O biotopu
DomůPřírodní stanoviště4030

Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) (T8.1B)

Struktura složení

Porosty s dominancí vřesu (Calluna vulgaris), na jihozápadní Moravě také s kručinkou chlupatou (Genista pilosa). Brusnice borůvka a brusinka (Vaccinium myrtillus a V. vitis-idaea) zcela chybějí nebo jsou zastoupeny jen vzácně a mají nízkou vitalitu. V porostech jsou hojné suchomilné acidofyty - psineček tuhý (Agrostis vinealis), kostřava ovčí (Festuca ovina), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), pavinec horský (Jasione montana), šťovík menší (Rumex acetosella), chmerek vytrvalý (Scleranthus perennis) aj., někde se uplatňují i druhy suchých trávníků - mařinka psí (Asperula cynanchica), metlička křivolaká (Avenula pratensis), ostřice nízká (Carex humilis), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum s. lat.), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), bedrník obecný (Pimpinella saxifraga), mateřídouška časná (Thymus praecox) aj. Pod keříčky vřesu jsou pravidelně přítomny plazivé polštářovité mechy, nejčastěji Hypnum cupressiforme, a na volné půdě převládají vrcholoplodé mechy (zejména Ceratodon purpureus, Polytrichum juniperinum a P. piliferum) a lišejníky (např. zástupci rodů Cetraria a Cladonia).

Ekologie

Zpravidla jde o vegetaci sekundární, vzniklou po odlesnění na místech acidofilních nebo teplomilných doubrav, ale vzácně se vyskytuje i primárně na skalních hranách. Geologickým podkladem jsou živinami chudé břidlice, žuly, ruly, fonolity, trachyty, kyselé pískovce a písky.

Ohrožení

Zarůstání stromy a keři, obohacování dusíkem z atmosférických spadů a následné šíření konkurenčně silnějších bylin na úkor keříčků, absence pastvy, vypalování nebo jiného narušování porostů.

Ochrana

Odstraňování náletových dřevin, pastva ovcí, vypalování, umělé obnažování minerální půdy.

Rozšíření v ČR

České středohoří, Ralská pahorkatina, pískovcové oblasti severních a východních Čech, Roudnicko, terasy Labe, střední Poohří, Kokořínsko, nejbližší okolí Prahy a Plzně, Křivoklátsko, Znojemsko (zde hojněji), střední Pojihlaví, Malý Kosíř u Olomouce, Opavsko, Krnovsko a Osoblažsko, vzácně i jinde.

Variabilita

Podjednotka zahrnuje na jedné straně chudé typy s vřesem, mechy a lišejníky, v nichž se jen sporadicky vyskytují trávy a širokolisté byliny, na druhé straně druhově bohatá vřesoviště s výrazným zastoupením druhů suchých trávníků. Na jihozápadní Moravě se místy nacházejí suchá vřesoviště s dominancí kručinky chlupaté (Genista pilosa).

Převodní vztahy

Natura 2000. - 4030 European dry heaths (viz také T8.2 a T8.3), 5130 Juniperus communis formations on heaths or calcareous grasslands (jen T8.1A, viz také T3.4 a T8.2)

Smaragd. - 31.2 European dry heaths (viz také T8.2 a T8.3)

CORINE. - 31.2 Dry heaths

Pal. Hab. - 31.2 European dry heaths

EUNIS. - F4.2 Dry heaths

Fytocenologie. - Svaz Euphorbio-Callunion Schubert 1960: Euphorbio cyparissiae-Callunetum Schubert 1960, Cladonio-Callunetum Krieger 1937, Antherico-Callunetum Stöcker in Schubert 1960, Carici humilis-Callunetum Ambrozek et Chytrý 1990, Agrostio vinealis-Genistetum pilosae Ambrozek et Chytrý 1990. – Svaz Genistion Böcher 1943 (viz také A2.1 a T8.2): Calluno-Deschampsietum Tüxen 1968

Fyziotyp. - AT Acidofilní travinná a keříčková společenstva

Druhová kombinace


Bylinné patro

Agrostis vinealispsineček tuhýDg
Asperula cynanchicamařinka psí
Avenella flexuosametlička křivolaká
Avenula pratensisovsíř luční
Calluna vulgarisvřes obecnýDm Dg
Carex humilisostřice nízká
Dianthus carthusianorum s. lat.hvozdík kartouzek
Festuca ovinakostřava ovčí
Genista pilosakručinka chlupatáDm Dg
Hieracium pilosellajestřábník chlupáček
Hypericum perforatumtřezalka tečkovaná
Jasione montanapavinec horský
Pimpinella saxifragabedrník obecný
Rumex acetosellašťovík menší
Scleranthus perennischmerek vytrvalý
Thymus praecoxmateřídouška časná
Achillea collina - řebříček chlumní
Anthoxanthum odoratum - tomka vonná

Mechorosty a lišejníky

Ceratodon purpureusrohozub nachový
Cetraria aculeatapukléřka ostnatá
C. ericetorumpukléřka vřesovištní
Cladonia arbusculadutohlávka lesní
C. furcatadutohlávka rozsochatá
C. rangiferinadutohlávka sobí
C. strepsilisdutohlávka modrozelenáDg
C. uncialisdutohlávka hvězdovitá
Dibaeis baeomycesmalohubka růžová
Polytrichum piliferumploník chluponosný
Pycnothelia papillariadutohlávka bradavkovitáDg
Racomitrium canescenszoubkočepka šedá

Literatura

Kubíková 1976, 1982, Kubíková & Molíková 1981, Kolbek 1985, Ambrozek & Chytrý 1990, Chytrý et al. 1997, Kučera & Mannová 1998.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.