O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůMotýli

žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone)

Kategorie zákonné ochrany

Silně ohrožený

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (CR)

Červený seznam IUCN

neznámý

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha II a IV)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

CITES

Ekologie a biologie

Žluťásek barvoměný, původně lesostepní druh, osídlil v našich podmínkách ""starou"" zemědělskou krajinu s mozaikou výslunných pasených či kosených pastvin a luk, hájků, solitérních dřevin. Na svých biotopech vyžaduje velmi osluněná i stinná místa, nabídku nektaru i živné rostliny, jimiž jsou čilimníky, ve velkých abundancích. Během roku vytváří dvě generace, první v květnu až červnu, druhou v červenci a srpnu. Je relativně dobrý letec, ale v disperzi jej pravděpodobně mohou omezit rozsáhlé zapojené lesní porosty. Má dvě generace do roka, dospělce je možno zastihnout v květnu a červnu a v srpnu a září, přezimuje housenka."

Celkové rozšíření

Evropský druh, západní hranice rozšíření v jižním Německu, na východ až k jižnímu Uralu a do jižní Sibiře.

Rozšíření v ČR

Z ČR známý pouze jako velmi vzácný druh z Bílých Karpat a jižní Moravy, v Čechách je vymřelý.

Ohrožení

Druh je ohrožen likvidací stávajících biotopů, způsobenou především ústupem tradičních forem zemědělství (např.: absence pastvy, popřípadě upuštění od pařezinového hospodaření v lesích), na který navazují sukcesní přeměny biotopů. Jako relativně velký motýl vyžaduje rozsáhlé plochy biotopů. I proto u nás přežívá jen ve velkých rezervacích v CHKO Bílé Karpaty.

Péče o druh

Na populace druhu se jednoznačně negativně podepisuje plošné sečení obývaných lokalit bez ponechaných neposečených enkláv, dvojí či vícenásobná seč za sezónu nebo seč v nevhodný termín. Nevhodná je i intenzivní pastva kombinovaná se sečením nedopasků, ale také absence managementu, kdy dochází samovolnému zarůstání lokalit dřevinami. Změny ve využívání biotopu (zalesnění, změna na polní kultury), likvidace nebo zarůstání širokých lesních lemů, používání biocidů a hnojiv při obhospodařování travnatých biotopů a jejich okolí druhu rovněž neprospívají. Pozitivně naopak působí management zachovávající stepní nebo lesostepní charakter lokalit, především udržování členitých širokých závětrných lemů, širokých světlých lemů podél cest a trvalých lesních průseků (pod elektrickým vedením apod.), které by zprostupnily krajinu pro migraci motýla.

Literatura

Beneš J. a Konvička M. (2006): Metodika monitoringu evropsky významného druhu žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone). Unpubl. 6 pp. MS, Praha: AOPK ČR. Beneš J., Konvička M., Dvořák J., Fric Z., Havelda Z., Pavlíčko A., Vrabec V., Weidenhoffer Z. (eds.) (2002): Motýli české republiky: Rozšíření a ochrana I, II. SOM, Praha. 857 str. Marhoul P. a Turoňová D. (eds.) (2007): Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách. 201 pp. Praha: AOPK ČR.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.