O biotopu
DomůPřírodní stanoviště91F0

Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem málo ovlivněné porosty (L2.3A)

Struktura složení

Zpravidla třípatrové jilmové a topolové doubravy a jaseniny s dominanci dubu letního (Quercus robur) a jilmu habrolistého (Ulmus minor), který však v posledních desetiletích ustoupil vlivem grafiózy, a na jižní Moravě také jasanu úzkolistého podunajského (Fraxinus angustifolia subsp. danubialis). Dále jsou ve stromovém patře přimíšeny javor babyka (Acer campestre), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), střemcha obecná pravá (Prunus padus subsp. padus), lípa srdčitá (Tilia cordata) a jilm vaz (Ulmus laevis), ve vlhčích polohách olše lepkavá (Alnus glutinosa) a topol černý (Populus nigra), v sušších habr obecný (Carpinus betulus). Keřové patro je tvořeno hlavně zmlazenými dřevinami stromového patra, z keřů se vyskytují svída krvavá (Cornus sanguinea), střemcha obecná pravá (Prunus padus subsp. padus), bez černý (Sambucus nigra) aj. V přezvěřených lesích a oborách může keřové patro i chybět. V druhově bohatém bylinném patře převažují vlhkomilné až mezofilní druhy kebrlík lesklý (Aegopodium podagraria), kebrlík lesní (Anthriscus sylvestris), válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), čarovník pařížský (Circaea lutetiana), kostřava obrovská (Festuca gigantea), svízel přitula (Galium aparine), kuklík městský (Geum urbanum), popenec obecný (Glechoma hederacea), netýkavka nedutklivá (Impatiens noli-tangere), ptačinec hajní (Stellaria nemorum), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) aj. Bohatý je aspekt jarních geofytů česnek medvědí (Allium ursinum), dymnivka dutá (Corydalis cava), orsej jarní hlíznatý (Ficaria bulbifera), křivatec žlutý (Gagea lutea), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) aj. Mechové patro s druhy rodů Eurhynchium, Plagiomnium aj. je většinou jen slabě naznačeno.

Ekologie

Říční úvaly a nížinné pánve v teplé a relativně suché klimatické oblasti, na nivních půdách typu vega nebo paternia, na glejových půdách a případně také na anmóru. Půdy jsou těžší, jílovitohlinité až jílovité, bohaté živinami a pravidelně nebo občas zaplavované, místy však pouze při vysokých vodách. Častější záplavy jsou zejména v moravských úvalech. Na místech vzdálenějších od toků leží průměrná hladina podzemní vody asi 1 m pod povrchem půdy, u regulovaných toků až 2–3 m hluboko; její výkyvy během roku často přesahují rozmezí dvou metrů.

Ohrožení

Narušování vodního režimu krajiny, zejména odvodňování, výsadba hybridních topolů a jiných nepůvodních dřevin, přezvěření.

Ochrana

Zachování přirozené dřevinné skladby, udržování nízkých stavů zvěře, citlivé revitalizace říčních systémů, umělé povodňování na místech s omezenými přirozenými záplavami.

Rozšíření v ČR

Dolní Poohří, dolní Povltaví, niva Labe od Hradce Králové po okolí Mělníka, úvaly Moravy, dolní Dyje, dolní Jihlavy a Svratky pod Brnem, vzácně Bečvy, Poodří a Ostravská pánev, vzácně jihočeské pánve.

Variabilita

Jihomoravské tvrdé luhy se liší od ostatních lužních lesů v ČR výskytem druhů jasan úzkolistý podunajský (Fraxinus angustifolia subsp. danubialis), topol bílý (Populus alba), případně P. Xcanescens v patře stromovém a vzácně lze nalézt také bleduli letní (Leucojum aestivum) na vlhčích místech v patře bylinném.

Převodní vztahy

Natura 2000. 91F0 Riparian mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia, along the great rivers of the Atlantic and Middle-European provinces (Ulmenion minoris)

Smaragd. 44.41 Great medio-European fluvial forests

CORINE. 44.4 Mixed oak-elm-ash forests of great rivers Pal. Hab. 44.4 Mixed oak-elm-ash forests of great rivers

EUNIS. G1.4/P-44.4 Mixed oak-elm-ash woodland of great rivers

Fytocenologie. Svaz Alnion incanae Pawlowski et al. 1928, podsvaz Ulmenion Oberdorfer 1953: Querco-Populetum Neuhauslová-Novotná 1965, Querco-Ulmetum Issler 1926, Fraxino-Populetum Jurko 1958, Fraxino pannonicae-Ulmetum Soo in Aszod 1936 corr. Soo 1963

Potenciální vegetace. 2 Střemchová doubrava a olšina s ostřicí třeslicovitou (Carex brizoides), místy v komplexu s mokřadními olšinami a společenstvy rákosin a vysokých ostřic, 4 Topolova doubrava, místy v komplexu s jilmovou doubravou, 5 Jilmová doubrava, 6 Jilmová jasenina

Fyziotyp. LO Hygrofilní (mokřadní a pobřežní) křoviny a lesy

Lesnická typologie. 1L Jilmový luh, 1U1 Topolový luh kopřivový

Geobiocenologie. 1–3 BC–C (3)4 Ulmi-fraxineta carpini inf. et sup. (habro-jilmové jaseniny n. a v. st.), 1–3 BC–C (4)5a Querci roboris-fraxineta inf. et sup. (dubové jaseniny n. a v. st.), 1–3 C (4)5a Ulmi-fraxineta populi inf. et sup. (topolo-jilmové jaseniny n. a v. st.) (viz také L3.4), 1–2 B–BD (3)4 Tili-querceta roboris inf. et sup. (lipové doubravy n. a v. st.) (viz také L3.1 a L3.4), 3 (4) BC–C (3)4 Fraxini-querceta roboris-aceris (javoro-jasanove doubravy)

Druhová kombinace

Stromové a keřové patro
Acer campestrejavor babyka
Fraxinus angustifolia subsp. danubialisjasan úzkolistý podunajskýDg Dm
F. excelsiorjasan ztepilýDm
Prunus padus subsp. padusstřemcha obecná pravá
Quercus roburdub letníDg Dm
Tilia cordatalípa srdčitá
Ulmus laevisjilm vazDg
U. minorjilm habrolistýDg
Bylinné patro
Aegopodium podagrariabršlice kozí nohaDm
Allium ursinumčesnek medvědí
Anemone nemorosasasanka hajní
A. ranunculoidessasanka pryskyřníkovitá
Anthriscus sylvestriskerblík lesní
Brachypodium sylvaticumválečka lesní
Carex brizoidesostřice třeslicovitá
Circaea lutetianačarovník pařížský
Corydalis cavadymnivka dutáDm
Dactylis polygamasrha hajní
Festuca giganteakostřava obrovská
Ficaria bulbiferaorsej jarníDm
Gagea luteakřivatec žlutý
Galanthus nivalissněženka podsněžník
Galium aparinesvízel přítula
Geum urbanumkuklík městský
Glechoma hederaceapopenec obecný
Impatiens noli-tangerenetýkavka nedůtklivá
Milium effusumpšeníčko rozkladitéDg
Pulmonaria officinalis s. lat.plicník lékařský
Ranunculus repenspryskyřník plazivý
Rubus caesiusostružiník ježiník
Stellaria nemorumptačinec hajní
Urtica dioicakopřiva dvoudomáDm

Literatura

Neuhauslová-Novotná in Moravec et al. 1982, Neuhauslová in Neuhauslová et al. 1998, Neuhauslová in Moravec et al. 2000.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.