O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůCévnaté rostliny

sinokvět chrpovitý (Jurinea cyanoides)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

sinokvět chrpovitý (Jurinea cyanoides)

Kategorie zákonné ochrany

Kriticky ohrožený

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (C1)

Červený seznam IUCN

-

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha II a IV)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

příloha I

CITES

Ekologie a biologie

Sinokvět chrpovitý roste roztroušeně na suchých, výslunných až polozastíněných písčitých místech, na vátých písečných dunách, v řídkých borových porostech a vřesovištích, často též na druhotných stanovištích, např. pískovnách, zářezech a náspech železničních tratí, okrajích cest, vinohradech, vojenských cvičištích aj. Ve střední Evropě roste především na velmi jemnozrnných minerálně bohatých půdách písečných přesypů, méně často i na půdách vznikajících rozpadem kvádrových pískovců. V oblasti svého hlavního areálu není rostlina vázána pouze na písčité půdy jako ve střední Evropě, ale osídluje též černozemě, hlinité půdy a výslunné vápnité stráně. Vytrvalý hemikryptofyt se za normálních podmínek rozmnožuje oběma způsoby  vegetativně (postranními růžicemi vyrůstajícími z podzemních výběžků) i generativně (ochmýřenými nažkami). Kvete od července do září, plody dozrávají postupně až do konce října. Izolované středoevropské populace mají sníženou schopnost rozmnožování semeny. Na českých lokalitách nebyly již po mnoho let pozorovány generativně vznikající jedinci, druh se zde množí pouze rozrůstáním klonů.

Celkové rozšíření

Sinokvět chrpovitý patří mezi druhy s kontinentálním rozšířením. Souvislý areál probíhá Běloruskem, Ukrajinou, Kavkazem, Turkmenistánem, západní Sibiří a zasahuje až k Altaji, odtud se druh rozšířil na izolovaná středoevropská naleziště reliktního charakteru v Čechách a Německu (předhůří Harzu, Střední Polabí, Niederausitz, údolí Rýna a údolí Mohanu).

Rozšíření v ČR

V České republice se sinokvět chrpovitý vyskytoval téměř na 30 lokalitách v oblasti vátých písků středního a západního Polabí. V současnosti existují už jen dvě lokality. První leží na okraji Trávčického lesa v Terezínské kotlině a druhou je národní přírodní památka Písčina u Tišic nedaleko Neratovic.

Ohrožení

Ohrožení sinokvětu chrpovitého spočívá především v ubývání vhodných stanovišť. Výskyt druhu je podmíněn existencí otevřených, dynamicky narušovaných, výslunných nebo polozastíněných, minerálně bohatých písčin o dostatečně velké rozloze, kde by docházelo k eliminaci nepříznivých vlivů z okolí. Tak velké lidskými zásahy neovlivněné plochy písčin u nás bohužel nejsou, proto vyžaduje druh neustálou péči. Sinokvět chrpovitý jen těžko snáší konkurenci ostatních druhů, které se expanzívně šíří zejména v souvislosti s celkovým obohacováním prostředí dusíkatými látkami. Soustavný pokles počtu jedinců souvisí též s omezenou možností generativního rozmnožování (semeny), je to způsobeno jak vytvářením malého množství životaschopných semen a nevhodnými podmínkami k jejich klíčení, tak i poškozování květů a semen hmyzími larvami.

Péče o druh

Obě lokality sinokvětu vyžadují řízenou péči, která spočívá především v odstraňování konkurujících druhů rostlin (např. třtina křovištní, ovsík vyvýšený, dřeviny) a narušování půdního povrchu tak, aby se uvolnil prostor pro další šíření druhu. Kromě toho je třeba lokality ochránit před nevhodnými zásahy zemědělskými, lesnickými, stavebními i rekreačními, a to i nejen v místě výskytu tohoto vzácného druhu, ale i v jeho okolí. Vzhledem k tomu, že se sinokvět v přírodě již rozmnožuje pouze vegetativně (vyrůstáním postranních růžic z podzemních výběžků), rozšiřování probíhá pomalu a je plošně silně omezeno. Proto je připraven speciální záchranný program, jeho součástí je i pěstování sinokvětu chrpovitého v kultuře a připravuje se posilování obou stávajících populací uměle namnoženými jedinci.

Literatura

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.