O biotopu
DomůPřírodní stanoviště91I0

Acidofilní teplomilné doubravy s kručinkou chlupatou (Genista pilosa) (L6.5A)

Struktura složení

Světlé lesy s dominancí dubu zimního (Quercus petraea s. lat.) za hranicí areálu dubu šipáku (Q. pubescens s. lat.) nebo na půdách, které tomuto druhu nevyhovují pro svou vyšší kyselost. V podúrovni může být přimíšen habr obecný(Carpinus betulus). Stromové patro je v některých porostech velmi rozvolněné a nízkého vzrůstu, jen 4–6 m vysoké. Keřové patro je zpravidla vyvinuto slaběji a mnohdy je tvořeno nižšími jedinci dubu zimního (Quercus petraea s. lat.). Bylinné patro je druhově bohaté, nemá však výraznější diagnostické druhy, protože druhy submediteránního a panonského rozšíření v něm chybějí nebo jsou vzácné. Dominantou je zpravidla kostřava ovčí (Festuca ovina), lipnice hajní (Poa nemoralis) nebo tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria). V porostech na skalnatých svazích jsou hojněji zastoupeny mechy a lišejníky.

Ekologie

Výslunné, strmé, často skalnaté svahy, v nejteplejších a nejsušších oblastech také plošiny a svahy o mírném sklonu. Geologickým podkladem jsou kyselé silikátové horniny, nejčastěji žula, rula, granulit, prvohorní a starohorní břidlice, vzácně i hadce, na nichž se vyvíjejí půdy typu ranker nebo mělčí kambizemě.

Ohrožení

Zavádění borových kultur, invaze trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia), oborní chov zvěře a přezvěření i mimo obory, tracheomykózy, eutrofizace.

Ochrana

Obnova porostů se zachováním přirozené dřevinné skladby, udržování nízkých stavů zvěře.

Rozšíření v ČR

Vyskytují se v oblasti jihovýchodního okraje Českého masivu na jihozápadní Moravě, hlavně v údolích řek Oslavy, Jihlavy, Rokytné, Jevišovky a Dyje, vzácně i na strmých svazích mimo údolí.

Variabilita

Převodní vztahy

Natura 2000. 91I0 * Euro-Siberian steppe oak woods – prioritní stanoviště (jen L6.5A, viz také L6.2, L6.3 a L6.4)

Smaragd. 41.7 Thermophilous and supra-Mediterranean oak woods (viz také L6.1, L6.2, L6.3 a L6.4)

CORINE. 41.712 Sub-Mediterranean Quercus petraea-Q. robur woods, 41.7A13 Pannonic hairy greenweed sessile oak woods

Pal. Hab. 41.712 Sub-Mediterranean Quercus petraea-Q. robur woods, 41.7A13 Pannonic hairy greenweed sessile oak woods

EUNIS. G1.9/P-41.71 Western white oak woods and related communities, G1.9/P-41.7A Euro-Siberian steppe oak woods

Fytocenologie. Svaz Quercion petraeae Zólyomi et Jakucs ex Jakucs 1960 (viz také L6.4): Sorbo torminalis-Quercetum Svoboda ex Blažková 1962, Genisto pilosae-Quercetum petraeae Zólyomi et al. ex Soó 1963, Asplenio cuneifolii-Quercetum petraeae Chytrý et Horák 1997. – Svaz Genisto germanicae-Quercion Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná 1967 (viz také L7.1, L7.2, L7.3 a L7.4): Viscario-Quercetum Stöcker 1965

Potenciální vegetace. 34 Břeková doubrava, 35 Hadcová sleziníková doubrava

Fyziotyp. XD Xerotermní doubravy

Lesnická typologie. 1Z Zakrslá doubrava (1 – tolitová, 2 – s ostřicí nízkou, 3 – kostřavová, 7 – s válečkou prapořitou, viz také L6.4), 1C Suchá doubrava biková teplomilná (ochuzená) (viz také L3.1, L6.1, L6.2 a L6.4), 1K Kyselá doubrava (1 – kostřavová, 2 – kostřavová s kručinkou chlupatou, 4 – metlicová, 5 – psinečková, 7 – biková, 9 – svahová) (viz také L7.1)

Geobiocenologie. 1 AB 3 Querceta (doubravy), 1–2 A–AB 1–2 Querceta pinea humilia inf. et sup. (zakrslé borodoubravy n. a v. st.) (viz také K4), 1 D 1 Cerasi-querceta pini humilia (zakrslé boro-mahalebkové doubravy) (viz také L8.3), 1–2 (A)AB–B 1–2 Querceta humilia inf. et sup. (zakrslé doubravy n. a v. st.) (viz také K3, K4, L3.1 a L7.1)

Druhová kombinace


Stromové a keřové patro

Carpinus betulushabr obecný
Ligustrum vulgareptačí zob obecný
Quercus petraea s. lat.dub zimníDm

Bylinné patro

Anthericum ramosumbělozářka větvitá
Avenella flexuosametlička křivolaká
Carex humilisostřice nízká
Dianthus carthusianorum s. lat.hvozdík kartouzekDg
Euphorbia cyparissiaspryšec chvojka
Festuca ovinakostřava ovčíDm
F. pallenskostřava siváDg
Genista pilosakručinka chlupatáDg
G. tinctoriakručinka barvířská
Hieracium lachenaliijestřábník Lachenalův
H. murorumjestřábník zední
H. pilosellajestřábník chlupáček
H. sabaudumjestřábník savojský
Hylotelephium maximumrozchodník velký
Hypericum perforatumtřezalka tečkovaná
Jasione montanapavinec horský
Linaria genistifolialnice kručinkolistá
Luzula luzuloides subsp. luzuloidesbika hajní pravá
Lychnis viscariasmolnička obecnáDg
Poa nemoralislipnice hajníDm
Polygonatum odoratumkokořík vonný
Rumex acetosellašťovík menší
Sedum reflexumrozchodník skalníDg
S. sexangularerozchodník dlouholistýDg
Silene nutanssilenka nicí
Tanacetum corymbosumřimbaba chocholičnatá
Thymus praecoxmateřídouška časnáDg
Trifolium alpestrejetel alpínský
Veronica officinalisrozrazil lékařský
V. vindobonensisrozrazil vídeňský
Vincetoxicum hirundinariatolita lékařskáDm

Mechorosty a lišejníky

Ceratodon purpureusrohozub nachový
Cladonia rangiformisdutohlávka bodlavá
Hypnum cupressiformerokyt cypřišový
Polytrichum piliferumploník chluponosný

Literatura

Chytrý 1991, 1997b, Chytrý & Horák 1997, Kolbek & Chytrý in Neuhäuslová et al. 1998, Chytrý in Moravec et al. 2000.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.