O biotopu
DomůPřírodní stanoviště91I0

Panonské teplomilné doubravy na písku (L6.3)

Struktura složení

Světlé lesy s dubem letním (Quercus robur), nevýrazně vyvinutým keřovým patrem a druhově velmi bohatým patrem bylinným, jehož nejčastějšími dominantami jsou ostřice Fritschova (Carex fritschii) a konvalinka vonná (Convallaria majalis), na vlhčích místech v mělkých sníženinách také bezkolenec rákosovitý (Molinia arundinacea) a b. modrý (M. caerulea). Hojně jsou zastoupeny druhy šipákových doubrav, např. kakost krvavý (Geranium sanguineum) a jetel alpínský (Trifolium alpestre), acidofilních doubrav, např. kostřava ovčí (Festuca ovina) a černýš luční (Melampyrum pratense), druhy střídavě vlhkých půd, např. bukvice lékařská (Betonica officinalis), svízel severní pravý (Galium boreale subsp. boreale), mochna bílá (Potentilla alba), srpice barvířská (Serratula tinctoria) aj. a také některé luční druhy, např. ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius). Pravidelně je vyvinuto mechové patro s dominantním druhem Hypnum cupressiforme.

Ekologie

Rovinaté terény na vátých píscích nebo štěrkopískových říčních terasách. Vlastní písky jsou kyselé, jejich půdy, kambizemě, jsou však dosycovány podzemní vodou s rozpuštěnými bazickými ionty. V časném jaru jsou relativně vlhké, později v průběhu sezóny však silně vysýchají.

Ohrožení

Zavádění kultur borovice, dubu ceru, invaze trnovníku akátu (Robinia pseudacacia), přezvěření, tracheomykózy, eutrofizace.

Ochrana

Obnova porostů se zachováním přirozené dřevinné skladby.

Rozšíření v ČR

Jihozápadní část lesa Doubrava u Hodonína, degradované porosty také v Bořím lese u Valtic.

Variabilita

Převodní vztahy

Natura 2000. - 91I0 * Euro-Siberian steppe oak woods – prioritní stanoviště (viz také L6.2, L6.4 a L6.5)

Smaragd. - 41.7 Thermophilous and supra-Mediterranean oak woods (viz také L6.1, L6.2, L6.4 a L6.5)

CORINE. –

Pal. Hab. - 41.7A213 Pannonic sand steppe oak woods

EUNIS. - G1.9/P-41.7A Euro-Siberian steppe oak woods

Fytocenologie. - Svaz Aceri tatarici-Quercion Zólyomi 1957 (viz také L6.2): Carici fritschii-Quercetum roboris Chytrý et Horák 1997

Potenciální vegetace. - 32 Subkontinentální ostřicová doubrava

Fyziotyp. - XD Xerotermní doubravy

Lesnická typologie. 1S - (Habrová) doubrava na píscích, PLO 35 (viz také L3.1, L3.4 a L7.4), 1D Obohacená habrová doubrava na mělkých překryvech vátých písků, PLO 35 (viz také L3.4)

Geobiocenologie. - 1 A–AB 1–2 Pini-querceta arenosa (borové doubravy na píscích) (viz také L7.4), 1 B–BD 2–3 Ligustri-querceta arenosa (doubravy s ptačím zobem na píscích) (viz také K4), 1 D 2 Corni-querceta petraeae-pubescentis-cerris arenosa (dřínové doubravy na píscích), 1 BC 3 Aceri campestris-querceta (babykové doubravy) (viz také K3, L3.4 a L6.2)

Druhová kombinace


Stromové a keřové patro

Frangula alnuskrušina olšová
Quercus roburdub letníDm

Bylinné patro

Ajuga reptanszběhovec plazivý
Asperula tinctoriamařinka barvířskáDg
Betonica officinalisbukvice lékařská
Carex fritschiiostřice FritschovaDg Dm
Clinopodium vulgareklinopád obecný
Convallaria majaliskonvalinka vonnáDm
Dactylis polygamasrha hajní
Dianthus superbushvozdík pyšnýDg
Festuca amethystinakostřava ametystováDg
F. ovinakostřava ovčí
Galium boreale subsp. borealesvízel severní pravýDg
Geranium sanguineumkakost krvavý
Iris variegatakosatec různobarvýDg
Laserpitium prutenicumhladýš pruskýDg
Lysimachia vulgarisvrbina obecná
Melampyrum pratensečernýš luční
Molinia arundinaceabezkolenec rákosovitýDg Dm
M. caeruleabezkolenec modrýDg Dm
Potentilla albamochna bíláDg
Scrophularia nodosakrtičník hlíznatý
Serratula tinctoriasrpice barvířskáDg
Succisa pratensisčertkus lučníDg
Trifolium alpestrejetel alpínský
Valeriana stolonifera subsp. angustifoliakozlík ukrajinský chlumníDg
Veronica vindobonensisrozrazil vídeňský
Viola reichenbachianaviolka lesní

Mechorosty

Hypnum cupressiformerokyt cypřišový

Literatura

Šmarda 1961, Grulich & Grulichová 1986, Chytrý 1997b, Chytrý & Horák 1997, Chytrý in Neuhäuslová et al. 1998, Chytrý in Moravec et al. 2000.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.