O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůVážky

klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)

Kategorie zákonné ochrany

Silně ohrožený

Červený seznam ČR

ohrožený (EN)

Červený seznam IUCN

neznámý

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha II a IV)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha II

CITES

Ekologie a biologie

Klínatka rohatá se vyvíjí v čistých nebo málo znečištěných potocích, říčkách a řekách s písčitým nebo štěrkovým dnem se slabou vrstvou detritu a přírodními nebo přírodě blízkými břehy. Vyskytuje se od nížin do podhůří. V našich podmínkách preferuje lipanové až parmové pásmo. Nejpočetnější populace vytváří v tocích o šířce od deseti do několika desítek metrů.

Vývoj larev je dvouletý až čtyřletý, zimují vajíčka nebo larvy. Larvy žijí na dně v pomaleji proudících úsecích, často se částečně zahrabávají. Dospělci se líhnou od třetí dekády května do poloviny července. Za teplého počasí aktivují až do druhé poloviny září, výjimečně do počátku října. Zaletují daleko od místa vývoje larev, zastihneme je i mimo vodní toky na prosluněných lesních cestách, u rybníků apod. Larvy i dospělci jsou draví, živí se především hmyzem.

Celkové rozšíření

Klínatka rohatá je palearktický druh s centrem rozšíření ve východní Evropě. Západní hranice areálu prochází Francií, na východ tento druh zasahuje do střední Asie. Na sever proniká nejdále do Finska, kde zasahuje až k severnímu polárnímu kruhu. Jižní hranice areálu prochází severní Itálií a severní částí Balkánského poloostrova. Ve východní Evropě je klínatka rohatá rozšířena souvisle, v západní Evropě se vyskytuje spíše ostrůvkovitě, což je způsobeno především zánikem vhodných stanovišť. Z okolních států je poměrně hojná v Polsku a v Maďarsku.

Rozšíření v ČR

Klínatka rohatá je hojnější v Čechách než na Moravě a ve Slezsku. Řada lokalit se vyskytuje především v jižních, severních a východních Čechách. Početné populace jsou známy např. z Ploučnice na Českolipsku, Smědé na Frýdlantsku, Orlice, Metuje a Chrudimky v Královéhradeckém a Pardubickém kraji a Dračice v CHKO Třeboňsko. Na Moravě je tento druh znám především ze středního a dolního toku řeky Moravy a dolního toku Jihlavy. Ve Slezsku se vyskytuje na řece Odře.

Ohrožení

Tuto vážku je ohrožuje především napřimování vodních toků, zpevňování břehů, stavba jezů a přehradních nádrží, těžba písku z říčních koryt. Tyto zásahy probíhají v poslední době opět ve zvýšené míře v rámci protipovodňových opatření. Nebezpečím pro tento druh může být dále nekontrolované a nadměrné vysazování některých rybích druhů, likvidace břehových porostů a znečišťování vody průmyslem a zemědělskou činností.

Péče o druh

Jako u většiny bezobratlých živočichů spočívá ochrana klínatky rohaté v důsledné ochraně jejího biotopu. Je třeba zachovat dostatečně dlouhé úseky přirozeně meandrujících řek a potoků s nezpevněnými břehy. Na evropsky významných lokalitách, ale i v přilehlých úsecích je nutné především vyloučit úpravy koryta, stavbu jezů a dalších vodních děl (včetně malých vodních elektráren). Tato ochranná omezení pomohou chránit nejen klínatku rohatou, ale i řadu dalších ohrožených živočichů vázaných na říční sedimenty, štěrkové lavice a nezpevněné břehy

Literatura

Askew R., 2004: The dragonflies of Europe (revised edition). 308 pp., Harley Books, Colchester.

Dolný A., 2005: Metodika monitoringu evropsky významného druhu klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia). Nepublikovaný rukopis, deponován na UP AOPK ČR Praha. 12 str.

Dolný A., v tisku: Rozšíření, biologie a ekologie evropsky významných („naturových“) druhů vážek – Česká republika. Vážky 2005: sborník referátů VII.. celostátního semináře odonatologů v Krušných horách, ZO ČSOP Vlašim.

Honců M. & Roztočil O., 2001: Výsledky mapování vážek (Odonata) na Českolipsku. Vážky 2001: sborník referátů IV. celostátního semináře odonatologů v NP Šumava, ZO ČSOP Vlašim: 62–78.

Honců M. & Roztočil O., 2002: Výsledky mapování vážek (Odonata) na Českolipsku v roce 2002. Vážky 2002: sborník referátů V. celostátního semináře odonatologů v Labských pískovcích. ZO ČSOP Vlašim, 2002: 91–139.

Hanel L. & Zelený J., 2000: Vážky (Odonata): výzkum a ochrana. 240 pp., Český svaz ochránců přírody, Vlašim.

Dále byly využity údaje z nepublikovaných výzkumných zpráv z monitoringu od (abecedně): A. Dolného, K. Filipa, P. Hesouna, O. Holuši, M. Honců, P. Koutného, M. Mikáta, B. Mocka, P. Mücksteina, O. Roztočila a M. Waldhausera z let 2005 – 2006.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.