O biotopu
DomůPřírodní stanoviště4080

Vysoké subalpínské listnaté křoviny (A8.2)

Struktura složení

Listnaté křoviny s břízou karpatskou (Betula carpatica), růží převislou (Rosa pendulina), vrbou slezskou (Salix silesiaca) a jeřábem ptačím olysalým (Sorbus aucuparia subsp. glabrata). V menší míře se uplatňuje několik dalších druhů dřevin, např. lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), zimolez černý (Lonicera nigra), smrk ztepilý (Picea abies), borovice kleč (Pinus mugo), třešeň ptačí (Prunus avium), střemcha obecná skalní (P. padus subsp. borealis) a rybíz skalní (Ribes petraeum). Keřové patro dosahuje výšky od 2 do 5 m. Bylinné patro je tvořeno nejčastěji třtinou rákosovitou (Calamagrostis arundinacea) a t. chloupkatou (C. villosa), vysokými širokolistými bylinami: omějem šalamounkem (Aconitum callibotryon), havezí česnáčkovou (Adenostyles alliariae) a mlečivcem alpským (Cicerbita alpina) a vysokými kapradinami papratkou horskou (Athyrium distentifolium) a kapradí samcem (Dryopteris filix-mas). Charakteristický je výskyt bučinných druhů udatny lesní (Aruncus vulgaris), kopytníku evropského (Asarum europaeum), papratky samičí (Athyrium filix-femina), přesličky lesní (Equisetum sylvaticum), biky lesní (Luzula sylvatica), pšeníčka rozkladitého (Milium effusum), vraního oka čtyřlistého (Paris quadrifolia), věsenky nachové (Prenanthes purpurea) aj.

Ekologie

Prudké, jihovýchodně až severovýchodně orientované svahy karů, často na lavinových drahách, popřípadě skalnaté žleby podél potoků, jimiž mohou tyto křoviny sestupovat i pod horní hranici lesa. Jde o závětrná místa s dostatečnou vlhkostí, kamenitými, dosti hlubokými a živinami dobře zásobenými půdami. Důležitým činitelem ovlivňující vývoj a existenci porostů je mechanický účinek sněhu ve formě tlakového působení a lavin.

Ohrožení

Bez ohrožení.

Ochrana

Žádný.

Rozšíření v ČR

Krkonošské doly a jámy, Velká a Malá kotlina v Hrubém Jeseníku, fragmentárně v kotlině Moravy pod Králickým Sněžníkem a v Jizerských horách.

Variabilita

Keřové patro je poměrně homogenní, složení bylinného patra je však proměnlivé v závislosti na vlhkosti a charakteru půdy. Na sušších místech převládají v bylinném patře třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea) a t. chloupkatá (C. villosa) a další druhy podjednotky A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky, na vlhčích místech širokolisté byliny a kapradiny podjednotek A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy a A4.3 Subalpínské kapradinové nivy.

Převodní vztahy

Natura 2000. - 4080 Sub-Arctic willow scrub (viz také A8.1)

Smaragd. –

CORINE. - 31.621 Pyreneo-Alpine willow brush

Pal. Hab. - 31.62152 Hercynio-Carpathian Silesian willow brush

EUNIS. - F1.1/P-31.62 Mountain willow brush

Fytocenologie. - Svaz Salicion silesiacae Rejmánek et al. 1971: Salici silesiacae-Betuletum carpaticae Rejmánek et al. 1971, Piceo-Salicetum silesiacae Rejmánek et al. 1971, Pado-Sorbetum Matuszkiewicz et Matuszkiewicz 1975

Potenciální vegetace. - 46 Komplex společenstev kosodřeviny a alpínské vegetace

Fyziotyp. - SK Subalpínská keřová a keříčková společenstva

Geobiocenologie. - 8 AB–B 3–4 Salici-betuleta carpaticae (vrbové březiny)

Druhová kombinace


Keřové patro

Betula carpaticabříza karpatskáDg Dm
Lonicera nigrazimolez černý
Prunus padus subsp. borealisstřemcha obecná skalníDg
Ribes petraeumrybíz skalní
Rosa pendulinarůže převisláDg
Salix silesiacavrba slezskáDg Dm
Sorbus aucuparia subsp. glabratajeřáb ptačí olysalýDg Dm

Bylinné patro

Adenostyles alliariaehavez česnáčková
Athyrium distentifoliumpapratka horskáDm
Calamagrostis arundinaceatřtina rákosovitáDm
C. villosatřtina chloupkatáDm
Dryopteris dilatatakapraď rozloženáDm
D. filix-maskapraď samec
Gentiana asclepiadeahořec tolitovitý
Geranium sylvaticumkakost lesní
Milium effusumpšeníčko rozkladité
Polygonatum verticillatumkokořík přeslenatý
Prenanthes purpureavěsenka nachová
Rumex alpestrisšťovík áronolistý
Vaccinium myrtillusborůvka
Veratrum album subsp. lobelianumkýchavice bílá Lobelova

Literatura

Rejmánek et al. 1971, Matuszkiewicz & Matuszkiewicz 1975, Jeník et al. 1980

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.