O biotopu
DomůPřírodní stanoviště7140

Nevápnitá mechová slatiniště (R2.2)

Struktura složení

Plochá nebo čočkovitě vyklenutá ostřicovo-mechová rašeliniště s bohatě vyvinutým mechovým patrem a různě zapojeným bylinným patrem. Někdy se vytvářejí plošky s volnou vodní hladinou a submerzními mechorosty. Převládají nízké ostřice - ostřice rusá (Carex flava s. lat.), o. černá (C. nigra) a o. prosová (C. panicea), nebo vyšší ostřice - o. odchylná (Carex appropinquata), o. plstnatoplodá (C. lasiocarpa) a o. zobánkatá (C. rostrata) a jiné šáchorovité rostliny spolu s tzv. hnědými mechy čeledi Amblystegiaceae. Fermežově hnědé až zelené druhy rodu Drepanocladus se srpovitě zahnutými lístky doprovází žlutozelený mech Campylium stellatum s kostrbatě zahnutými lístky, zploštělý, na vrcholu lodyžek srpovitě zahnutý mech Hypnum pratense, dvouřadě olistěný Fissidens adianthoides a vlášenité mechy Aulacomnium palustre a Homalothecium nitens, časté jsou i druhy rodů Calliergon a Calliergonella cuspidata s konci lodyžek uhlazenými do hrotité špičky a vrcholoplodý mech Bryum pseudotriquetrum s červenou lodyžkou. Rašeliníky, typické pro podjednotku R2.3, se vyskytují pouze výjimečně, a to: (a) na sukcesně pokročilých vápnitých slatiništích, kde se setkávají cévnaté rostliny náročné na obsah minerálů, např. o. Davallova (Carex davalliana), o. šupinoplodá (C. lepidocarpa), kruštík bahenní (Epipactis palustris) a suchopýr širokolistý (Eriophorum latifolium) s červeně zbarveným kalcitolerantním rašeliníkem Sphagnum warnstorfii a zelenými až nahnědlými rašeliníky mezotrofních substrátů (Sphagnum contortum, S. subnitens, S. subsecundum a S. teres), případně i s rosnatkou okrouhlolistou (Drosera rotundifolia), (b) na mezotrofních slabě kyselých zrašelinělých nebo rašelinných půdách s vegetací nízkých ostřic - ostřice skloněná (Carex demissa), ostřice ježatá (C. echinata), o. rusá (C. flava), o. černá (C. nigra), o. prosová (C. panicea) a o. blešní (C. pulicaris), kde se může vtroušeně vyskytnout Sphagnum teres nebo některý ze zelenohnědých rašeliníků sekce Subsecunda.

Ekologie

Údolní i prameništní mezotrofní a eutrofní rašeliniště a rašelinné louky s různou mocností rašeliny (řádově v desítkách centimetrů), často s příměsí jílu nebo písku. Reakce prostředí je slabě kyselá nebo neutrální, voda má středně vysoký obsah iontů. K jednotce náleží i zrašelinělá subalpínská prameniště a jezírka sycená oligotrofní vodou s převládajícími mechorosty.

Ohrožení

Odvodnění, zarůstání dřevinami, eutrofizace (letecké hnojení, splachy z polí), mechanické narušování těžkou mechanizací, zvěří nebo dobytkem, zalesňování.

Ochrana

Extenzivní kosení v pozdním létě (zejména na místech s nižší hladinou podzemní vody nebo tam, kde hrozí zvýšený přísun dusíku a fosforu), odstraňování náletu dřevin, hrazení odvodňovacích struh, na intenzivně využívaných pastvinách oplocení slatiniště.

Rozšíření v ČR

Roztroušeně po většině území ČR s výjimkou nejteplejších oblastí s minerálně bohatým podložím. Těžiště rozšíření leží v oblastech s převládajícími horninami krystalinika a slabě vápnitými sedimenty.

Variabilita

Převodní vztahy

Natura 2000. - 7140 Transition mires and quaking bogs (viz také M1.6 a R2.3)

Smaragd. - 54.5 Transition mires (viz také M1.6 a R2.3)

CORINE. - 54.4 Acidic fens, 54.5 Transition mires

Pal. Hab. - 54.4 Acidic fens, 54.5 Transition mires

EUNIS. - D2.2 Acid flushes and marshes, dominated by small sedges and often sphagna, D3.1 Transition mires

Fytocenologie. - Svaz Caricion fuscae Koch 1926: Caricetum goodenowii J. Braun 1915, Willemetio-Caricetum paniceae Moravec 1965. – Svaz Caricion lasiocarpae Vanden Berghen in Lebrun et al. 1949: Drepanoclado revolventis-Caricetum lasiocarpae (Koch 1926) Rybníček in Rybníček et al. 1984, Amblystegio scorpioidis-Caricetum limosae Osvald 1923, Amblystegio stellati-Caricetum dioicae Osvald 1925, Drepanoclado revolventis-Caricetum diandrae (Kopecký 1960) Rybníček in Rybníček et al. 1984. – Svaz Caricion demissae Rybníček 1964: Scorpidio-Utricularietum sensu Rybníček 1964, Chrysohypno-Trichophoretum alpini Hadač in Březina et al. 1964, Amblystegio stellati-Caricetum paniceae Osvald 1925. – Svaz Drepanocladion exannulati Krajina 1933: Calliergo sarmentosi-Eriophoretum angustifolii Nordhagen 1927. – Svaz Sphagno warnstorfiani-Tomenthypnion Dahl 1957: Sphagno warnstorfiani-Eriophoretum latifolii Rybníček 1974, Sphagno-Caricetum lasiocarpae Steffen 1931, Sphagno-Caricetum appropinquatae (Šmarda 1948) Rybníček 1974, Sphagno warnstorfiani-Caricetum davallianae Rybníček in Rybníček et al. 1984

Potenciální vegetace. - 47 Komplex ostřicových a ostřicovomechových společenstev minerotrofních rašelinišť

Fyziotyp. - PR Společenstva pramenišť a rašelinišť

Druhová kombinace


Bylinné patro

Agrostis caninapsineček psí
Carex appropinquataostřice odchylnáDm
C. canescensostřice šedavá
C. davallianaostřice DavallovaDm
C. demissaostřice skloněná
C. dioicaostřice dvoudomáDg Dm
C. echinataostřice ježatáDm
C. flavaostřice rusáDg Dm
C. lasiocarpaostřice plstnatoplodáDm
C. nigraostřice obecnáDg Dm
C. paniceaostřice prosováDm
C. pulicarisostřice blešníDg
C. rostrataostřice zobánkatáDm
Epilobium palustrevrbovka bahenní
Epipactis palustriskruštík bahenníDm
Eriophorum angustifoliumsuchopýr úzkolistýDm
E. latifoliumsuchopýr širolistýDm
Oxycoccus palustris s. lat.klikva bahenní
Ranunculus flammulapryskyřník plamének
Trichophorum alpinumsuchopýrek alpský
Utricularia minorbublinatka menší
Viola palustrisviolka bahenní

Mechorosty

Aulacomnium palustreklamonožka bahenníDm
Calliergon giganteumbařinatka obrovskáDg
Campylium stellatumzelenka hvězdovitáDg Dm
Dicranum bonjeaniidvouhrotec bahenní
Drepanocladus revolvenssrpnatka závitkolistáDm
Homalothecium nitensvlasolistec vlhkomilnýDg
Hypnum pratensejílovka lučníDg Dm
Philonotis fontanavlahovka prameništní
Sphagnum contortumrašeliník modřínovýDg
S. flexuosumrašeliník odchylnýDg
S. subsecundumrašeliník jednostrannýDg
S. teresrašeliník oblýDg
S. warnstorfiirašeliník WarnstorfůvDg

Literatura

Hadač & Váňa 1967, Rybníček 1974, Rybníček in Rybníček et al. 1984.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.