O biotopu
DomůPřírodní stanoviště2330

Kostřavové trávníky písčin (T5.3)

Struktura složení

Souvislé, ale řídké trávníky, zpravidla o rozsahu do několika desítek m2. Tvoří mozaiku s vegetací otevřených písčin a na mnoha lokalitách dnes zarůstají zapojenou drnovou vegetací luk či suchých trávníků. Dominují krátkostébelné suchomilné trávy, zejména kostřavy (Festuca spp.) a psinečky (Agrostis spp.). Spolu s nimi bývá přítomno nemnoho dvouděložných vytrvalých psamofytů, z nichž stálejší je jen trávnička obecná pravá (Armeria vulgaris subsp. vulgaris). Časté jsou acidotolerantní druhy s širší ekologicku amplitudou, např. řebříček chlumní (Achillea collina), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), bedrník obecný (Pimpinella saxifraga) aj. Méně pravidelnou účastí se vyznačují druhy přesahující z luk, např. ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), vřesovišť, např. trojzubec poléhavý (Danthonia decumbens) a suchých trávníků např. pelyněk ladní (Artemisia campestris), hvozdík kartouzek pravý (Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum), kostřava žlábkatá (Festuca rupicola), silenka ušnice (Silene otites s. lat.), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), aj. V mechovém patře se objevují i plazivé mezofilnější druhy, např. Pleurozium schreberi.

Ekologie

Zapojené trávníky uzavírají sukcesi psamofytní bylinné vegetace na kyselých písčinách s vyvinutým několikacentimetrovým humusovým horizontem. Primární výskyty se patrně nacházely na okrajích enkláv otevřených písečných přesypů a v porostních mezerách písčitých lesů. V kulturní krajině jsou hojné i na suchých lesních okrajích a v antropogeních prolukách lesů, na pískovcových skalkách a na mírně sešlapávaných místech podél cest a železnic i v obcích.

Ohrožení

Přirozená sukcese, eutrofizace, zalesňování.

Ochrana

Pastva, sešlap a mechanické narušování.

Rozšíření v ČR

Ralská pahorkatina, Polabí od Královéhradecka po Terezínsko, Žatecko, Třeboňsko, les Doubrava u Hodonína, Boří les u Valtic.

Variabilita

Převodní vztahy

Natura 2000. - 2330 Open grassland with Corynephorus and Agrostis of continental dunes (viz také T5.1 a T5.2)

Smaragd. - 64 Inland sand dunes (viz také T5.1 a T5.2)

CORINE. - 35.22 Perennial open siliceous grasslands, 64.12 Inland dune siliceous grasslands

Pal. Hab. - 35.22 Perennial open siliceous grasslands, 64.12 Inland dune siliceous grasslands

EUNIS. - E1.2/P-35.22 Perennial open siliceous grasslands

Fytocenologie. - Svaz Plantagini-Festucion ovinae Passarge 1964 (viz také T5.4): Diantho deltoidis-Armerietum Krausch 1959, Thymo angustifolii-Festucetum ovinae Tüxen (1928) 1937, Cerastio arvensis-Festucetum trachyphyllae Kovář 1981, Armerio-Festucetum Knapp ex Hohenester 1960, Erysimo diffusi-Agrostietum capillaris Vicherek in Chytrý et al. 1997 (syn.: Erysimo diffusi-Festucetum ovinae Vicherek 1975 ms.)

Fyziotyp. - SP Společenstva skal, sutí, písčin a primitivních půd

Druhová kombinace


Bylinné patro

Achillea collinařebříček chlumní
Agrostis capillarispsineček obecnýDm
A. vinealispsineček tuhýDm
Alyssum montanum subsp. gmeliniitařice horská GmelinovaDg
Armeria vulgaris subsp. vulgaristrávnička obecná praváDg
Astragalus arenariuskozinec písečnýDg
Avenella flexuosametlička křivolaká
Carex hirtaostřice srstnatá
C. praecoxostřice časnáDm
Cerastium arvenserožec rolní
Corynephorus canescenspaličkovec šedavý
Dianthus arenarius subsp. bohemicushvozdík písečný český
Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorumhvozdík kartouzek pravý
D. deltoideshvozdík kropenatý
Equisetum x mooreipřeslička Mooreova
Eryngium campestremáčka ladní
Euphorbia cyparissiaspryšec chvojka
Festuca brevipilakostřava drsnolistáDm Dg
F. filiformiskostřava vláskovitáDm
F. ovinakostřava ovčíDm
F. psammophilakostřava písečnáDm Dg
F. rubra s. lat.kostřava červenáDm
F. rupicolakostřava žlábkatá
Galium verumsvízel syřišťový
Gypsophila fastigiatašater svazčitý
Helichrysum arenariumsmil písečný
Hieracium pilosellajestřábník chlupáček
Hypochaeris radicataprasetník kořenatý
Jurinea cyanoidessinokvět chrpovitý
Koeleria glaucasmělek sivý
K. macranthasmělek štíhlý
Plantago lanceolatajitrocel kopinatý
Poa pratensis s. lat.lipnice lučníDm
Potentilla argenteamochna stříbrná
Rumex acetosellašťovík menší
Scirpoides holoschoenuskamýšek obecný
Silene otites s. lat.silenka ušnice
Trifolium arvensejetel rolní
T. campestrejetel ladní
Thymus serpyllummateřídouška úzkolistá
Verbascum phoeniceumdivizna brunátnáDg

Mechorosty a lišejníky

Brachythecium albicansbaňatka bělavá
Ceratodon purpureusrohozub nachový
Cladonia furcatadutohlávka rozsochatá
Polytrichum juniperinumploník jalovcový
P. piliferumploník chluponosný

Literatura

Klika 1931a, Toman 1988c, Chytrý et al. 1997.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.