O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůVážky

šidélko ozdobné (Coenagrion ornatum)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

šidélko ozdobné (Coenagrion ornatum)

Kategorie zákonné ochrany

Žádná

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (CR)

Červený seznam IUCN

neznámý

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha II)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

CITES

Ekologie a biologie

Šidélko ozdobné je vázáno na nezastíněné pomalu tekoucí drobné mělké vodní toky v otevřené krajině. Obývá stružky, luční potoky, menší říčky i meliorační kanály. Důležitá je především přítomnost druhově bohatého, ale řídkého porostu nižších až středně vysokých ponořených či plovoucích vodních rostlin, do některých, např. do sevláku, hvězdoše či rdestu kladou samičky vajíčka. Z toků zarostlých rákosem nebo chrasticí rákosovou naopak mizí. Preferuje neznečištěné nebo jen málo znečištěné vody, obvykle s vyšším obsahem vápníku. Voda by neměla promrzat.

Larvy žijí na ponořených částech vodních rostlin, vývoj je jednoletý. Dospělci létají od druhé poloviny května do druhé poloviny července. Obvykle se nevzdalují příliš daleko od vody.

Celkové rozšíření

Druh s centrem areálu v jihovýchodní Evropě a jihozápadní Asii. Západní hranice rozšíření prochází západním Polskem, středním Německem a východní Francií, na východ zasahuje do Iráku. Do střední Evropy proniká z jihovýchodu. Častější je v Maďarsku a na Balkánském poloostrově. Ostrůvkovitě se v současnosti vyskytuje v Rakousku, Německu, Francii, Polsku a na Slovensku.

Rozšíření v ČR

Na území České republiky byl druh rozšířen velmi vzácně, jeho nálezy byly známy z jižních Čech, Moravy a Slezska. Od 60. let do konce 20. století chyběly z našeho území jakékoli nálezy, druh byl považován za nezvěstný. V současné době je známa jediná populace z východních Čech na Piletickém potoce a jeho přítocích severovýchodně od Hradce Králové. Druh byl zaznamenán také v PP Na Plachtě na jihovýchodním okraji Hradce Králové, zde však šlo pravděpodobně pouze o zálet.

Ohrožení

Šidélko ozdobné je ohroženo především regulací lučních potoků a jejich znečišťováním zemědělskou činností a odpadními vodami z obcí. Vážné nebezpečí pro populace tohoto druhu představuje zejména aplikace herbicidů a pesticidů a případné havarijní úniky močůvky ze zemědělských objektů. Negativně může působit zarůstání koryta rákosem a chrasticí rákosovou i vysazování dřevin podél toku, které zastiňují koryto a omezují růst konkurenčně slabých vodních rostlin.

Péče o druh

Ochrana šidélka ozdobného spočívá především v ochraně jeho biotopu. Veškerý management lokalit je třeba provádět velmi citlivě a po částech v průběhu více let. Je třeba vyloučit použití pesticidů a herbicidů podél toku i na přilehlých pozemcích a omezit hnojení polí. Pokud v litorální vegetaci postupně převládá rákos či chrastice rákosová, je vhodné omezovat jejich expanzi pravidelným kosením a selektivním vytrháváním či vysekáváním. Je důležité zamezit zastínění koryta potoka.

Literatura

Askew R., 2004: The dragonflies of Europe (revised edition). 308 pp., Harley Books, Colchester.

Dolný A., 2005: Metodika monitoringu evropsky významného druhu šidélko ozdobné (Coenagrion ornatum). Nepublikovaný rukopis, deponován na UP AOPK ČR Praha. 13 str.

Dolný A., v tisku: Rozšíření, biologie a ekologie evropsky významných („naturových“) druhů vážek – Česká republika. Vážky 2005: sborník referátů VII.. celostátního semináře odonatologů v Krušných horách, ZO ČSOP Vlašim.

Hanel L. & Zelený J., 2000: Vážky (Odonata): výzkum a ochrana. 240 pp., Český svaz ochránců přírody, Vlašim.

Mikát M. & Číp D., 2003: Nové nálezy šidélka ozdobného – Coenagrion ornatum (Selys, 1850) (Odonata, Coenagrionidae) z České republiky. Acta Musei Reginaehradecensis s. A. 29: 7-8.

Dále byly využity údaje z nepublikovaných výzkumných zpráv z monitoringu od: M. Mikáta, A. Janečkové a D. Čípa z let 2005 – 2006.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.