O biotopu
DomůPřírodní stanoviště3150

Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s aldrovandkou měchýřkatou (Aldrovanda vesiculosa) (V1E)

Struktura složení

Vegetace ponořených nebo na hladině plovoucích vodních rostlin, kořenujících nebo nekořenujících v substrátu dna. Podle účasti jednotlivých druhů mohou být porosty jednovrstevné nebo dvouvrstevné, vzácně, je-li vytvořena vrstva nad vodní hladinou, i trojvrstevné. Submerzní vrstva může být tvořena druhy s listy členěnými v jemné úkrojky, např. růžkatcem ostnitým (Ceratophyllum demersum), r. bradavčitým (C. submersum), stolístkem klasnatým (Myriophyllum spicatum), s. přeslenatým (M. verticillatum), řečankou přímořskou (Najas marina) a ř. menší (N. minor), širokolistými i úzkolistými rdesty, např. rdestem kadeřavým (Potamogeton crispus), r. světlým (P. lucens), r. maličkatým (P. pusillus) a r. vláskovitým (P. trichoides) a dalšími ponořenými rostlinami s celistvými listy, např. vodním morem kanadským (Elodea canadensis). Vodní hladinu více nebo méně souvisle pokrývají okřehkovité rostliny, např. druhy rodu Lemna a závitka mnohokořenná (Spirodela polyrhiza), vzácně také nepukalka plovoucí (Salvinia natans). Z dalších makrofyt nekořenujících nebo jen částečně kořenujících ve dně se vyskytuje voďanka žabí (Hydrocharis morsus-ranae) a velmi vzácně řezan pilolistý (Stratiotes aloides). Uplatňují se i mnohé druhy kořenující v organominerálním substrátu s listy plovoucími na hladině, a to zejména stulík žlutý (Nuphar lutea), leknín bílý (Nymphaea alba) a rdest vzplývavý (Potamogeton natans), vzácněji také stulík malý (Nuphar pumila), leknín bělostný (Nymphaea candida), plavín štítnatý (Nymphoides peltata) a kotvice plovoucí (Trapa natans). Vrstvu nad vodní hladinou mohou tvořit převážně horní části květonosných lodyh některých rostlin, např. bublinatky jižní (Utricularia australis), někdy i jejich vegetativní orgány, např. u řezanu pilolistého (Stratiotes aloides). Většina druhů nesnáší vyschnutí vody v nádrži, a netvoří proto v závislosti na výšce vodního sloupce morfologicky rozdílné formy.

Ekologie

Přirozené eutrofní a mezotrofní stojaté až mírně tekoucí vody nížin a pahorkatin, vzácněji i podhůří. Zčásti jde o vody přirozeného původu, zejména mrtvá ramena řek, aluviální tůně a klidné úseky toků, ale i o rybníky s vyvinutou zonací jednotlivých typů vodní vegetace. Vodní režim je vyrovnanější než u následující jednotky a nedochází k periodickému vysýchání. Minerální substrát na dně, např. štěrk, jíl nebo písek, je často pokryt silnou vrstvou organického bahna a nerozloženého opadu, což ukazuje na pokročilejší fázi zazemňovacího procesu.

Ohrožení

Vodohospodářské úpravy a s nimi spojená absence pravidelných záplav a vysýchání aluviálních vod, zasypávání tůní a říčních ramen odpadem, přerybnění, chov bílého amura, tolstolobika a vodní drůbeže, masovější rekreace, silné znečištění vod, kosení porostů vodních rostlin v rybnících, používání herbicidů.

Ochrana

Extenzivní hospodaření na rybnících, citlivá revitalizace v nivách dolních toků řek.

Rozšíření v ČR

Roztroušeně po celém území ČR s koncentrací v aluviích dolních toků řek, hlavně Labe, Jizery, Ohře, Otavy, Lužnice, Vltavy, Sázavy, Berounky, Odry, Dyje a Moravy, a v tradičních rybničních oblastech v jižních Čechách, na Českomoravské vrchovině i jinde. Některé typy této vegetace se vyskytují jen v určitých regionech, např. porosty s drobničkou bezkořennou (Wolffia arrhiza) jsou známy z jižní Moravy a porosty s řečankou menší (Najas minor) z jižní a severní Moravy (dříve rovněž z Polabí). Citlivější druhy, např. Nymphaea spp., stulík malý (Nuphar pumila) a řezan pilolistý (Stratiotes aloides), z mnoha lokalit vymizely. Populace některých druhů jsou obnovovány repatriací, např. aldrovandky měchýřkaté (Aldrovanda vesiculosa) na Třeboňsku.

Variabilita

Jednotka zahrnuje několik vegetačních typů různého fytocenologického hodnocení, které však v přírodě vytvářejí sérii vzájemně na sebe navazujících porostů a tvoří jeden funkční celek. Vegetace je variabilní hlavně v závislosti na hloubce vody a charakteru dna, ale velmi výrazné změny prodělává i v průběhu sezóny. Na jedné lokalitě se mohou ve dvou na sebe navazujících letech vystřídat porosty úplně jiných druhů. Z hlediska úživnosti prostředí je ekologická amplituda většiny druhů širší a jejich porosty lze nalézt v různých typech eutrofních i mezotrofních vod. Vegetace s výskytem stulíku malého (Nuphar pumila), leknínu bělostného (Nymphaea candida) nebo rdestu alpského (Potamogeton alpinus) je však výrazně vázána na mezotrofní až mírně dystrofní vody, nejčastěji na mrtvá ramena nebo menší nehnojené rybníky, a při eutrofizaci rychle mizí.

Převodní vztahy

Natura 2000. 3150 Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition-type vegetation

Smaragd. 22.412 Frogbit rafts (jen V1A), 22.413 Water-soldier rafts (jen V1B), 22.414 Bladderwort colonies (jen V1C), 22.415 Salvinia covers (jen V1D), 22.416 Aldrovanda communities (jen V1E)

CORINE. 22.13 Eutrophic waters, 22.41 Free-floating vegetation, 22.421 Large pondweed beds Pal. Hab. 22.13 Eutrophic waterbodies, 22.41 Free-floating vegetation, 22.421 Large pondweed beds

EUNIS. C1.1/P-22.13 Eutrophic water bodies, C1.3/P-22.41 Free-floating vegetation, C1.3/P-22.42 Rooted submerged vegetation

Fytocenologie. Svaz Lemnion minoris Tüxen 1955: Lemnetum trisulcae Knapp et Stoffers 1962, Riccietum fluitantis Slavniç 1956, Riccietum rhenanae Knapp et Stoffers 1965, Wolffietum arrhizae Miyawaki et J. Tüxen 1960, Lemnetum minoris Müller et Görs 1960, Ricciocarpetum natantis Segal 1963, Lemno-Spirodeletum Slavniç 1956, Salvinio-Spirodeletum polyrhizae Slavniç 1956, Lemnetum gibbae Miyawaki et J. Tüxen 1960. – Svaz Utricularion vulgaris Passarge 1964: Lemno-Utricularietum vulgaris Soó 1928, Utricularietum australis Müller et Görs 1960. – Svaz Hydrocharition Rübel 1933: Hydrocharitetum morsus-ranae van Langendonck 1935, Stratiotetum aloidis (Nowiƒski 1930) Miljan 1933, Ceratophylletum demersi Hild 1956. – Svaz Nymphaeion albae Oberdorfer 1957: Myriophyllo-Nupharetum Koch 1926, Nupharo lutei-Nymphaeetum albae Nowiƒski 1930, Potamo natantis-Nyphaeetum candidae Hejný ex Hejný et Husák 1978, Nupharetum pumilae Oberdorfer ex Müller et Görs 1960, Trapetum natantis Kárpáti 1963, Nymphoidetum peltatae (Allorge 1922) Müller et Görs 1960, Polygonetum amphibii (natantis) Soó 1927. – Svaz Magnopotamion (Vollmar 1947) Den Hartog et Segal 1964: Potametum panormitano-graminei Koch 1926, Potametum lucentis Hueck 1931, Potametum perfoliati (Koch 1926) Passarge 1964, Elodeetum canadensis Eggler1933, Myriophylletum spicati Soó 1927, Myriophylletum verticillati Soó 1927, Potametum alpini Br.-Bl. 1949, Ceratophylletum submersi Soó 1928, Groenlandietum densae (Oberdorfer 1962) Segal 1965, Potametum nodosi (Soó 1960) Segal 1964. – Svaz Parvopotamion (Vollmar 1947) Den Hartog et Segal 1964: Parvopotamo-Zannichellietum palustris Koch 1926, Parvopotamo-Zannichellietum pedicellatae Soó 1944, Potametum trichoidis Freitag et al. 1956, Najadetum marinae (Oberdorfer 1957) Fukarek 1961, Najadetum minoris Ubrizsy 1948, Potametum crispi Soó 1927, Potametum obtusifolii (Sauer 1937) Carstensen 1955

Fyziotyp. VO Vodní a bažinná společenstva

Druhová kombinace


Rostlinné druhy

Aldrovanda vesiculosaaldrovandka měchýřkatáDg Dm
Batrachium aquatilelakušník vodní
B. circinatumlakušník okrouhlý
Ceratophyllum demersumrůžkatec ostnitýDg Dm
C. submersumrůžkatec bradavčitýDg Dm
Elodea canadensisvodní mor kanadský
Groenlandia densardest hustolistýDg
Hydrocharis morsus-ranaevoďanka žabíDg Dm
Lemna gibbaokřehek hrbatýDg
L. minorokřehek menšíDg
L. trisulcaokřehek trojbrázdýDg
Myriophyllum spicatumstolístek klasnatýDg Dm
M. verticillatumstolístek přeslenatýDg
Najas marinařečanka přímořskáDg Dm
N. minorřečanka menšíDg Dm
N. pumilastulík malý
N. candidaleknín bělostnýDg Dm
Nymphoides peltataplavín štítnatýDg Dm
Persicaria amphibiardesno obojživelnéDg
Potamogeton acutifoliusrdest ostrolistýDg
P. alpinusrdest alpskýDg Dm
P. compressusrdest smáčknutýDg
P. crispusrdest kadeřavýDg Dm
P. friesiirdest hrotitýDg
P. gramineusrdest trávolistýDg
P. lucensrdest světlýDg Dm
P. natansrdest vzplývavýDg Dm
P. obtusifoliusrdest tupolistýDg
P. pectinatusrdest hřebenitýDg
P. perfoliatusrdest prorostlýDg Dm
P. pusillusrdest maličkatýDg
P. trichoidesrdest vláskovitýDg Dm
Salvinia natansnepukalka plovoucíDg Dm
Spirodela polyrhizazávitka mnohokořennáDg
Stratiotes aloidesřezan pilolistýDg Dm
Trapa natanskotvice plovoucíDg Dm
Utricularia australisbublinatka jižníDg Dm
U. vulgarisbublinatka obecnáDg Dm
Wolffia arrhizadrobnička bezkořennáDg Dm
Zannichellia palustrisšejdračka bahenníDg

Mechorosty

Riccia fluitanstrhutka plovoucíDg Dm
R. rhenanatrhutka rýnskáDg
Ricciocarpos natansnalžovka plovoucíDg Dm

Literatura

Hejný & Husák 1978, Černohous & Husák 1986.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.