O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůPlazi

užovka podplamatá (Natrix tessellata)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

užovka podplamatá (Natrix tessellata)

Kategorie zákonné ochrany

Kriticky ohrožený

Červený seznam ČR

ohrožený (EN)

Červený seznam IUCN

-

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha IV)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha II

CITES

Ekologie a biologie

Užovka podplamatá je úzce vázána na vodní prostředí. Naše populace obývají dobře prohřáté, pomale tekoucí případně i stojaté vody s členitým pobřežním terénem a kamenitými břehy, kde se střídají volná a zarostlá místa. Pro zachování populace jsou také nezbytná líhniště. Užovka využívá jak přirozená líhniště (humus v kopřivových porostech, zbytky náplavů seschlých travin a trouchnivějícího dřeva pod padlými kmeny a pod kameny) tak náhradní možnosti (komposty, hnojiště, smetiště s tlejícím organickým materiálem). Aktivita této užovky začíná obvykle v polovině dubna. Ke slunění využívá vyhřáté stráně, kameny, kmeny ve vodě, ale i svahy železničních náspů a jiné sekundární biotopy vytvořené člověkem, vyskytující se v blízkosti vodních toků. Živí se především rybami (jde převážně o plevelné, hospodářsky bezcenné ryby), ale i různými stádii obojživelníků. K páření obvykle dochází v dubnu a během června a července samice kladou vajíčka do tlejících rostlinných zbytků. Vhodná místa pro kladení jsou využívána po několik let a mnohdy i několika samicemi současně. Z těchto vajíček se během září líhnou mláďata, která se zdržují v místě vylíhnutí, nenavštěvují vodu a k prvnímu přijímání potravy dochází až na jaře následujícího roku. Během října se užovky stěhují na zimoviště. Často zimuje více jedinců pohromadě, někdy i společně s jinými druhy hadů.

Celkové rozšíření

Užovka podplamatá je rozšířena ve většině střední, východní a jižní části Evropy až po Ural, kdy západní hranici tvoří státy Německo, Švýcarsko, Itálie.

Rozšíření v ČR

Výskyt druhu je u nás ostrůvkovitý a ojediněle přesahuje nadmořskou výšku 400m n. m. Vyskytuje se v okolí Vltavy, Berounky, Sázavy, Ploučnice, Ohře, Svratky, Jihlavy, Oslavy Rokytné a Dyje a v okolí údolních nádrží těchto řek, které vznikly v místech, kde i před výstavbou přehrad na vodotečích existovaly stálé populace. Byla zjištěna rovněž u menších stojatých vod, ale pravděpodobně se nejedná o stálé populace.

Ohrožení

Vzhledem k tomu, že ekologická valence užovek podplamatých na našem území je velmi nízká a hadi jsou v průběhu roku pevně vázáni na různé části svého stanoviště (místa k přezimování, líhniště, místa vhodná k slunění a loviště), může mít poškození jediné části stanoviště pro populaci velmi vážné následky, eventuelně může dojít ke zhroucení celé populace. Nebezpečí užovce hrozí i při přesunu mezi popisovanými místy, kdy dochází velmi často ke střetům užovek s vandaly a automobily. Negativním vlivem působí především změny na březích, regulace řek, úbytek drobných ryb a jejich kontaminace ze znečištěné vody. Užovka podplamatá bývá považována za škůdce v rybářství a bývá zbytečně ubíjena. Časté je i ubíjení na základě záměny se zmijí, velkou roli však hraje obecný odpor k hadům.

Péče o druh

Ochrana spočívá v ochraně vhodných biotopů a jejich klíčových složek (líhniště, místa vhodná ke slunění, loviště, zimoviště), možnosti pohybů hadů mezi nimi a osvětové činnosti nejen mezi rybáři a rekreanty. Důležité je samozřejmě zachování dostatečně velké a druhově pestré potravní základny a hubení allochtonních šelem, které jsou v současnosti významnými predátory.

Literatura

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.