O biotopu
DomůPřírodní stanoviště7230

Vápnitá slatiniště (R2.1)

Struktura složení

Minerotrofní rašeliniště s ostřicovomechovou vegetací a převládajícími šáchorovitými rostlinami. Fyziognomicky se často uplatňuje drobně trsnatá ostřice Davallova (Carex davalliana) a suchopýry (Eriophorum spp.). Mechové patro je tvořeno mechy čeledi Amblystegiaceae, rašeliníky chybějí. V tůňkách a na narušených místech se někdy vyskytují parožnatky. Některá slatiniště se vyznačují dominancí vzácnějších druhů, např. bahničky chudokvěté (Eleocharis quinqueflora), sítiny uzlíkaté (Juncus subnodulosus), šášiny rezavé (Schoenus ferrugineus), š. načernalé (S. nigricans), pěchavy slatinné (Sesleria caerulea) a kohátky kalíškaté (Tofieldia calyculata), v Karpatech také kozlíku celolistého (Valeriana simplicifolia).

Ekologie

Plochá údolní i svahová prameništní rašeliniště, po celý rok zásobovaná vodou bohatou na Ca2+ a další ionty. Rašelinný horizont obsahuje značné množství minerálních částic. Na údolních slatiništích jde často o zazemněné tůňky a vodní nádrže, v nichž se vytvořily dnešní vrstvy jezerní křídy, případně dalších vápnitých sedimentů.

Ohrožení

Povrchové odvodnění, snížení hladiny podzemní vody nebo čerpání pitné vody z podloží a následná mineralizace slatiny, zarůstání dřevinami a rákosem, eutrofizace (letecké hnojení, splachy z polí), mechanické narušování těžkou mechanizací nebo zvěří, zalesňování.

Ochrana

Extenzivní kosení v pozdním létě, zejména na místech s nižší hladinou podzemní vody nebo tam, kde hrozí zvýšený přísun dusíku a fosforu, odstraňování náletu dřevin, hrazení odvodňovacích struh.

Rozšíření v ČR

Slavkovský les, Džbán, Dokeská pánev, střední Pojizeří, hojněji v Polabí, dále Poorličí, jihozápadní Čechy, severozápadní část Českomoravské vrchoviny, Svitavsko, moravské Karpaty a u Milotic na Hodonínsku.

Variabilita

Převodní vztahy

Natura 2000. - 7230 Alkaline fens

Smaragd. - 54.2 Rich fens

CORINE. - 54.2 Rich fens

Pal. Hab. - 54.2 Rich fens

EUNIS. - D4.1 Rich fens, including eutrophic tall-herb fens and calcareous flushes and soaks

Fytocenologie. - Svaz Caricion davallianae Klika 1934 (viz také R1.1): Juncetum subnodulosi Koch 1926, Eleocharitetum pauciflorae Lüdi 1921, Valeriano dioicae-Caricetum davallianae (Kuhn 1937) Moravec in Moravec et Rybníčková 1964, Schoenetum nigricantis Koch 1926, Seslerietum uliginosae (Palmgren 1916) Soó 1941, Valeriano simplicifoliae-Caricetum flavae Pawłowski et al. 1960

Potenciální vegetace. - 47 Komplex ostřicových a ostřicovomechových společenstev minerotrofních rašelinišť

Fyziotyp. - PR Společenstva pramenišť a rašelinišť

Druhová kombinace


Bylinné patro

Blysmus compressusskřípinka smáčknutáDg
Carex davallianaostřice DavallovaDg Dm
C. hostianaostřice HostovaDg
C. lepidocarpaostřice šupinoplodáDg Dm
Dactylorhiza incarnataprstnatec pleťový
D. traunsteineriprstnatec Traunsteinerův
Eleocharis quinqueflorabahnička chudokvětáDg Dm
Eriophorum latifoliumsuchopýr širolistýDm
Gymnadenia densiflorapětiprstka hustokvětá
Juncus subnodulosussítina uzlíkatáDg Dm
Ligularia sibiricapopelivka sibiřská
Liparis loeseliihlízovec LoeselůvDg
Molinia caeruleabezkolenec modrýDm
Orchis palustrisvstavač bahenníDg
Pinguicula bohemicatučnice českáDg
P. vulgaristučnice obecnáDg
Schoenus ferrugineusšášina rezaváDg Dm
S. nigricansšášina načernaláDg Dm
Sesleria caeruleapěchava slatinnáDg Dm
Taraxacum sect. Palustriapampeliška "bahenní"
Valeriana dioicakozlík dvoudomý
V. simplicifoliakozlík celolistýDg

Mechorosty

Bryum pseudotriquetrumprutník hvězdovitýDm
Campylium polygamumzelenka mnohosnubná
C. stellatumzelenka hvězdovitá
Drepanocladus revolvens s. lat.srpnatka závitkolistáDg Dm
Fissidens adianthoideskrondlovka netíková
Philonotis calcareavlahovka vápnomilná

Literatura

Klika 1947, Kopecký 1960, Moravec & Rybníčková 1964, Moravec 1966, Rybníček in Rybníček et al. 1984, Sádlo 1998b.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.