O biotopu
DomůPřírodní stanoviště91E0

Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty (L2.2A)

Struktura složení

Třípatrové až čtyřpatrové porosty tvořené dominantní olší lepkavou (Alnus glutinosa) nebo jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) a příměsí dalších listnáčů - javorem mlečem (Acer platanoides), j. klenem (A. pseudoplatanus), střemchou obecnou pravou (Prunus padus subsp. padus), v nižších polohách též dubem letním (Quercus robur) a lípou srdčitou (Tilia cordata), případně jehličnanů - smrkem ztepilým (Picea abies) na dočasně zbahnělých půdách. Keřové patro je často husté a druhově bohaté, s převahou zmlazených dřevin stromového patra. V nižších nadmořských výškách se vyskytují též svída krvavá (Cornus sanguinea), brslen evropský (Euonymus europaea), meruzalka srstka (Ribes uva-crispa) a bez černý (Sambucus nigra), výše vrba jíva (Salix caprea) a bez červený (Sambucus racemosa). V bylinném patře převažují vlhkomilné lesní druhy. V nižších polohách je slabě vyvinutý jarní aspekt s orsejí jarní hlíznatou (Ficaria bulbifera), případně se sasankou hajní (Anemone nemorosa) nebo mokrýšem střídavolistým (Chrysosplenium alternifolium). Mechové patro bývá zpravidla jen slabě naznačeno, jeho nejčastějšími druhy jsou Atrichum undulatum, Plagiomnium affine a P. undulatum.

Ekologie

Břehy vodních toků, svahová lesní prameniště a terénní sníženiny s hladinou podzemní vody ležící v malé hloubce a dočasně vystupující nad půdní povrch. Půdy jsou vlhké až mokré, dočasně zbahnělé gleje i lužní půdy typu paternia, s širokým rozpětím půdní reakce i obsahu humusu a dostatečnou zásobou živin. Údolní jasanovo-olšové luhy se vyskytují od nížin do podhůří.

Ohrožení

Narušení vodního režimu krajiny, vysekávání dřevin, mýcení, výsadba smrkových a jiných monokultur.

Ochrana

Zachování přirozeného vodního režimu krajiny a přirozené dřevinné skladby porostů.

Rozšíření v ČR

Podél vodních toků v celé ČR s výjimkou širokých úvalů velkých nížinných řek a břehů horských bystřin. Údolní jasanovo-olšové luhy jsou časté jsou zejména v rozsáhlých lesních celcích, v nižších polohách však byly vlivem člověka často omezeny na úzké pruhy kolem toků.

Variabilita

Na březích potoků v úzkých zaříznutých údolích kolinního stupně jsou místy přimíšeny habr obecný (Carpinus betulus) nebo dub letní (Quercus robur) a hojné jsou druhy nížinných lesů, např. javor babyka (Acer campestre), brslen evropský (Euonymus europaea), chmel otáčivý (Humulus lupulus), zimolez obecný (Lonicera xylosteum) a ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea). S rostoucí nadmořskou výškou jsou nížinné druhy postupně vystřídány druhy vyšších poloh - javorem klenem (Acer pseudoplatanus) a jilmem drsným (Ulmus glabra), v bylinné patru devětsil bílý (Petasites albus) aj. Na podmáčených půdách se silně pohyblivou vodou v okolí lesních pramenišť jsou hojnější ostřice převislá (Carex pendula), o. řídkoklasá (C. remota) a o. lesní (C. sylvatica) a mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium) a m. vstřícnolistý (C. oppositifolium), v horách i smrk ztepilý (Picea abies) a v bylinném patře třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa) a přeslička lesní (Equisetum sylvaticum).

Převodní vztahy

Natura 2000. - 91E0 * Mixed ash-alder alluvial forests of temperate and Boreal Europe (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) – prioritní stanoviště (viz také L2.1 a L2.4)

Smaragd. - 44.3 Middle European stream ash-alder woods

CORINE. - 44.3 Medio-European stream ash-alder woods

Pal. Hab. - 44.3 Middle European stream ash-alder woods

EUNIS. - G1.4/P-44.3 Riverine ash-alder woodland, wet at high but not at low water

Fytocenologie. - Svaz Alnion incanae Pawłowski et al. 1928, podsvaz Alnenion glutinoso-incanae Oberdorfer 1953 (viz také L2.1 a L5.4): Pruno-Fraxinetum Oberdofer 1953, Stellario-Alnetum glutinosae Lohmeyer 1957, Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Tüxen 1957, Carici remotae-Fraxinetum Koch ex Faber 1936, Piceo-Alnetum Rubner ex Oberdofer 1957

Potenciální vegetace. --1 Střemchová jasenina, místy v komplexu s mokřadními olšinami, 2 Střemchová doubrava a olšina s ostřicí třeslicovitou (Carex brizoides), místy v komplexu s mokřadními olšinami a společenstvy rákosin a vysokých ostřic, 3 Smrková olšina

Fyziotyp. - LO Hygrofilní (mokřadní a pobřežní) křoviny a lesy

Lesnická typologie. - 1T9 Smrková olšina, 1G1 Vrbová olšina lužní, 2L Potoční luh, 3L Jasanová olšina, 3U1 Javorová jasenina bršlicová na hlinitém deluviu, PLO 36, a v úžlabinách, PLO 37 (viz také L4), 5L Montánní (jasanová) olšina

Geobiocenologie. - 2–5 BC–C (4)5a Fraxini-alneta inf. et sup. (jasanové olšiny n. a v. st.), (2)3–5 BC 4(5a) Fraxini-alneta aceris inf. et sup. (javoro-jasanové olšiny n. a v. st.)

Druhová kombinace


Stromové a keřové patro

Acer platanoidesjavor mléč
A. pseudoplatanusjavor klen
Alnus glutinosaolše lepkaváDg Dm
Alnus incanaolše šedá
Fraxinus excelsiorjasan ztepilýDg Dm
Prunus padus subsp. padusstřemcha obecná pravá
Salix fragilisvrba křehká
Sambucus nigrabez černý
S. racemosabez hroznatý

Bylinné patro

Aegopodium podagrariabršlice kozí nohaDm
Caltha palustrisblatouch bahenní
Cardamine amarařeřišnice hořká
Chaerophyllum hirsutumkrabilice chlupatáDm
Chrysosplenium alternifoliummokrýš střídavolistýDg
C. oppositifoliummokrýš vstřícnolistýDg
Circaea alpinačarovník alpskýDg
C. intermediačarovník prostřední
C. lutetianačarovník pařížský
Crepis paludosaškarda bahenní
Deschampsia cespitosametlice trsnatá
Equisetum sylvaticumpřeslička lesníDg
Festuca giganteakostřava obrovská
Filipendula ulmaria subsp. ulmariatužebník jilmový pravý
Galium aparinesvízel přítula
Geum rivalekuklík potoční
G. urbanumkuklík městský
Glechoma hederaceapopenec obecný
Impatiens noli-tangerenetýkavka nedůtkliváDm
Leucojum vernumbledule jarní
Lysimachia nemorumvrbina hajníDg
Ranunculus repenspryskyřník plazivý
Stachys sylvaticačistec lesní
Stellaria nemorumptačinec hajníDm
Urtica dioicakopřiva dvoudomá

Literatura

Neuhäuslová-Novotná in Moravec et al. 1982, Neuhäuslová in Neuhäuslová et al. 1998, Neuhäuslová in Moravec et al. 2000.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.