O biotopu
DomůPřírodní stanoviště91D0

Rašelinné březiny (L10.1)

Struktura složení

Rozvolněné lesy s dominantní břízou pýřitou (Betula pubescens), borovicí lesní (Pinus sylvestris), olší lepkavou (Alnus glutinosa) a příměsí nenáročných listnáčů - břízou bělokorou (Betula pendula), topolem osikou (Populus tremula), dubem letním (Quercus robur) a jeřábem ptačím pravým (Sorbus aucuparia subsp. aucuparia). Pokryvnost se pohybuje kolem 50 % a výška porostů nepřesahuje zpravidla 5 m. Keřové patro tvoří kromě zmlazujících se dřevin stromového patra ještě krušina olšová (Frangula alnus) a vrba ušatá (Salix aurita), v jihozápadních Čechách někdy doprovázené tavolníkem vrbolistým (Spiraea salicifolia). Vzhledem k různověkosti porostů je mezi keřovým a stromovým patrem plynulý přechod. Bylinnému patru dominují trávy, např. bezkolenec modrý (Molinia caerulea), při snížení hladiny podzemní vody a po narušení však často expanduje třtina šedavá (Calamagrostis canescens). Dále zde rostou druhy typické pro rašelinné bory a vrchoviště, např. klikva bahenní (Oxycoccus palustris s. lat.) a vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum), a pro montánní smrčiny žebrovice různolistá (Blechnum spicant), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea) aj. Bohatě vyvinuté je mechové patro s druhy Leucobryum glaucum, Polytrichum commune a zejména s rašeliníky (Sphagnum spp.).

Ekologie

Vlhké až mokré gleje a kyselé rašelinné půdy ve zvodnělých terénních sníženinách či na okrajích rašelinišť. Rašelinné březiny zpravidla zaujímají půdy s obdobným vodním režimem jako mokřadní olšiny, olše je však na půdách s nízkým obsahem bazických iontů, zejména vápníku, konkurenčně potlačena. Ve srovnání s borovými rašelinnými porosty představují rašelinné březiny atlantičtější typ vegetace vázaný zpravidla na mělké rašeliny o hloubce 10–20 cm. Voda stagnuje na povrchu jen v průběhu časného jara a později opadá. Díky přístupu vzduchu probíhá mineralizace, takže nedochází k tak výrazné akumulaci humolitu jako na vrchovištích. V ČR jsou rašelinné březiny vesměs mladá vývojová stadia po odlesnění spíše než trvalá společenstva.

Ohrožení

Odvodnění, zalesnění a samovolné zarůstání borovicí a smrkem, eutrofizace.

Ochrana

Zachování existujícího vodního režimu, regulace náletu.

Rozšíření v ČR

Roztroušeně v oblastech s výskytem rašelinišť, zejména v kolinním až submontánním stupni, např. na Třeboňsku, na Šumavě a v Pošumaví, v Brdech, na Chebsku, Dokesku, ve východních Čechách na Třebechovicku, na Českomoravské a Drahanské vrchovině a v Hrubém Jeseníku. Rozšíření je nedostatečně známé, protože jde o maloplošnou a často fragmentárně vyvinutou vegetaci.

Variabilita

Převodní vztahy

Natura 2000. - 91D0 * Bog woodland – prioritní stanoviště (viz také R3.2, L9.2, L10.2, L10.3 a L10.4)

Smaragd. - 44.A Birch and conifer mire woods (viz také R3.2, L9.2, L10.2, L10.3 a L10.4)

CORINE. - 44.A1 Sphagnum birch woods

Pal. Hab. - 44.A1 Sphagnum birch woods

EUNIS. - G1.6/P-44.A1 Sphagnum birch woods

Fytocenologie. - Svaz Betulion pubescentis Lohmeyer et Tüxen in Tüxen 1955: Betuletum pubescentis Tüxen 1937

Fyziotyp. - LO Hygrofilní (mokřadní a pobřežní) křoviny a lesy

Lesnická typologie. - 0O9 Svěží březodubový bor (viz také L7.2), 0T Chudý březový bor (viz také L10.3), 0R7 Borová březina

Geobiocenologie. - 2–4 (A)AB 5b Betuli-alneta sup. (březové olšiny v. st.) (viz také L1 a K1)

Druhová kombinace


Stromové a keřové patro

Alnus glutinosaolše lepkavá
Betula pendulabříza bělokorá
B. pubescensbříza pýřitáDg Dm
Frangula alnuskrušina olšová
Picea abiessmrk ztepilý
Pinus sylvestrisborovice lesní
Quercus roburdub letní
Salix auritavrba ušatá
Sorbus aucuparia subsp. aucupariajeřáb ptačí pravý

Bylinné patro

Avenella flexuosametlička křivolaká
Blechnum spicantžebrovice různolistá
Calamagrostis villosatřtina chloupkatáDm
Carex brizoidesostřice třeslicovitá
Dryopteris carthusianakapraď osténkatá
Equisetum sylvaticumpřeslička lesní
Lysimachia vulgarisvrbina obecná
Maianthemum bifoliumpstroček dvoulistý
Melampyrum pratensečernýš luční
Molinia caeruleabezkolenec modrýDg Dm
Oxalis acetosellašťavel kyselý
Potentilla erectamochna nátržník
Trientalis europaeasedmikvítek evropský
Vaccinium myrtillusborůvka
V. vitis-idaeabrusinka

Mechorosty

Calliergon stramineumbařinatka nažloutlá
Polytrichum communeploník obecný
Sphagnum capillifoliumrašeliník ostrolistý
S. fallaxrašeliník křivolistý

Literatura

Mikyška 1963, 1968, Kolbek in Kolbek et al. 1997.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.