O biotopu
DomůPřírodní stanoviště4080

Subalpínské křoviny s vrbou laponskou (Salix lapponum) (A8.1)

Struktura složení

Křoviny o výšce 0,5–2 m s dominantní vrbou laponskou (Salix lapponum). Tato křovitá vrba vytváří rozsáhlé polykormony, které jsou již zdálky identifikovatelné podle šedozelené barvy listů. Z dalších druhů dřevin se častěji vyskytuje pouze vrba slezská (Salix silesiaca). Bylinné patro je druhově chudé, tvořené nejčastěji vlhkomilnějšími druhy vysokobylinných niv: havez česnáčková (Adenostyles alliariae), rdesno hadí kořen (Bistorta major), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), kýchavice bílá Lobelova (Veratrum album subsp. lobelianum). Mechové patro je zpravidla vyvinuto, bohatší je především na místech s vlhčími půdami. Častěji jsou zastoupeny např. Rhizomnium punctatum a Sphagnum spp.

Ekologie

Porosty s vrbou laponskou (Salix lapponum) se vyskytují v karech, často na jejich hranách, kde dochází k výrazné akumulaci sněhu, na zrašelinělých plochách karových stěn a také na obvodech rašelinišť na hřebenových plošinách.

Ohrožení

Bez ohrožení.

Ochrana

Žádný.

Rozšíření v ČR

Několik lokalit v Krkonoších (hrana a svahy Navorské jámy a jámy Velkého rybníka, hrana Úpské jámy, podél Pančavy na Pančavské louce a pod Labskou boudou) a u Tabulových skal v Hrubém Jeseníku.

Variabilita

Složení bylinného patra je dáno především vlhkostí a charakterem půdy. Na sušších místech převládají rdesno hadí kořen (Bistorta major), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), šťovík horský (Rumex alpestris), starček hercynský (Senecio hercynicus) a kýchavice bílá Lobelova (Veratrum album subsp. lobelianum), na vlhkých místech, kde dochází k rašelinění, je možno nalézt druhy prameništní a rašeliništní, např. škardu bahenní (Crepis paludosa), vrbovku nicí (Epilobium nutans), kropenáč vytrvalý (Swertia perennis) a violku dvoukvětou (Viola biflora) nebo mechy Rhizomnium punctatum, Sphagnum spp. a další.

Převodní vztahy

Natura 2000. - 4080 Sub-Arctic willow scrub (viz také A8.2)

Smaragd. –

CORINE. - 31.621 Pyreneo-Alpine willow brush

Pal. Hab. - 31.62151 Sudeten Lapland willow brush

EUNIS. - F1.1/P-31.62 Mountain willow brush

Fytocenologie. - Svaz Adenostylion Br.-Bl. 1926 (viz také A4.2): Salicetum lapponum Zlatník 1928

Potenciální vegetace. - 46 Komplex společenstev kosodřeviny a alpínské vegetace

Fyziotyp. - SH Subalpínské a alpínské nivy a hole

Geobiocenologie. - 8 AB 4 Saliceta lapponae (vrbiny vrby laponské)

Druhová kombinace


Keřové patro

Salix lapponumvrba laponskáDg Dm
Salix silesiacavrba slezská

Bylinné patro

Aconitum callibotryonoměj šalamounek
Adenostyles alliariaehavez česnáčková
Bistorta majorrdesno hadí kořen
Calamagrostis villosatřtina chloupkatá
Crepis paludosaškarda bahenní
Deschampsia cespitosametlice trsnatáDm
Rumex alpestrisšťovík áronolistý
Veratrum album subsp. lobelianumkýchavice bílá Lobelova
Viola bifloraviolka dvoukvětá

Mechorosty

Rhizomnium punctatumměřík tečkovaný
Sphagnum spp.rašeliník

Literatura

Matuszkiewicz & Matuszkiewicz 1975, Hadač & Štursa 1983.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.