O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůDruhy z přílohy I

strakapoud prostřední (Dendrocopos medius)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

strakapoud prostřední (Dendrocopos medius)

Kategorie zákonné ochrany

Ohrožený

Červený seznam ČR

zranitelný (VU)

Červený seznam IUCN

málo dotčený (LC)

Směrnice o stanovištích

o ptácích (příloha I)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha II

CITES

Ekologie a biologie

Podobný jako strakapoud velký, liší se od něj zbarvením na několika místech těla: jasně červeným temenem hlavy, rozdílnou kresbou hlavy a krku, růžovými podocasním krovkami a bělavým břichem.

Strakapoud prostřední je ve střední Evropě velmi silně vázán především na staré duby, vyskytuje se ale i ve starých nížinných bučinách a olšinách. Důležitá je přítomnost silných kmenů s hrubou kůrou a stojících odumřelých stromů. Na rozdíl od strakapouda velkého je strakapoud prostřední převážně hmyzožravý po celý rok.

Celkové rozšíření

Strakapoud prostřední je rozšířen ve střední a jihovýchodní Evropě, přičemž jeho evropský areál představuje více než 95 % areálu celosvětového. Evropská populace je poměrně velká, 140 000–310 000 párů, s klíčovými populacemi ve Francii, Německu, Polsku, Rumunsku a Řecku (celkem 74 700–190 000 párů, tj. více než polovina evropské populace). Na území EU hnízdí zhruba tři čtvrtiny evropských strakapoudů prostředních (106 000–247 000 párů). Početnost druhu v Evropě je dlouhodobě stabilní.

Rozšíření v ČR

Strakapoud prostřední je u nás šířícím se druhem, jehož početnost byla odhadnuta na 3 000–6 000 párů. Nejčastější je v nižších polohách, vzácně, ale stále častěji vystupuje výše než 500 m n. m. Na Moravě je početnější než v Čechách. Osidluje celou jižní a střední Moravu, odkud pronikl až na Ostravsko, avšak na většině severní Moravy stále chybí. V Čechách se strakapoud prostřední vyskytuje jen v některých oblastech (hlavně na Křivoklátsku, Třeboňsku, v Polabí a Poohří) a chybí ve značné části jihozápadních, západních a severních Čech.

Ohrožení

Strakapoud prostřední je druhem, jehož areál se v posledních 30 letech zdvojnásobil. Na jižní Moravě je nicméně druh ohrožen, neboť většina jeho populace je koncentrována do nížinných, zejména lužních lesů. Vzhledem k jeho vazbě na starší či „přestárlé“ porosty představují současné rozsáhlé obnovní těžby těchto porostů (s nevyrovnanou věkovou skladbou ve prospěch právě starších věkových tříd) razantní úbytek hnízdních i potravních příležitostí. Podobně i na Třeboňsku tento druh dosahuje nejvyšších denzit v nejstarších (a tracheomykózami nejpoškozenějších) hrázových porostech s minimálním zastoupením mladších věkových tříd. Prognóza dalšího vývoje těchto lokalit (pro populaci strakapouda prostředního zdrojových) tedy není příznivá.

Péče o druh

I když přesné příčiny přibývání početnosti tohoto druhu nejsou zcela známé (nelze vyloučit ani vliv oteplování klimatu), rozhodně by měl být i nadále monitorován, a to i ve vztahu ke změnám ve struktuře porostů v jádrových lokalitách. Proto je důležitá soustavná kontrola zdravotního stavu dubů s následnými sanačními zásahy a zajišťování včasné náhrady stárnoucích a odumírajících porostů na hrázích rybníků. V PO Soutok-Tvrdonicko se vyjednává s Lesy ČR, s. p., aby bylo ponecháno několik set hektarů porostů bez zásahu nebo alespoň s nejméně desetiletým odkladem těžby. V dalších zdejších porostech jsou navrhována opatření pro hmyz (snižování zakmeněnění starých dubových porostů), z nichž může mít strakapoud prostřední rovněž prospěch.

Literatura

Hora J., Brinke T., Vojtěchovská E., Hanzal V., Kučera Z., eds. (2010): Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005–2007. 1. vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. 320 s.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.