O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůKorýši

rak kamenáč (Austropotamobius torrentium)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

rak kamenáč (Austropotamobius torrentium)

Kategorie zákonné ochrany

Kriticky ohrožený

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (CR)

Červený seznam IUCN

zranitelný (VU)

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha II)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha III

CITES

Ekologie a biologie

Rak kamenáč se vyskytuje především v horních úsecích meandrujících toků s kamenitým či štěrkovitým dnem. Své úkryty vyhledává převážně pod kameny v celém korytě potoků a řek v klidných zónách vody.

Plodnost raka kamenáče pohybuje se od 50 – 100 ks vajíček. Jedinci pohlavně dospívají ve 3. až 4. roce života. Rozmnožují se na podzim a to pomocí spermatoforů, které samci nalepují samicím do blízkosti párovitých pohlavních otvorů na kyčlích 3. páru hrudních noh. Oplodněná samice umísťuje vajíčka na spodní část zadečku a zde upevněná je opatruje do jara následujícího roku, kdy ukončují svůj vývoj. V období od května do července se v závislosti na teplotě líhnou larvy, které se až do prvního svlékání přidržují brv na břišních nožkách pod ohnutým zadečkem samice. Tam se ještě ukrývají i pár dní po svlékání, dokud postupně nepřejdou na samostatný způsob života. Malí ráčci se po vykulení živí planktonem, ale později je potravní základna mnohem pestřejší.

Celkové rozšíření

Rak kamenáč je evropský druh a v současné době jsou známy recentní výskyty ve Francii, Lucembursku, Švýcarsku, Německu, České republice, Rakousku, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Makedonii, Albánii, Slovinsku, Bosně a Hercegovině, Jugoslávii, Chorvatsku, Řecku a Itálii.

Rozšíření v ČR

Na území České republiky jsou dnes známy stabilní populace zejména v oblasti Plzeňska, Příbramska a Českého lesa, na Kladensku a na území CHKO Křivoklátsko a CHKO České středohoří. Výskyt druhu je doložen z více než 30 toků. Izolovaná lokalita od všech předchozích se nachází v Podkrkonoší a představuje severovýchodní okraj rozšíření raka kamenáče. Na Moravě nebyl jeho výskyt potvrzen.

Ohrožení

Existence raka kamenáče je ohrožena několika negativními vlivy, zejména znečišťováním toků odpadními vodami z průmyslu, odpadem a chemikáliemi používanými v zemědělství, lesním hospodářství, ale také komunálními odpadními splašky. Silné usazeniny sedimentů v důsledku přísunu ze zemědělství vedou pro stálé vyplňování dutých prostorů k vyhynutí obsádek nebo zabraňují novému osídlení. Dalším velmi závažným faktorem jsou vodohospodářské zásahy. Jedná se o regulační úpravy na tocích, které většinou znamenají sníženou diverzitu mikrohabitatů koryta. S regulacemi je spojeno často i čištění a prohlubování koryta, při kterém dochází v dotčených úsecích k likvidaci většiny organismů. Příčinou ohrožení tohoto druhu bývá rovněž narušení biologické rovnováhy v tocích vysazením nadměrného množství pstruhů likvidujících mladé jedince či predace přemnoženým nepůvodním druhem - norkem americkým. Velmi významným negativním vlivem působícím na naše původní druhy raků je onemocnění zv. račí mor, jehož původcem je plíseň Aphanomyces astaci.

Péče o druh

V rámci péče o druh je nutné zejména zachovat čistotu vody a přirozený charakter koryta toků i jejich okolí, ve kterých se ještě rak kamenáč vyskytuje. Z opatření směřujících ke zlepšení stavu populací druhu je podstatné odstraňování nevhodných vodohospodářských zásahů, zamezení možnému znečištění vody a zanášení koryta sedimenty. V určitých oblastech lze doporučit provedení monitoringu populace norka amerického a v případě zjištění výskytu významnější populace přistoupit k její eliminaci. V souvislosti s hrozícím onemocněním račího moru je nutná maximální opatrnost při záchranných transferech, výzkumech, souvisí s upozorněním rybářů na problematiku možného výskytu račího moru, dezinfekcí společně se sledováním výskytu nepůvodních druhů raků, kteří jsou přenašeči onemocnění a snahou zamezit jejich dalšímu šíření.

Literatura

Dušek J., Ďuriš Z., Fischer D., Petrusek A., Štambergová M., Vlach P. 2006: Metodika monitoringu raka kamenáče. - Manuscript, depon. in AOPK Praha.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.