Seznam druhů ve skupině druhů bukač velký (Botaurus stellaris) bukáček malý (Ixobrychus minutus) chřástal kropenatý (Porzana porzana) chřástal malý (Porzana parva) chřástal polní (Crex crex) čáp bílý (Ciconia ciconia) čáp černý (Ciconia nigra) datel černý (Dryocopus martius) datlík tříprstý (Picoides tridactylus) drop velký (Otis tarda) dytík úhorní (Burhinus oedicnemus) husa běločelá (Anser albifrons) husa polní (Anser fabalis) husa velká (Anser anser) jeřáb popelavý (Grus grus) jeřábek lesní (Bonasa bonasia) kalous pustovka (Asio flammeus) kolpík bílý (Platalea leucorodia) kopřivka obecná (Anas strepera) kulík hnědý (Charadrius morinellus) kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) ledňáček říční (Alcedo atthis) lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) lejsek malý (Ficedula parva) lelek lesní (Caprimulgus europaeus) linduška úhorní (Anthus campestris) luňák červený (Milvus milvus) luňák hnědý (Milvus migrans) lžičák pestrý (Anas clypeata) moták lužní (Circus pygargus) moták pilich (Circus cyaneus) moták pochop (Circus aeruginosus) orel královský (Aquila heliaca) orel křiklavý (Aquila pomarina) orel mořský (Haliaeetus albicilla) pěnice vlašská (Sylvia nisoria) pisila čáponohá (Himantopus himantopus) polák malý (Aythya nyroca) puštík bělavý (Strix uralensis) racek černohlavý (Larus melanocephalus) raroh velký (Falco cherrug) rybák bahenní (Chlidonias hybridus) rybák černý (Chlidonias niger) rybák malý (Sterna albifrons) rybák obecný (Sterna hirundo) skřivan lesní (Lullula arborea) slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) slavík modráček tundrový (Luscinia svecica svecica) sokol stěhovavý (Falco peregrinus) strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) strnad zahradní (Emberiza hortulana) sýc rousný (Aegolius funereus) tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) tetřev hlušec (Tetrao urogallus) tetřívek obecný (Tetrao tetrix ) ťuhýk obecný (Lanius collurio) včelojed lesní (Pernis apivorus) volavka bílá (Egretta alba) volavka červená (Ardea purpurea) volavka stříbřitá (Egretta garzetta) výr velký (Bubo bubo) zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) žluna šedá (Picus canus)
Kontakt na garanta:
Mgr. Jan Havlíček
jan.havlicek@nature.cz
Domů

Druhy z přílohy I

Z důvodů snižování početnosti velkého množství druhů volně žijících ptáků na území členských států EU, které představuje hrozbu pro ochranu přírodního prostředí a tím pro biologickou rovnováhu, byla vydána Směrnice Rady č. 79/409/EEC o ochraně volně žijících ptáků (Směrnice o ptácích). Cílem směrnice je zamezit zejména ničení a znečišťování stanovišť ptáků a rušení, které by mohlo ptáky negativně ovlivňovat.

Členské státy mají na základě směrnice za úkol vytvořit soustavu zvláště chráněných území určených pro ochranu druhů uvedených v příloze I Směrnice o ptácích. V příloze I jsou uvedeny druhy, které jsou ohrožené vyhubením nebo citlivé vůči specifickým změnám na stanovišti případně druhy s málo početnými populacemi, prostorově omezeným místním rozšířením nebo vyžadující zvláštní pozornost z důvodu specifického charakteru jejich stanoviště.

Druhy z přílohy I Směrnice o ptácích jsou pomocí standardizovaných, jednoduchých metod sledovány v rámci celostátního monitoringu, jehož základním cílem je zjistit trend vývoje populací vybraných druhů. Monitoring je plánován v tříletých cyklech. Tříletý cyklus monitoringu byl vytvořen pro synchronizaci monitoringu s povinností podávat každé tři roky zprávu Evropské Komisi. V současné době probíhají jednání, která mají sjednotit způsob podávání zpráv Evropské komisi v rámci Směrnice o ptácích 79/409/EEC a Směrnice o stanovištích 92/43/EEC. Synchronizace reportingu prodlouží frekvenci zpráv v rámci Směrnice o ptácích ze 3 na 6 let. Původní reportovací povinnost se ovšem trendů populací a výsledků monitoringu prakticky netýkala. S novým systémem reportingu nám, jako členskému státu EU, přibyde nyní povinnost podávat hodnotící zprávu o stavu jednotlivých druhů ptáků z přílohy I Směrnice z hlediska jejich ochrany, stejně jako je tomu u evropsky významných fenoménů v rámci Směrnice o stanovištích.

V září 2008 byla tedy Evropské Komisi podána zpráva za tříletý cyklus (2005-2007), která obsahovala, kromě jiných náležitostí, jen souhrnné hodnocení stavu druhů ptáků uvedených v příloze I Směrnice, zjištěného monitoringem v letech 2005-2007. Následující zpráva, která se bude podávat v roce 2014, již bude obsahovat zmíněné hodnotící zprávy jednotlivých druhů, zjištěné monitoringem v šestiletém období let 2008-2013.

Na území České republiky probíhají další monitorovací programy ptáků, které pokrývají různou škálu druhů - převážně pěvci jsou monitorováni v rámci Jednotného programu sčítání ptáků (JPSP), vodní druhy ptáků zase v rámci mezinárodního sčítání vodních ptáků (IWC). Dlouholetou tradici má u nás také kroužkování, pod vedením Kroužkovací stanice NM (KSNM) s projekty kroužkování s konstantním úsilím (CES) a opakovaného odchytu dospělých jedinců pro určení míry přežívání (RAS).

Informační letáky druhů:

drop velký (Otis tarda) - ZDE
jeřáb popelavý (Grus grus) - ZDE
puštík bělavý (Strix uralensis) - ZDE

kvakoš noční (Nicticorax nicticorax) - ZDE

orel mořský (Haliaeetus albicilla) - ZDE

ledňáček říční (Alcedo atthis) - ZDE

strnad zahradní (Emberiza hortulana) - ZDE

(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.