O biotopu
DomůPřírodní stanoviště91I0

Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (L6.4)

Struktura složení

Rozvolněné teplomilné doubravy s dubem letním (Quercus robur) nebo zimním (Q. petraea s. lat.) a v současných obhospodařovaných a přezvěřených porostech často spíše se slabě vyvinutým keřovým patrem. Bylinné patro je druhově bohaté, obsahuje druhy teplomilných doubrav např.: válečku prapořitou (Brachypodium pinnatum), řimbabu chocholičnatou (Tanacetum corymbosum) aj., dubohabřin - sasanku hajní (Anemone nemorosa), jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis) aj., acidofilních doubrav a bučin - kostřavu ovčí (Festuca ovina), biku hajní pravou (Luzula luzuloides subsp. luzuloides), černýš luční (Melampyrum pratense) aj. a druhy indikující těžké, střídavě vlhké půdy - bukvici lékařskou (Betonica officinalis), mochnu bílou (Potentilla alba), srpici barvířskou (Serratula tinctoria) aj. V poněkud specifických typech této vegetace na vápencích v Pošumaví se vyskytují i perialpínské druhy kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens), zimosrázek nízký (Polygala chamaebuxus), violka chlumní (Viola collina) aj.

Ekologie

Rovinaté terény, mírné svahy nebo i mělké terénní sníženiny na měkkých horninách, nejčastěji zvětralinách křídových slínů a slínovců, neogénních jílovitých sedimentech, paleogénních flyšových jílovcích a sprašových hlínách. Půdy jsou těžké, zpravidla ilimerizované a někdy oglejené, v povrchových vrstvách odvápněné, ve spodině však vápníkem bohaté. V chladnějším a vlhčím klimatu na vápencích v Pošumaví je tato vegetace vyvinuta i na krystalických vápencích s půdami typu rendzina.

Ohrožení

Výsadba borových monokultur, invaze trnovníku akátu (Robinia pseudacacia), oborní chov zvěře a přezvěření i mimo obory, tracheomykózy, eutrofizace.

Ochrana

Obnova porostů se zachováním přirozené dřevinné skladby, udržování nízkých stavů zvěře.

Rozšíření v ČR

České středohoří, dolní Poohří, okolí Prahy, Český kras, Křivoklátsko, okolí Plzně, pošumavské vápence, Kokořínsko, střední Pojizeří, povodí Cidliny, východočeské Polabí, okolí Brna a Znojma,vzácně Litenčické vrchy, jihozápadní část Bílých Karpat.

Variabilita

Od základního, široce rozšířeného a poměrně málo proměnlivého typu, odpovídajícího asociaci Potentillo albae-Quercetum, se odlišují porosty na krystalických vápencích v Pošumaví. Jde vesměs o sekundární borové kultury, ve kterých jsou méně zastoupeny druhy indikující těžké a střídavě vlhké půdy, blízkost Alp se pak projevuje výskytem perialpínských druhů.

Převodní vztahy

Natura 2000. - 91I0 * Euro-Siberian steppe oak woods – prioritní stanoviště (viz také L6.2, L6.3 a L6.5)

Smaragd. - 41.7 Thermophilous and supra-Mediterranean oak woods (viz také L6.1, L6.2, L6.3 a L6.5)

CORINE. –

Pal. Hab. - 41.7A11 Western white cinquefoil sessile oak woods

EUNIS. - G1.9/P-41.7A Euro-Siberian steppe oak woods

Fytocenologie. - Svaz Quercion petraeae Zólyomi et Jakucs ex Jakucs 1960 (viz také L6.5): Potentillo albae-Quercetum Libbert 1933, Brachypodium pinnatum-Quercus robur spol.

Potenciální vegetace. - 30 Nerozlišené bazifilní teplomilné doubravy, 33 Mochnová doubrava

Fyziotyp. - XD Xerotermní doubravy

Lesnická typologie. - 1X Dřínová doubrava (3 – na rankeru, 5 – s habrem na svazích a svahových žebrech, PLO 36 a 38) (viz také L6.1 a L6.2), 1Z Zakrslá (habrová) doubrava (7 – s válečkou prapořitou, viz také L6.5, 8 – lipnicová), 1C Suchá habrová doubrava (viz také L3.1, L3.4, L6.1, L6.2 a L6.5), 1I Uléhavá habrová doubrava (viz také L3.1), 1H Sprašová habrová doubrava (viz také L3.1, L6.1 a L6.2), 1B Bohatá habrová doubrava (1 – lipnicová s ostřicí horskou, 4 – srhová) (viz také L3.1 a L3.4), 1D Obohacená habrová doubrava (4 – konvalinková, 6 – strdivková, 8 – válečková na jílech) (viz také L3.1, L3.4 a L6.3), 1W Bohatá habrová doubrava vápencová, 1O Lipová doubrava (viz také L3.1 a L3.4), 2Z Zakrslá buková doubrava (4 – s válečkou prapořitou, viz také L8.2, 8 – lipnicová), 2A9 Javorobuková doubrava, PLO 10 (viz také L4), 2C Vysýchavá buková doubrava (viz také L7.1 a L8.2), 2S Svěží buková doubrava (viz také L3.1, L3.3 a L7.1), 2H Hlinitá buková doubrava (viz také L3.1 a L3.3), 2B Bohatá buková doubrava (viz také L3.1 a L3.3), 2W Vápencová buková doubrava

Geobiocenologie. - 1 B 3 Querceta typica (typické doubravy) (viz také K3, L3.1, L3.4 a L6.2), 1 BD 3 Ligustri-querceta (doubravy s ptačím zobem) (viz také K3, K4, L3.4 a L6.4), 1–2 BD 1–2 Ligustri-querceta humilia inf. et sup. (zakrslé doubravy s ptačím zobem n. a v. st.) (viz také K3 a K4), 2 BD 3x Carpini-querceta tiliae (lipo-habrové doubravy) (viz také K3 a L3.1)

Druhová kombinace


Stromové a keřové patro

Corylus avellanalíska obecná
Frangula alnuskrušina olšováDg
Quercus petraea s. lat.dub zimníDm
Q. roburdub letníDm
Ligustrum vulgareptačí zob obecný

Bylinné patro

Anemone nemorosasasanka hajní
Betonica officinalisbukvice lékařskáDg
Brachypodium pinnatumválečka prapořitáDm
Campanula persicifoliazvonek broskvolistý
Carex montanaostřice horskáDg
Festuca ovinakostřava ovčí
Fragaria vescajahodník obecný
Hepatica nobilisjaterník trojlaločný
Hieracium murorumjestřábník zední
Lathyrus nigerhrachor černý
Luzula luzuloides subsp. luzuloidesbika hajní pravá
Melampyrum pratensečernýš luční
Poa nemoralislipnice hajníDm
Potentilla albamochna bíláDg
Serratula tinctoriasrpice barvířskáDg
Tanacetum corymbosumřimbaba chocholičnatá
Veronica officinalisrozrazil lékařský
V. vindobonensisrozrazil vídeňský
Viola collinaviolka chlumní
Dianthus superbushvozdík pyšnýDg
Galium boreale subsp. Borealesvízel severní pravýDg
Melica nutansstrdivka nicí
Molinia arundinaceabezkolenec rákosovitýDg Dm
Peucedanum cervariasmldník jelení
Trifolium alpestrejetel alpínský

Literatura

Mráz 1958a, b, Moravec 1972, Chytrý 1997b, Chytrý & Horák 1997, Chytrý & Kolbek in Neuhäuslová et al. 1998, Kolbek et al. in Neuhäuslová et al. 1998, Chytrý in Moravec et al. 2000.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.