O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůDruhy z přílohy I

kalous pustovka (Asio flammeus)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

kalous pustovka (Asio flammeus)

Kategorie zákonné ochrany

Silně ohrožený

Červený seznam ČR

zranitelný (VU)

Červený seznam IUCN

málo dotčený (LC)

Směrnice o stanovištích

o ptácích (příloha I)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha II

CITES

příloha II

Ekologie a biologie

Velikostí i vzhledem je podobný kalousi ušatému, zbarvení je však znatelně světlejší. Pera ve tvaru oušek na hlavě jsou jen nevýrazná, nápadné jsou černě lemované žluté oči.

Hnízdním prostředím kalouse pustovky je otevřená krajina, zejména vlhké louky a bažiny, vzácněji i sušší úhory. Hnízdí v III. a IV., v letech vysoké početnosti hraboše polního může zahnízdit i v zimě. Na podzim a v zimě (obvykle od VIII. do přelomu III. a IV.) se pustovky zdržují na polích a loukách, většinou v menších skupinkách, často ale i v hejnech o 30–60 kusech, případně i více. Zpravidla sedí na zemi, vzácněji na keřích nebo stromech, mohou usedat i na sloupky vinohradů. Jednotliví ptáci i skupiny až 8 ex. byli v zimě zastiženi na společných shromaždištích kalousů ušatých, obvykle v jehličnatých, vzácněji listnatých dřevinách v intravilánech měst a obcí. Při invazi na střední Moravu v zimě 1978/1979 pustovkám u Olomouce nevadila ani blízkost sídliště panelových domů (vzdálených 300 m), ani hluk vrtulníků na letišti, přímo sousedícího s plochou obývanou až 72 exempláři; podobně i v zimě 2004/05 se pustovky zdržovaly přímo v prostoru vojenského letiště v Prostějově.

Celkové rozšíření

Kalous pustovka je rozšířen ostrůvkovitě v celé Evropě. Početnost evropské populace je poměrně velká, 58 000–180 000 párů, značně však kolísá. Nicméně v období 1970–1990 byla postižena značným úbytkem. V dalším desetiletí se ve většině evropských států pokles zastavil a populace se stabilizovala, ovšem pod úrovní předcházející poklesu. Odpočítá-li se 50 000–150 000 párů hlášených z Ruska, zbývá pro ostatní Evropu pouhých 8 000–30 000 párů a z nich připadá 5 500–27 500 párů na Skandinávii a Velkou Británii. Na území EU hnízdí 5 000–20 000 párů, tj. kolem 10 % evropské populace.

Rozšíření v ČR

U nás hnízdí kalous pustovka nepravidelně a řídce, jen výjimečně zahnízdí větší počet párů. Stejná hnízdiště jsou používána opakovaně jen vzácně. Početnost v posledních letech kolísá zřejmě v rozpětí 0–5 párů. Druh vcelku pravidelně protahuje a zimuje, v některých letech má jeho výskyt invazní charakter. Odhad zimní početnosti 200–1 000 ex. pochází z let 1982–1985, je tedy už přes 20 let starý. Odhaduje se, že každoročně územím České republiky protáhne 1 000–9 000 kalousů pustovek.

Ohrožení

Častou příčinou úhynů pustovek jsou kolize s dopravními prostředky. Přítomnost a početnost pustovek na lokalitách ovlivňuje způsob zemědělského hospodaření. Negativní vliv má zvláště velkoplošné setí některých plodin (kukuřice, slunečnice, šťovík, řepka apod.).

Péče o druh

Početnost zimujících kalousů pustovek v ČR kolísá v závislosti na průběhu zim a potravní nabídce. V mimořádně mírné zimě 2006/2007 pustovky nebyly přítomny ani na jedné z tradičních lokalit zimních shromaždišť. Některé lokality jsou obsazovány po desítky let, na jiných pustovky reagují na aktuální vznik příznivých podmínek, přičemž k vyšší koncentraci může docházet v místech trvalých travních porostů a na plochách s podsevem vojtěšky, kde pustovky nacházejí větší množství dobře dostupné kořisti – hrabošů polních. Přestože se pustovky nevyhýbají ani lidským sídlům, je důležité zachovat na pozemních shromaždištích klid, tj. nerušit ptáky vstupem do lokality a volným pobíháním psů.

Literatura

Hora J., Brinke T., Vojtěchovská E., Hanzal V., Kučera Z., eds. (2010): Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005–2007. 1. vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. 320 s.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.