O biotopu
DomůPřírodní stanoviště9190

Vlhké acidofilní doubravy (L7.2)

Struktura složení

Porosty tvořené dominantním dubem letním (Quercus robur) s příměsí břízy bělokoré (Betula pendula), borovice lesní (Pinus sylvestris), dubu zimního (Quercus petraea s. lat.) a mnohých dřevin severoevropských boreálních lesů: břízy pýřité (Betula pubescens), topolu osiky (Populus tremula), jeřábu ptačího pravého (Sorbus aucuparia subsp. aucuparia), případně i smrku ztepilého (Picea abies). V keřovém patře se často vyskytuje krušina olšová (Frangula alnus). V bylinném patře dominuje bezkolenec rákosovitý (Molinia arundinacea), případně ostřice třeslicovitá (Carex brizoides), doprovázený druhy vlhkých kyselých půd, např. vrbinou obecnou (Lysimachia vulgaris) a mochnou nátržníkem (Potentilla erecta). Pravidelně je vyvinuto mechové patro.

Ekologie

Mělké terénní sníženiny, plošiny, bezodtoké mělké úžlabiny v nížinách a pahorkatinách, zpravidla mezi 200 a 400 m n. m., řidčeji v mělkých sníženinách uprostřed acidofilních bučin v nadmořských výškách kolem 450 m (např. na Křivoklátsku). Půdním typem jsou střídavě vlhké, silně kyselé, ve spodině zhutnělé pseudogleje nebo pseudooglejené kambizemě, dočasně zamokřené stagnující srážkovou vodou a silně vysýchající v suchém létě nebo podzimu. V bezodtokých sníženinách se tvoří kyselý surový humus a při silném zamokření dochází k povrchovému slatinění, kterým vzniká tzv. anmór.

Ohrožení

Mýcení porostů, převod na borové, příp. smrkové kultury, odvodnění drenážními kanály, tracheomykózy, eutrofizace.

Ochrana

Zachování přirozeného složení stromového patra.

Rozšíření v ČR

Častěji ve středních a východních Čechách v oblasti České tabule a na Opavsku, maloplošně i na Křivoklátsku a v okolí Prahy, ojediněle i jinde.

Variabilita

Převodní vztahy

Natura 2000. 9190 Old acidophilous oak woods with Quercus robur on sandy plains

Smaragd. 41.5 Acidophilous oak forests (viz také L7.1, L7.3 a L7.4)

CORINE. 41.57 Medio-European acidophilous oak forests

Pal. Hab. 41.57141 Peri-Bohemian giant moorgrass sessile oak forest

EUNIS. G1.8/P-41.57 Medio-European acidophilous oak forests

Fytocenologie. Svaz Genisto germanicae-Quercion Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná 1967 (viz také L6.5, L7.1, L7.3 a L7.4): Molinio arundinaceae-Quercetum Samek 1962, Abieti-Quercetum Mráz 1959

Potenciální vegetace. 37 Bezkolencová doubrava

Fyziotyp. AD Acidofilní doubravy

Lesnická typologie. 0O Svěží jedlodubový bor (kromě 0O9), 1P Svěží březová doubrava (viz také L3.1 a L3.4), 1Q Březová doubrava, 2O Jedlobuková doubrava (viz také L3.1 a L3.3), 2P Kyselá jedlová doubrava, 2Q Chudá jedlová doubrava, 2T Podmáčená chudá jedlová doubrava, 2G Podmáčená jedlová doubrava, 3P Kyselá jedlová doubrava (smrková), 3Q Chudá jedlová doubrava, 3T Podmáčená chudá jedlová doubrava, 3G Podmáčená jedlová doubrava (smrková)

Geobiocenologie. 2–3 A–AB 4 Betuli-querceta roboris sup. (březové doubravy v. st.), (3)4 A (3)4 Querci-abieta piceosa (smrko-dubové jedliny), (3)4 AB (3)4 Abieti-querceta roboris-piceae (smrko-jedlové doubravy)

Druhová kombinace


Stromové a keřové patro

Betula pendulabříza bělokorá
B. pubescensbříza pýřitáDg
Frangula alnuskrušina olšováDg
Pinus sylvestrisborovice lesní
Populus tremulatopol osikaDg
Quercus petraea s. lat.dub zimní
Q. roburdub letníDm
Sorbus aucuparia subsp. aucupariajeřáb ptačí pravý

Bylinné patro

Avenella flexuosametlička křivolaká
Carex brizoidesostřice třeslicovitáDm
Dryopteris carthusianakapraď osténkatáDg
Hieracium laevigatumjestřábník hladkýDg
Lysimachia vulgarisvrbina obecnáDg
Melampyrum pratensečernýš luční
Molinia arundinaceabezkolenec rákosovitýDg Dm
Potentilla erectamochna nátržníkDg
Vaccinium myrtillusborůvka

Mechorosty

Atrichum undulatumbezvláska vlnkatá
Polytrichum communeploník obecný
P. formosumploník ztenčený

Literatura

Mráz 1959, Samek 1962, Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1967, 1989, Moravec 1998, Neuhäuslová & Sádlo in Neuhäuslová et al. 1998.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.