O biotopu
DomůPřírodní stanoviště91U0

Lesostepní bory (L8.2)

Struktura složení

Dominantní dřevinou řídkého a zakrslého stromového patra je borovice lesní (Pinus sylvestris) a vzácně jsou přimíšeny duby zimní a letní (Quercus petraea s. lat., Q. robur) nebo bříza bělokorá (Betula pendula). Keřové patro má pokryvnost zpravidla do 50 % a může být druhově bohaté, jeho nejčastějšími druhy jsou svída krvavá (Cornus sanguinea), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), krušina olšová (Frangula alnus), jalovec obecný (Juniperus communis), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), borovice lesní (Pinus sylvestris) a jeřáb muk (Sorbus aria s. lat.). Velmi bohaté a hustě zapojené je patro bylinné. Dominantními druhy jsou válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), ostřice chabá (Carex flacca), o. nízká (C. humilis), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica) a černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), vzácněji také oman vrbolistý (Inula salicina) a pěchava vápnomilná (Sesleria caerulea). Význačná je přítomnost vstavačovitých druhů, např. kruštíku tmavočerveného (Epipactis atrorubens), pětiprstky žežulníku (Gymnadenia conopsea), bradáčku vejčitého (Listera ovata) a tořiče hmyzonosného (Ophrys insectifera). Fytogeograficky zajímavý je společný výskyt druhů boreokontinentálních až eurosibiřských lesostepních, např. medvědice lékařská (Arctostaphylos uva-ursi), ostřice vřesovištní (Carex ericetorum), koniklece otevřeného (Pulsatilla patens), hadího mordu nachového (Scorzonera purpurea), sedmikvítku evropského (Trientalis europaea), brusnice borůvky (Vaccinium myrtillus) a druhů z čeledi Pyrolaceae, a druhů perialpidských až submediteránních, např. dvojštítku hladkoplodého proměnlivého (Biscutella laevigata subsp. varia), lnu tenkolistého (Linum tenuifolium), černohlávku velkokvětého (Prunella grandiflora), pěchavy vápnomilné (Sesleria albicans) a ožanky kalamandry (Teucrium chamaedrys). Charakteristický je také výskyt koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) a k. jarního (P. vernalis) a na vápnitých pískovcích u Bělé pod Bezdězem také šateru svazčitého písečného (Gypsophila fastigiata subsp. arenaria). Bylinné patro je doplněno dalšími druhy suchých trávníků, např.: třeslicí prostřední (Briza media), chrpou čekánkem (Centaurea scabiosa), jahodníkem trávnicí (Fragaria viridis), chrastavcem rolním (Knautia arvensis), smldníkem jelením (Peucedanum cervaria), s. olešníkovým (P. oreoselinum), šalvějí luční (Salvia pratensis), hlaváčem šedavým (Scabiosa canescens), kavylem vláskovitým (Stipa capillata), k. Ivanovým (S. pennata aj.), a lesními acidofyty - kociánkem dvoudomým (Antennaria dioica), kručinkou barvířskou (Genista tinctoria), jestřábníkem zedním (Hieracium murorum) aj. Mechové patro není vždy přítomno a má velmi kolísavou pokryvnost.

Ekologie

Lesostepní bory se vyskytují na nepříliš strmých svazích jižní orientace i v rovinatých polohách v nadmořských výškách do 400 m. Geologickým podkladem jsou slínovce, resp. opuky a vápnité pískovce. Půdy jsou mělké rendziny, pararendziny a vápnité slinovatky se špatným provzdušněním, vysokým podílem skeletu a s tendencí střídavého zamokřování a vysýchání.

Ohrožení

Holosečná těžba a následná degradace porostů.

Ochrana

Odstraňování bujného keřového patra, které způsobuje pokles druhové bohatosti bylinného patra, občasná lesní pastva.

Rozšíření v ČR

Česká křídová tabule a Ralská pahorkatina s přesahem do Polabí, zachovalé porosty nejčastěji v Úštěcko-lomské pahorkatině a v okolí Bělé pod Bezdězem. Většina původních porostů, zejména při okraji bílých strání, však byla smýcena nebo nahrazena kulturními lesy. Není vyloučen výskyt i jinde na vápnitých substrátech.

Variabilita

Převodní vztahy

Natura 2000. 91U0 Sarmatic steppe pine forests (Cytiso-Pinetalia)

Smaragd. 42.5232 Sarmatic steppe pine forests

CORINE. 42.523 Lowland steppe Scots pine forests

Pal. Hab. 42.5232 Sarmatic steppe pine forests

EUNIS. G3.5/P-42.52 Middle European Scots pine forests

Fytocenologie. Svaz Cytiso ruthenici-Pinion sylvestris Krausch 1962: Anemono sylvestris-Pinetum Hohenester 1960, Pyrolo-Pinetum sylvestris (Libbert 1933) Schmid 1936

Potenciální vegetace. 30 Nerozlišené bazifilní teplomilné doubravy (z menší části)

Fyziotyp. BO Bory

Lesnická typologie. 0X Dealpínský bor (0X1 – s válečkou prapořitou, 0X2 – pěchavový), 2Z4 Zakrslá buková doubrava s válečkou prapořitou (viz také L6.4), 2C3 Vysýchavá buková doubrava s válečkou prapořitou (viz také L6.4 a L7.1)

Geobiocenologie. –

Druhová kombinace


Stromové a keřové patro

Betula pendulabříza bělokorá
Cornus sanguineasvída krvavá
Frangula alnuskrušina olšová
Juniperus communisjalovec obecnýDg
Ligustrum vulgareptačí zob obecný
Pinus sylvestrisborovice lesníDg Dm
Viburnum opuluskalina obecná

Bylinné patro

Anemone sylvestrissasanka lesníDg
Antennaria dioicakociánek dvoudomý
Anthericum ramosumbělozářka větvitáDg Dm
Aster amellushvězdnice chlumní
A. linosyrishvězdnice zlatovlásek
Biscutella laevigata subsp. variadvojštítek hladkoplodý proměnlivý
Brachypodium pinnatumválečka prapořitáDm
Briza mediatřeslice prostřední
Campanula glomeratazvonek klubkatý
Carex flaccaostřice chabáDg Dm
C. humilisostřice nízkáDm
Centaurea scabiosachrpa čekánek
Cirsium acaulepcháč bezlodyžnýDm
Epipactis atrorubenskruštík tmavočervenýDg
Genista tinctoriakručinka barvířská
Globularia bisnagaricakoulenka prodlouženáDg
Gymnadenia conopseapětiprstka žežulníkDg
Gypsophila fastigiata subsp. arenariašater svazčitý písečný
Hieracium murorumjestřábník zední
Inula salicinaoman vrbolistýDg
Linum flavumlen žlutý
Listera ovatabradáček vejčitýDm
Ophrys insectiferatořič hmyzonosnýDg
Peucedanum cervariasmldník jelení
P. oreoselinumsmldník olešníkový
Platanthera bifoliavemeník dvoulistý
Primula verisprvosenka jarní
Prunella grandifloračernohlávek velkokvětýDg Dm
Pulsatilla patenskoniklec otevřenýDg
Pulsatilla pratensis subsp. bohemicakoniklec luční český
Scabiosa canescenshlaváč šedavýDg
Sesleria albicanspěchava vápnomilnáDg Dm
Teucrium chamaedrysožanka kalamandra
Vaccinium myrtillusborůvka

Literatura

Kolbek & Petříček 1985, Petříček & Kolbek 1986a, b, 1994, Kolbek et al. in Neuhäuslová et al. 1998.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.