O biotopu
DomůPřírodní stanoviště3240

Vrbové křoviny štěrkových náplavů (K2.2)

Struktura složení

Pobřežní porosty křovitých vrb dosahující výšky 3(–5) m. V keřovém patře se uplatňují vrba lýkovcová (Salix daphnoides), vrba hlošinovitá (S. elaeagnos), v. křehká (S. fragilis), v. nachová (S. purpurea) a v. trojmužná (S. triandra), z dalších dřevin také olše šedá (Alnus incana), bříza bělokorá (Betula pendula) a topol osika (Populus tremula). Jednotka zahrnuje jak sukcesně pokročilejší porosty s dobře vyvinutým keřovým i bylinným patrem, tak mladé, nestabilizované porosty představující iniciální stadia sukcese křovin na čerstvě vytvořených štěrkových lavicích, které mají jen malou pokryvnost bylinného patra. V bylinném patře se uplatňují vlhkomilné a ruderální druhy z okolní vegetace nebo různé druhy splavené z vyšších poloh.

Ekologie

Relativně vyvýšené polohy na mladých i starších štěrkových a štěrkopískových říčních náplavech jak v korytech toků, tak na pobřežních štěrkových lavicích. Oproti štěrkovým náplavům bez keřové vegetace je půdotvorný proces zpravidla pokročilejší, s akumulací jemnozemě a humusu. Níže položené části štěrkových náplavů se každoročně obnovují při vysokých stavech vody na jaře nebo při větších neperiodických povodních z přívalových srážek. K přeplavování a destrukci vyšších částí náplavů s keřovou vegetací dochází řidčeji, neboť svou výškou odpovídají úrovni maxim jarní vody.

Ohrožení

Regulace říčních toků, protipovodňová opatření spojená s úpravou břehů a koryt toků, těžba štěrku.

Ochrana

Žádný.

Rozšíření v ČR

Řeky v Beskydech a Podbeskydí: Morávka, Ostravice a Rožnovská Bečva. Náplavy s vrbinami se zde vyskytují pouze lokálně – mnoho náplavů vzniklých po povodni v roce 1997 bylo zničeno při rekultivacích.

Variabilita

Druhové složení bylinného patra je velmi proměnlivé podle toho, které diaspory se usadí při povodni. Složení keřového patra je však dosti stabilní.

Převodní vztahy

Natura 2000. - 3240 Alpine rivers and their ligneous vegetation with Salix elaeagnos

Smaragd. - 44.1 Riparian willow formations (viz také M4.2, K2.1 a L2.4), 24.2 River gravel banks (viz také M4.1, M4.2 a M4.3)

CORINE. - 44.112 Willow and sea-buckthorn brush, 24.224 Gravel bank thickets and woods

Pal. Hab. - 44.112 Pre-Alpine willow and sea-buckthorn brush, 24.224 Gravel bank thickets and woods

EUNIS. - G1.1/P-44.11 Orogenous riverine brush, C3.5/P-24.22 Sparsely vegetated river gravel banks

Fytocenologie. - Svaz Salicion eleagno-daphnoidis (Moor 1958) Grass in Mucina et al. 1993: Agrostio-Salicetum purpureae Jurko 1964

Fyziotyp. - LO Hygrofilní (mokřadní a pobřežní) křoviny a lesy

Geobiocenologie. - 3–5 B–C 5a Saliceta fragilis inf. et sup. (vrbiny vrby křehké n. a v. st.) (viz také K2.1), 5–6 BC–C 5a Alneta incanae (olšiny olše šedé) (viz také L2.1)

Druhová kombinace


Stromové a keřové patro

Alnus incanaolše šedá
Populus tremulatopol osika
Salix daphnoidesvrba lýkovcováDg Dm
S. elaeagnosvrba šedáDg Dm
S. fragilisvrba křehkáDm
S. purpureavrba nachováDg Dm
S. triandravrba trojmužná

Bylinné patro

Agrostis capillarispsineček obecný
Artemisia vulgarispelyněk černobýl
Barbarea vulgarisbarborka obecná
Calamagrostis pseudophragmitestřtina pobřežní
Chaerophyllum hirsutumkrabilice chlupatá
Epilobium angustifoliumvrbka úzkolistá
E. hirsutumvrbovka chlupatá
Equisetum arvensepřeslička rolní
Glyceria nemoraliszblochan hajní
Lychnis flos-cuculikohoutek luční
Lysimachia vulgarisvrbina obecná
Mentha longifoliamáta dlouholistá
Petasites albusdevětsil bílý
P. kablikianusdevětsil Kablíkové
Poa trivialislipnice obecná
Ranunculus repenspryskyřník plazivý
Rumex obtusifoliusšťovík tupolistý
Taraxacum sect. Ruderaliapampeliška "lékařská"
Tussilago farfarapodběl lékařský
Urtica dioicakopřiva dvoudomá

Literatura

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.