O biotopu
DomůPřírodní stanoviště8220

Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin (S1.2)

Struktura složení

Fyziognomii porostů určují drobné acidotolerantní kapradiny, např. sleziníky (Asplenium spp.), i kapradiny robustnější, např. kapraď samec (Dryopteris filix-mas), a někdy také dvouděložné suchomilné chamaefyty, např. hvězdnice alpská (Aster alpinus), hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus), lomikámen trsnatý (Saxifraga rosacea) aj. Dominující petrofyty jsou doprovázeny acidofyty s širokou ekologickou amplitudou, např. metlička křivolaká (Avenella flexuosa), mezofilními druhy lesů a křovin, např. lipnice hajní (Poa nemoralis) a někdy i druhy suchých trávníků, např. česnek chlumní horský (Allium senescens subsp. montanum). Velké pokryvnosti dosahují také mechorosty a lišejníky rostoucí jak na povrchu skal a balvanů (Hedwigia ciliata, Umbilicaria hirsuta aj.), tak na akumulacích humusu a jemnozemě (Bartramia pomiformis, Dicranum scoparium aj.). Porosty dosahují někdy plochy až několika stovek m2, bývají řídké a podle přítomných dominant od 5 cm do 1 m vysoké.

Ekologie

Stinné i slunné skalní srázy a balvanové rozpady v údolích, droliny vulkanických kopců, vzácněji také opuštěné lomy a staré zdi, kde však zpravidla chybějí mnohé diagnostické druhy. Podkladem je nejčastěji žula, znělec, čedič, rula, granulit, hadec, pískovec, buližník nebo slepenec.

Ohrožení

Eutrofizace.

Ochrana

Žádný.

Rozšíření v ČR

Hluboce zaříznutá údolí řek a potoků v povodí Vltavy, Jizery a řek na jihozápadní Moravě, České středohoří, pískovcová skalní města, výskyty hadce roztroušené v západních a jižních Čechách, na Českomoravské vrchovině, jihozápadní Moravě a na Šumpersku. Vzácně i jinde, v karpatské části ČR velmi vzácně.

Variabilita

Podjednotka zahrnuje několik odlišných typů spojených četnými přechody a mozaikami. Jde o (a) vegetaci slunných svahů, např. se sleziníkem severním (Asplenium septentrionale) či lomikámenem trsnatým (Saxifraga rosacea), (b) vegetaci stinných a vlhkých svahů s mechorosty a dále např. s puchýřníkem křehkým (Cystopteris fragilis) a osladičem trsnatým (Polypodium vulgare) a (c) vegetaci mechorostů a lišejníků na velmi chudých substrátech, skoro bez vyšších rostlin, ojediněle však s výskyty alpínských druhů, např. jinořadec kadeřavý (Cryptogramma crispa). Skály a droliny nad horní hranicí lesa se mapují v rámci jednotky A6 Acidofilní vegetace alpínských skal a drolin.

Převodní vztahy

Natura 2000. - 8220 Chasmophytic vegetation on siliceous rocky slopes (viz také A5 a A6)

Smaragd. –

CORINE. - 62.21 Middle European montane siliceous cliffs

Pal. Hab. - 62.21 Middle European montane siliceous cliffs

EUNIS. - H3.2/P-62.21 Middle European montane siliceous cliffs

Fytocenologie. - Svaz Asplenion septentrionalis Oberdorfer 1938: Woodsio ilvensis-Asplenietum septentrionalis Tüxen 1937, Asplenietum septentrionalis Schwickerath 1944, Biscutello-Asplenietum septentrionalis Korneck 1974, Asplenietum septentrionali-adianti-nigri Oberdorfer 1938, Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis Sádlo 1998. Asplenio trichomanis-Polypodietum vulgaris Firbas 1924. – Svaz Asplenion serpentini Br.-Bl. ex Eggler 1955: Sedo albi-Cheilanthetum marantae Vicherek 1970, Asplenietum serpentini Gauckler 1954

Fyziotyp. - SP Společenstva skal, sutí, písčin a primitivních půd

Druhová kombinace


Keřové patro

Picea abies juv.smrk ztepilý
Rubus idaeusostružiník maliník
Sorbus aucuparia subsp. aucupariajeřáb ptačí pravý

Bylinné patro

Allium schoenoprasum subsp. alpinumčesnek pažitka horskáDg
Asplenium adiantum-nigrumsleziník netíkovitýDg
A. adulterinumsleziník nepravýDg
A. cuneifoliumsleziník hadcovýDg
A. septentrionalesleziník severníDg
A. trichomanessleziník červený
Aster alpinushvězdnice alpskáDg
Athyrium filix-feminapapratka samičí
Aurinia saxatilis tařice skalníDg
Avenella flexuosametlička křivolaká
Biscutella laevigata subsp. variadvojštítek hladkoplodý proměnlivýDg
Calamagrostis arundinaceatřtina rákosovitá
Calluna vulgarisvřes obecný
Campanula rotundifolia s. lat.zvonek okrouhlolistý
Cardaminopsis arenosařeřišničník písečný
Ceterach officinarumkyvor lékařskýDg
Cystopteris fragilispuchýřník křehký
Dianthus gratianopolitanushvozdík sivýDg
Dryopteris dilatatakapraď rozložená
D. filix-maskapraď samec
Festuca ovinakostřava ovčí
F. pallenskostřava sivá
Geranium robertianumkakost smrdutý
Gymnocarpium dryopterisbukovník kapraďovitýDg
Hieracium schmidtiijestřábník bledýDg
Huperzia selagovranec jedlovýDg
Hylotelephium maximumrozchodník velký
Iris aphyllakosatec bezlistýDg
Notholaena marantaepodmrvka hadcováDg
Phegopteris connectilisbukovinec osladičovitýDg
Polypodium vulgareosladič obecnýDg
Saxifraga rosacealomikámen trsnatýDg
Viola tricolor subsp. saxatilisviolka trojbarevná skalníDg
Woodsia ilvensiskapradinka skalníDg

Mechorosty a lišejníky

Dicranodontium denudatumhyčovka lámavá
Grimmia hartmanniiděrkavka HartmanovaDg
G. trichophylladěrkavka chluponosnáDg
Hedwigia ciliatatěhovec bezžebrýDg
Hypnum cupressiformerokyt cypřišovýDg
Lasallia pustulatapupkovka puchýřnatá
Orthodicranum montanumsobík chlumní
Paraleucobryum longifoliumraděnka dlouholistáDg
Parmelia conspersaterčovka posypaná
P. saxatilisterčovka skalní
Plagiothecium laetumlesklec příjemnýDg
Polytrichum formosumploník ztenčený
Racomitrium heterostichumzoubkočepka různořadáDg
R. lanuginosumzoubkočepka mechovitáDg
Tetraphis pellucidačtyřzoubek průzračný
Umbilicaria hirsutapupkovka srstnatá

Literatura

Vicherek 1970, Kolbek 1978b, Chytrý 1993, Sádlo & Kolbek 1994, Sádlo 1996b, 1998a.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.