O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůDruhy z přílohy I

datel černý (Dryocopus martius)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

datel černý (Dryocopus martius)

Kategorie zákonné ochrany

Žádná

Červený seznam ČR

málo dotčený (LC)

Červený seznam IUCN

málo dotčený (LC)

Směrnice o stanovištích

o ptácích (příloha I)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha II

CITES

Ekologie a biologie

Všeobecně známý pták střední velikosti, nápadný svým černým zbarvením s červenou skvrnou na hlavě. Pohlavní dimorfismus se projevuje ve velikosti červené skvrny, kdy u samic zabírá pouze zadní část temene, kdežto u samců kryje celý vršek hlavy až k zobáku.

Datel černý dává přednost smíšeným a jehličnatým lesům, zahnízdí však i v lesích listnatých včetně lužních. Optimálním biotopem jsou staré smíšené porosty, ve kterých dosahuje nejvyšší hustoty. Vyskytuje se hlavně ve větších lesních komplexech v horách i nížinách, ale zahnízdí i v malých lesích v otevřené krajině a v příměstských lesích. Přítomnost datla je podmíněna přítomností vhodných silnějších stromů pro tesání dutin, strukturou lesa a dostatkem hmyzu, zejména dřevokazných druhů mravenců a ve dřevě žijících brouků a jejich larev. Většina složek potravy datla žije v jehličnatých stromech. Charakteristické jsou pobytové známky, zejména velké otvory vytesané v kmenech stromů při hledání potravy.

Datel obsazuje velké teritorium, takže hnízdní hustoty jsou nízké. Tok, projevující se častým bubnováním a voláním, začíná (v závislosti na počasí) již v II. a vrcholu dosahuje v III. až IV. Další nižší vrchol hlasové aktivity nastává v IX. až X.

Celkové rozšíření

V Evropě se rozkládá necelá polovina světového areálu datla černého. Druh chybí pouze na Britských ostrovech a větších částech Pyrenejského a Apeninského poloostrova. Evropská populace datla je velká, 740 000–1 400 000 párů, z nich pak 500 000–1 400 000 (70 %) párů připadá na Rusko. Početné populace sídlí také v Bělorusku, Finsku, Francii, Německu, Polsku, Rumunsku a Švédsku. Na území EU hnízdí zhruba čtvrtina evropských datlů černých (176 000–320 000 párů). Ve většině států jsou stavy stabilní nebo se zvyšují.

Rozšíření v ČR

Datel černý je rozšířen po celém území ČR od nížin až do hor, s výjimkou bezlesých oblastí. Jeho početnost od počátku 90. let roste a k rokům 2001–2003 byla odhadnuta na 4 000–8 000 párů.

Ohrožení

Celostátní populace datla černého se nachází v příznivém stavu a dlouhodobě není lesním hospodařením bezprostředně ohrožena. Rozsáhlejším kácením porostů v mýtním věku však může místně docházet k zániku významných hnízdišť.

Péče o druh

Hnízdní podmínky je možno udržovat a zlepšovat ponecháváním rozsáhlejších porostů vyšších věkových kategorií s dostatkem hnízdních dutin a zvyšováním věkové a prostorové skladby lesních porostů. Rovněž se doporučuje ponechávat v porostech staré buky, které jsou nejčastějšími hnízdními stromy datla. Obnovy by měly být realizovány v co možná nejmenších prvcích, při těžbě by z lesa neměly být celoplošně odstraňovány souše, zlomy a odumírající starší stromy. Je vhodné uplatňovat přírodě blízké formy a metody lesnického hospodaření, klást důraz na podrostní a výběrný způsob obnovy lesa a při lesnických pěstebních a výchovných zásazích podporovat tvorbu druhově bohatých a věkově rozrůzněných porostů.

Literatura

Hora J., Brinke T., Vojtěchovská E., Hanzal V., Kučera Z., eds. (2010): Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005–2007. 1. vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. 320 s.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.