O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůDruhy z přílohy I

pěnice vlašská (Sylvia nisoria)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

pěnice vlašská (Sylvia nisoria)

Kategorie zákonné ochrany

Ohrožený

Červený seznam ČR

zranitelný (VU)

Červený seznam IUCN

málo dotčený (LC)

Směrnice o stanovištích

o ptácích (příloha I)

Bonnská úmluva

příloha II

Bernská úmluva

příloha II

CITES

Ekologie a biologie

Největší z pěnic vyskytujících se u nás dosahuje velikosti vrabce. Svrchu šedá, v křídlech jsou dva bělavé proužky, konce vnějších ocasních per jsou bílé. Základní barvou spodiny je šedobílá s tmavým šupinovitým skvrněním, oko samce je jasně žluté.

Hnízdním prostředím pěnice vlašské jsou prosluněné meze a stráně s rozptýleně rostoucími křovinami, pásy trnitých keřů v zemědělské krajině, okraje světlých lesů a otevřené zarůstající plochy ve VÚ. Na hnízdiště přilétá od konce IV. a v V., odlétá v VIII. a IX.. Samci obsazený hnízdní okrsek obhajují intenzivním zpěvem, přičemž jsou současně dobře pozorovatelné i další fáze toku, např. vyletování při zpěvu, tleskání křídly, apod. Samci zpívají intenzivně i v období stavby hnízd, snášení a inkubace až do začátku VI. Hnízdo je umístěno na větvích v hustých porostech keřů nebo nízkých stromů (nejčastěji na trnce nebo šípku), obvykle 0,5–2 m nad zemí.

Celkové rozšíření

Evropská populace pěnice vlašské je poměrně velká, 460 000–1 000 000 párů, s hnízdním areálem soustředěným ve střední a východní části kontinentu, který současně představuje více jak polovinu areálu světového. Nejvyšší koncentrace se vyskytují v Rusku a na Ukrajině, kde hnízdí přibližně tři čtvrtiny evropské populace. Zatímco v letech 1970–1990 se početnost výrazně nezměnila, v období 1990–2000 došlo k poklesu v některých okrajových částech areálu. U většiny populací států střední a východní Evropy byl však zaznamenán vyrovnaný nebo stoupající trend početnosti, avšak s výjimkou silné ruské populace, u které byl trend neznámý. V členských státech EU hnízdí přibližně 110 000–230 000 párů, tj. čtvrtina evropské populace, s nejpočetnějším výskytem v Maďarsku, Rumunsku a Polsku.

Rozšíření v ČR

Pěnice vlašská se vyskytuje nejčastěji na sušších a osluněných místech s trnitými křovinami v nížinách a pahorkatinách. Na vhodných stanovištích hnízdí i ve vyšších nadmořských výškách, nejvýše zaznamenané hnízdění je z 1 050 m ve VÚ Boletice. Na Moravě je početnější než v Čechách, na jižní a střední Moravě má téměř souvislé rozšíření. V Čechách jsou hlavními centry výskytu východní a střední Čechy, České středohoří, Podkrušnohoří a Plzeňsko. V letech 2001–2003 byl její výskyt hlášen z 31 % čtverců a početnost odhadnuta na 3 000–6 000 párů.

Ohrožení

Ohrožení může představovat především spontánní sukcese některých hnízdních biotopů (např. ve vojenských újezdech), nebo naopak příliš důsledné odstraňování veškeré křovinné vegetace, např. v souvislosti s terénními úpravami při zakládání sadů a vinic, v rámci managementu některých MZCHÚ, likvidací křovinných lemů podél cest, apod. Potenciálním rizikem je jistě i opětovný nárůst používání chemických prostředků v zemědělství a s tím související ochuzení potravní nabídky.

Péče o druh

V současné době je pěnice vlašská předmětem ochrany ve 4 ptačích oblastech, několik let však již splňuje kritéria pro zařazení mezi předměty ochrany také v PO Boletice.

Literatura

Hora J., Brinke T., Vojtěchovská E., Hanzal V., Kučera Z., eds. (2010): Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005–2007. 1. vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. 320 s.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.