O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůMěkkýši

svinutec tenký (Anisus vorticulus)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

svinutec tenký (Anisus vorticulus)

Kategorie zákonné ochrany

Kriticky ohrožený

Červený seznam ČR

kriticky ohrožený (CR)

Červený seznam IUCN

-

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha II a IV)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

CITES

Ekologie a biologie

Svinutec tenký je velmi vzácný druh a svým výskytem je vázán na zarostlé stojaté eutrofní tůně v nivách velkých řek a odstavená ramena se spletí vodního rostlinstva. Výjimečně se vyskytuje i v rybnících nebo hustě zarostlých drobných pískovnách. Zřejmě je náročnější na obsah vápníku.

Živí se nárosty řas a odumřelými částmi rostlin. Je obojetného pohlaví.

Celkové rozšíření

Svinutec tenký je evropský druh. Na východě jeho areál zasahuje až k západní Sibiři.

Rozšíření v ČR

Z České republiky je známo pouze několik málo lokalit. Vyskytuje se v širší oblasti soutoku Moravy a Dyje a v oblasti Pálavy. Izolovaně pak rovněž v okolí Týna nad Bečvou, v Poodří a Litovelském Pomoraví. V Čechách byly známy dvě lokality u Mělníka, a to park Na Podolí a pískovna u Kelských Větrušic. Při monitoringu těchto dvou lokalit v roce 2006 však nebyl oproti letům předchozím výskyt druhu potvrzen.

Ohrožení

Mezi negativní faktory patří zejména mizení vhodných biotopů v souvislosti s nevhodnými zásahy do vodních nádrží a jejich okolí, regulacemi velkých vodních toků, vzrůstající eutrofizací, změnou druhového složení vodních společenstev, postupným zánikem (zazemněním) a znečištěním biotopů.

Péče o druh

V rámci péče o druh je podstatné zajistit i do budoucna tradiční management pro dané stanoviště. Jedná se zejména o citlivé odstraňování biomasy. Žádoucí je rovněž zajistit co nejpřirozenější vodní režim. Vhodným opatřením může být i introdukce svinutce na vhodné lokality (např. menší a zarostlé pískovny) v oblasti výskytu.

Literatura

Beran L. 1998: Svinutec tenký (Anisus vorticulus). - Ochrana přírody, 53 (9): 272 – 273.

Beran L. 2002: Vodní měkkýši České republiky – rozšíření a jeho změny, stanoviště, šíření, ohrožení a ochrana, červený seznam (Aquatic molluscs of the Czech Republic – distribution and its changes, habitats, dispersal, threat and protection, Red List). – Sborník přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, Supplementum 10, 258 pp.

Beran L. 2003: Anisus vorticulus (Troschel, 1834) – svinutec tenký. Závěrečná zpráva za rok 2003. - Manuscript, depon. in AOPK Praha.

Beran L. 2003: Monitoring populace svinutce tenkého (Anisus vorticulus) v ČR. - Manuscript, depon. in AOPK Praha.

Ložek V. 1989: Z Červené knihy našich měkkýšů – svinutec tenký a znečištění vod.- Živa, Praha, 37: 173.

Škapec L. a kol. 1992: Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů. – 3 Bezobratlí, Príroda, Bratislava, 160 s.

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.