O biotopu
DomůPřírodní stanoviště9140

Horské klenové bučiny (L5.2)

Struktura složení

Listnaté až smíšené lesy s převládajícím bukem lesním(Fagus sylvatica) a javorem klenem (Acer pseudoplatanus), s příměsí smrku ztepilého (Picea abies) a některých dalších druhů stromů. Keřové patro bývá chudší, většinou jen se zmlazujícími se dřevinami stromového patra. Naopak velmi bohaté a dosti zapojené je bylinné patro, v němž kromě mezofilních lesních druhů - samorostlík klasnatý (Actaea spicata), papratka samičí (Athyrium filix-femina), kapraď samec (Dryopteris filix-mas), kostřava lesní (Festuca altissima), mařinka vonná (Galium odoratum), bukovník kapraďovitý (Gymnocarpium dryopteris), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), pšeníčko rozkladité (Milium effusum), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum), věsenka nachová (Prenanthes purpurea aj.) rostou druhy horských vysokobylinných niv oměj šalamounek (Aconitum callibotryon), havez česnáčková (Adenostyles alliariae), papratka horská (Athyrium distentifolium), krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum), mlečivec alpský (Cicerbita alpina), devětsil bílý (Petasites albus), pryskyřník omějolistý (Ranunculus aconitifolius), p. platanolistý (R. platanifolius aj.). Často jsou přítomny také acidofyty šťavel kyselý (Oxalis acetosella) a brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) a montánní druhy podbělice alpská (Homogyne alpina), bika lesní (Luzula sylvatica) a lipnice oddálená (Poa remota). Mechorosty rostou spíše na padlých kmenech a na jednotlivých kamenech či kamenitých sutích.

Ekologie

Svahové polohy na sutích minerálně chudých i bohatších hornin s půdami typu mezotrofního až eutrofního rankeru nebo rankerové kambizemě. Půdy jsou dostatečně vlhké díky vysokým srážkám nebo vodě z tajícího sněhu, nedochází však k dlouhodobému zamokřování. Dekompozice organické hmoty je velmi dobrá. Jde často o maloplošné porosty, nejčastěji na návětrných svazích v montánním až supramontánním stupni sudetských pohoří, kde vystupují až do nadmořské výšky kolem 1100 m.

Ohrožení

Převod na smrkové kultury, přezvěření, ruderalizace.

Ochrana

Udržování nízkých stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení.

Rozšíření v ČR

Vzácně v oblastech s výskytem bučin, zejména na Šumavě, v Jizerských horách, Krkonoších, Orlických horách, v Hrubém Jeseníku a v Moravskoslezských Beskydech.

Variabilita

Převodní vztahy

Natura 2000. - 9140 Medio-European subalpine beech woods (with Acer and Rumex arifolius)

Smaragd. - 41.1 Beech forests (viz také L5.1, L5.3 a L5.4)

CORINE. - 41.15 Subalpine beech woods

Pal. Hab. - 41.15 Medio-European subalpine beech woods

EUNIS. - G1.7/P-41.15 Medio-European subalpine beech woods

Fytocenologie. - Svaz Fagion Luquet 1926, podsvaz Acerenion Oberdorfer 1957: Aceri-Fagetum J. et M. Bartsch 1940, Daphno mezerei-Aceretum pseudoplatani Jeník et al. 1980

Fyziotyp. - BU Jedliny a bučiny

Lesnická typologie. - 6A Klenosmrková bučina, 6V Vlhká smrková bučina (viz také L5.1), 7V Vlhká buková smrčina (viz také L9.3), 8A Klenová smrčina (viz také L9.3), 8V Podmáčená klenová smrčina (viz také L9.3)

Geobiocenologie. - 6 C 3 Fagi-acereta sup. (bukové javořiny v. st.), 6 BC–C 2v Fagi-acereta humilia sup. (zakrslé bukové javořiny v. st.)

Druhová kombinace


Stromové a keřové patro

Acer pseudoplatanusjavor klenDg Dm
Fagus sylvaticabuk lesníDg Dm
Picea abiessmrk ztepilý
Sorbus aucuparia subsp. aucupariajeřáb ptačí pravý

Bylinné patro

Aconitum callibotryonoměj šalamounekDg
Actaea spicatasamorostlík klasnatý
Adenostyles alliariaehavez česnáčkováDg
Athyrium distentifoliumpapratka horskáDg
A. filix-feminapapratka samičí
Chaerophyllum hirsutumkrabilice chlupatáDg
Cicerbita alpinamléčivec alpskýDg
Circaea alpinačarovník alpský
Crepis paludosaškarda bahenní
Deschampsia cespitosametlice trsnatá
Dryopteris filix-maskapraď samec
Festuca altissimakostřava lesní
Galium odoratummařinka vonná
Gymnocarpium dryopterisbukovník kapraďovitý
Lastrea limbospermapérnatec horský
Lilium martagonlilie zlatohlávek
Lysimachia nemorumvrbina hajníDg
Mercurialis perennisbažanka vytrvalá
Milium effusumpšeníčko rozkladité
Oxalis acetosellašťavel kyselý
Paris quadrifoliavraní oko čtyřlisté
Petasites albusdevětsil bílýDg
Phegopteris connectilisbukovinec osladičovitý
Polygonatum verticillatumkokořík přeslenitý
Prenanthes purpureavěsenka nachová
Ranunculus aconitifoliuspryskyřník omějolistýDg
R. platanifoliuspryskyřník platanolistýDg
Rumex alpestrisšťovík áronolistýDg
Senecio hercynicusstarček hercynský
Stellaria nemorumptačinec hajní
Thalictrum aquilegiifoliumžluťucha orlíčkolistáDg

Literatura

Husová in Moravec et al. 1982, Moravec & Husová in Moravec et al. 2000.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.