans), stolístek střídavolistý (Myriophyllum alterniflorum), některé vodní mechorosty (Fontinalis antipyretica, F. squamosa, Rhynchostegium riparioides a Scapania undulata) a řasy (Batrachospermum moniliforme, Lemanea fluviatilis a Hildebrandia rivularis). V menších tocích obvykle převažuje hvězdoš háčkatý (Callitriche hamulata), lokálně také rdest rdesnolistý (Potamogeton polygonifolius). V mírně tekoucích vodách dolních toků řek i v klidnějších úsecích středních toků převažují rostliny s listy plovoucími na hladině nebo nehluboko pod hladinou, např. rdest uzlinatý (Potamogeton nodosus) a vzplývavé formy některých bahenních bylin, např. šmel okoličnatý (Butomus umbellatus), šípatka vodní (Sagittaria sagittifolia) a zevar jednoduchý (Sparganium emersum). Místy přirozená vegetace ustoupila při invazi vodního moru kanadského (Elodea canadensis).

Ekologie

Střední až dolní, vzácněji horní úseky toků, případně průtočné kanály. Nejlépe vyvinuté porosty se vyskytují v menších tocích, ve velkých řekách většinou zcela chybějí. Vody jsou mezotrofní až eutrofní, vzácně oligotrofní, někdy hnědavě zbarvené huminovými látkami. Dno je kamenité nebo štěrkovité, na dolních tocích s nánosy jemnozrnných sedimentů.

Ohrožení

Vodohospodářské úpravy vodních toků, eutrofizace vod.

Ochrana

Citlivá revitalizace říčních systémů, stavba čističek odpadních vod.

Rozšíření v ČR

Ve vodních tocích na celém území ČR, porosty některých druhů jsou však omezeny jen na menší oblasti, např. vegetace s dominantním stolístkem střídavolistým (Myriophyllum alterniflorum) se vyskytuje pouze na Šumavě, v Pošumaví a na Českomoravské vrchovině a porosty s rdestem rdesnolistým (Potamogeton polygonifolius) v Ašském výběžku.

Variabilita

Převodní vztahy

Natura 2000. - 3260 Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion vegetation

Smaragd. –

CORINE. - 24.4 Submerged river vegetation

Pal. Hab. - 24.4 Euhydrophytic river vegetation

EUNIS. - C2.5 Submerged, floating and floating-leaved macrophyte beds of running waters

Fytocenologie. - Svaz Batrachion fluitantis Neuhäusl 1959: Batrachietum fluitantis Allorge 1922, Myriophylletum alterniflori Steusloff 1939, Batrachio-Callitrichetum hamulatae Oberdorfer 1957, Sparganio-Potametum pectinati Hilbig 1971

Fyziotyp. - VO Vodní a bažinná společenstva

Druhová kombinace


Bylinné patro

Batrachium circinatumlakušník okrouhlý
B. fluitanslakušník vzplývavýDg Dm
B. penicillatumlakušník štětičkovýDg Dm
Butomus umbellatusšmel okoličnatýDm
Callitriche hamulatahvězdoš háčkatýDg Dm
Elodea canadensisvodní mor kanadský
Myriophyllum alterniflorumstolístek střídavolistýDg Dm
Potamogeton alpinusrdest alpskýDg
P. nodosusrdest uzlinatýDg Dm
P. perfoliatusrdest prorostlýDg
P. polygonifoliusrdest rdesnolistýDm
P. praelongusrdest dlouholistýDg
Sagittaria sagittifoliašípatka vodníDm
Sparganium emersumzevar jednoduchýDm

Mechorosty

Fontinalis antipyreticapramenička obecnáDg Dm
F. squamosapramenička šupinatáDg
Rhynchostegium riparioidespateřínka jehlicovitáDg
Scapania undulatakýlnatka zvlněnáDg

Řasy

Batrachospermum moniliformepotěrkaDg Dm
Hildebrandia rivularisDg Dm
Lemanea fluviatilisDg Dm

Literatura

Hejný & Husák 1978, Černohous & Husák 1986.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.