O biotopu
DomůPřírodní stanoviště6240

Subpanonské stepní trávníky (T3.3A)

Struktura složení

Více nebo méně zapojené nízké trávníky s dominancí trsnatých travin kostřavy valiské (Festuca valesiaca), ostřice nízké (Carex humilis), kavylu vláskovitého (Stipa capillata) nebo péřitých druhů kavylů - k. Ivanova (S. joannis), k. sličného (S. pulcherrima) a k. tenkolistého (S. tirsa), velmi vzácně až ojediněle také k. jižního (S. eriocaulis), k. Smirnovova (S. smirnovii) a k. olysalého (S. zalesskii). V oblastech s relativně chladnějším a vlhčím klimatem se jako dominanta častěji uplatňuje kostřava žlábkatá (Festuca rupicola). Porosty jsou obvykle druhově bohaté, s výraznějším zastoupením vytrvalých bylin a trav. Mechové patro má proměnlivou pokryvnost.

Ekologie

Výslunné svahy o různém sklonu, zpravidla na bazických horninách, jako jsou vápence, vápnité a slínité pískovce, vápnité slepence, vápnité paleogenní i neogenní sedimenty, spraše a sprašové hlíny, čediče, spility, amfibolity a hadce, vzácněji také na horninách minerálně chudších (algonkické břidlice, porfyrity, znělce, žuly, ruly aj.). Půdy jsou různě hluboké, od mělkých rendzin a rankerů po hluboké půdy na spraši. Většinou jde o sekundární vegetaci vyvinutou na místech původních teplomilných doubrav, v minulosti využívaných jako ovčí pastviny.

Ohrožení

Neobhospodařování pozemků, spad atmosférického dusíku a následná expanze trav ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius) a třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos), spojená s vymizením vzrůstově nižších druhů rostlin, zarůstání invazními dřevinami pajasanem žláznatým (Ailanthus altissima), kustovnicí cizí (Lycium barbarum) a trnovníkem akátem (Robinia pseudacacia), výsadby borovice lesní (Pinus sylvestris), případně b. černé (P. nigra).

Ochrana

Odstraňování dřevin, pastva ovcí a koz.

Rozšíření v ČR

České středohoří, dolní Poohří, širší okolí Slaného, Loun, Žatce a Podbořan, obvody Doupovských hor, dolní Pojizeří, Český kras a okolí Prahy, Křivoklátsko, jihovýchodní okraj Českého masivu mezi Brnem a Znojmem, Moravský kras, širší okolí Bučovic, Čejče, Hustopečí a Mikulova včetně Pavlovských vrchů, jihozápadní výběžky Bílých Karpat od Velké nad Veličkou směrem na západ.

Variabilita

Hlavní variabilita floristického složení se uplatňuje na přechodu od druhově bohatých porostů v teplých a suchých oblastech k trávníkům chladnějších a vlhčích oblastí, které jsou tvořeny převážně jen méně specializovanými druhy. Další variabilita floristického složení je dána kontrastem mezi minerálně bohatšími a chudšími substráty.

Převodní vztahy

Natura 2000. - 6210 Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia) (* important orchid sites – prioritní stanoviště) (jen T3.3C a T3.3D, viz také T3.4 a T3.5), 6240 * Sub-Pannonic steppic grasslands – prioritní stanoviště (jen T3.3A), 6250 * Pannonic loess steppic grasslands – prioritní stanoviště (jen T3.3B)

Smaragd. - 34.3 Dense perennial grasslands and middle European steppes (jen T3.3A, T3.3C a T3.3D, viz také T3.1, T3.2, T3.4 a T3.5), 34.9 Continental steppes (jen T3.3B)

CORINE. - 34.3121 Xerophile Central European steppic grasslands

Pal. Hab. - 34.3121 Central European steppes, 34.315 Sub-Pannonic steppic grasslands, 34.91 Pannonic loess steppic grasslands

EUNIS. - E1.1/P-34.31 Sub-continental steppic grasslands, E1.1/P-34.91 Pannonic loess steppic grasslands

Fytocenologie. - Svaz Festucion valesiacae Klika 1931: Erysimo crepidifolii-Festucetum valesiacae Klika 1933, Carici humilis-Festucetum sulcatae Klika 1951, Festuco valesiacae-Stipetum capillatae Sillinger 1931, Avenastro besseri-Stipetum joannis Klika 1951 corr. Kolbek in Moravec et al. 1983, Koelerio macranthae-Stipetum joannis Kolbek 1978, Pulsatillo pratensis-Festucetum valesiacae Klika 1947, Stipetum capillatae Dziubałtowski 1925, Astragalo-Stipetum Knapp 1944, Ranunculo illyrici-Festucetum valesiacae Klika 1931, Scabioso suaveolentis-Caricetum humilis Klika 1931, Astragalo exscapi-Crambetum tatariae Klika 1939, Astragalo austriaci-Stipetum capillatae Vicherek in Vicherek et Unar 1971 ms., Minuartio setaceae-Stipetum capillatae Vicherek in Vicherek et Unar 1971 ms., Avenulo pratensis-Festucetum valesiacae Vicherek et al. in Chytrý et al. 1997 (syn. Agrostio pusillae-Festucetum valesiacae Vicherek in Vicherek et Unar 1971 ms.), Fragario-Festucetum rupicolae Bureš 1976, Teucrio chamaedrys-Festucetum rupicolae Unar et Grüll 1984, Dorycnio sericei-Caricetum humilis Zlatník 1928, Inulo oculi-christi-Stipetum pulcherrimae Vicherek et Chytrý in Chytrý et Vicherek 1996, Genisto tinctoriae-Stipetum joannis Tichý et al. 1997, Diantho deltoidis-Festucetum rupicolae Kolbek in Moravec et al. 1983, Salvio nemorosae-Melicetum transsilvanicae Kubíková 1977, Potentillo argenteae-Achilleetum setaceae Toman 1977, Thymo pannonici-Poëtum angustifoliae Toman 1976, Agrimonio eupatoriae-Festucetum valesiacae Kolbek in Moravec et al. 1983, Podospermo laciniati-Agropyretum repentis Toman 1988, Artemisio ponticae-Dianthetum carthusianorum Toman 1988, Adonido vernalis-Agropyretum repentis Toman 1988, Hyperico perforati-Festucetum valesiacae Toman 1988, Armerio serpentini-Festucetum pseudovinae (Zlatník 1928) Vicherek in Chytrý et Vicherek 1996. – Svaz Bromion erecti Koch 1926 (viz také T3.4): Astragalo austriaci-Brachypodietum pinnati (Kudrman 1928) Vicherek in Vicherek et Unar 1971 ms., Verbasco austriaci-Inuletum ensifoliae Tlusták 1975

Fyziotyp. - XT Xerotermní až semixerotermní trávníky a lemy

Druhová kombinace


Bylinné patro

Achillea collinařebříček chlumní
A. pannonicařebříček panonskýDg
Artemisia campestrispelyněk ladníDg
A. ponticapelyněk pontickýDg
Asperula cynanchicamařinka psí
Aster linosyrishvězdnice zlatovlásekDg
Astragalus austriacuskozinec rakouskýDg
A. exscapuskozinec bezlodyžnýDg
A. onobrychiskozinec vičencovitýDg
Bothriochloa ischaemumvousatka prstnatáDg
Campanula sibiricazvonek sibiřskýDg
Carex humilisostřice nízkáDg Dm
C. supinaostřice drobnáDg
Centaurea stoebechrpa latnatáDg
Crambe tatariakatrán tatarskýDg
Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorumhvozdík kartouzek pravý
D. pontederaehvozdík Pontederův
Dorycnium germanicumbílojetel německýDg
Elytrigia intermediapýr prostředníDg
Eryngium campestremáčka ladníDg
Erysimum crepidifoliumtrýzel škardolistýDg
Euphorbia cyparissiaspryšec chvojka
Festuca rupicolakostřava žlábkatáDm
F. valesiacakostřava valiskáDg Dm
Fragaria viridisjahodník trávnice
Hypericum perforatumtřezalka tečkovaná
Iris pumilakosatec nízkýDg
Jurinea mollissinokvět měkkýDg
Koeleria macranthasmělek štíhlýDg
Medicago falcatatolice srpovitá
Phleum phleoidesbojínek tuhý
Poa pratensis s. lat.lipnice luční
Potentilla arenariamochna písečnáDg
P. argenteamochna stříbrná
Pseudolysimachion spicatumrozrazil klasnatý
Scabiosa ochroleucahlaváč žlutavý
Seseli hippomarathrumsesel fenyklovýDg
Silene otites s. lat.silenka ušniceDg
Stipa capillatakavyl vláskovitýDg Dm
S. eriocauliskavyl jižníDg Dm
S. joanniskavyl IvanůvDg Dm
S. pulcherrimakavyl sličnýDg Dm
S. smirnoviikavyl SmirnovůvDg Dm
S. tirsakavyl tenkolistýDg Dm
S. zalesskiikavyl olysalýDg Dm
Teucrium chamaedrysožanka kalamandraDg
Thymus glabrescensmateřídouška olysaláDg
T. pannonicusmateřídouška panonskáDg
Verbascum lychnitisdivizna knotovitá
V. phoeniceumdivizna brunátnáDg
Veronica prostratarozrazil rozprostřenýDg
Viola ambiguaviolka obojetná

Mechorosty a lišejníky

Abietinella abietinazpeřenka jedlová
Cladonia convolutadutohlávka endiviolistá
C. foliaceadutohlávka listovitá
C. rangiformisdutohlávka bodlavá
C. symphycarpadutohlávka
Fulgensia fulgensblýskavka žlutá
Rhytidium rugosumčeřitka statná
Weissia controversatermovka zelená

Literatura

Vicherek & Unar 1971, Kolbek 1975, 1978a, 1979, Chytrý & Vicherek 1996, Chytrý et al. 1997, Tichý et al. 1997.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.