O druhu Monitoring druhu Hodnocení stavu druhu
DomůCévnaté rostliny

zvonek český (Campanula bohemica)

dle nařízení vlády 166/2005 Sb.

zvonek český (Campanula bohemica)

Kategorie zákonné ochrany

Silně ohrožený

Červený seznam ČR

silně ohrožený (C2)

Červený seznam IUCN

zranitelný (VU)

Směrnice o stanovištích

o stanovištích (příloha II a IV)

Bonnská úmluva

Bernská úmluva

CITES

Ekologie a biologie

Zvonek český je rozšířen zejména na druhově bohatých horských loukách, v přirozených alpínských trávnících nad horní hranicí lesa a v ledovcových karech. Vzácně zasahuje i do porostů kosodřeviny. Velmi často se vyskytuje také ve společenstvech lemů cest a v okolí horských bud. Vyhledává osluněná stanoviště a většinou vlhčí půdy středně zásobené živinami.

Celkové rozšíření

Endemický druh rostoucí výhradně v Krkonoších (na české i polské straně pohoří).

Rozšíření v ČR

Zvonek český roste na řadě lokalit v Krkonoších v montánním až subalpínském vegetačním stupni. Nejnižší lokalita je Harrachov-Rýžoviště (ca 760 m n.m.), nejvyšší leží na Sněžce (ca 1600 m n.m.). Všechny lokality se nacházejí na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma.

Ohrožení

Přestože se dříve jednalo o druh v Krkonoších poměrně hojný, byl v posledních desetiletích zaznamenán jeho ústup. Hlavním důvodem snižování početnosti jeho populací, příp. zániku některých lokalit, je vedle stavební činnosti zejména radikální změna ve způsobu obhospodařování a využívání krajiny – nežádoucí změny vegetace po ukončení tradičního, většinou extenzivního obhospodařování luk, zarůstání náletovými dřevinami a celková eutrofizace stanovišť. Zatím spíše potencionálním rizikem je možnost křížení se zvonkem okrouhlolistým.

Péče o druh

Lokality na primárním bezlesí (alpínské trávníky nad horní hranicí lesa a ledovcové kary) nevyžadují žádné managementové zásahy. Naopak na lokalitách vzniklých lidskou činností (louky v montánním stupni) je pro zachování zvonku českého (a celkové druhové rozmanitosti těchto luk) nutné pokračovat v tradičních způsobech hospodaření, případně je obnovit. Základním typem péče o tyto lokality je pravidelné kosení – 1x ročně (výjimečně 2x ročně při příznivých stanovištních podmínkách). Častější kosení luk je nežádoucí. Vhodná je také kombinace kosení a extenzivní pastvy (v případě pastvy je důležité ustájit zvířata mimo přírodovědně nejhodnotnější části luk). Na pozemcích dlouhodobě pouze kosených je potřebné provést občasné pohnojení louky statkovými hnojivy (v žádném případě však ne minerálními hnojivy) nebo kompostem z místní biomasy – doporučený interval hnojení 1x za 4-7 let. Mulčování (pouze jednorázové) je vhodné výhradně při obnově hospodaření na dlouhodobě opuštěných loukách, na tomto typu lokalit je rovněž nutné vyřezat náletové dřeviny, příp. provést likvidaci invazních nebo expanzivních rostlinných druhů např. šťovíku alpského, starčku Fuchsova. Účinná je v tomto případě aplikace chemického přípravku šetrného k životnímu prostředí, např. Roundupu.

Literatura

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.