Seznam druhů ve skupině druhů hadinec červený (Echium maculatum) hlízovec Loeselův (Liparis loeselii) hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica) hvozdík Lumnitzerův (Dianthus lumnitzeri) hvozdík moravský (Dianthus moravicus) hvozdík písečný český (Dianthus arenarius subsp. bohemicus) jazýček jadranský (Himantoglossum adriaticum) katrán tatarský (Crambe tataria) kavyl olysalý (Stipa zalesskii) koniklec otevřený (Pulsatilla patens) koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) kosatec skalní písečný (Iris humilis subsp. arenaria) kuřička hadcová (Minuartia smejkalii) lipnice jesenická (Poa riphaea) lněnka bezlistenná (Thesium ebracteatum) matizna bahenní (Angelica palustris) mečík bahenní (Gladiolus palustris) oměj tuhý moravský (Aconitum firmum subsp. moravicum) pcháč žlutoostenný (Cirsium brachycephalum) pelyněk Pančičův (Artemisia pancicii) plavuně (Lycopodium spp.) popelivka sibiřská (Ligularia sibirica) prha arnika (Arnica montana) puchýřka útlá (Coleanthus subtilis) puštička pouzdernatá (Lindernia procumbens) rožec kuřičkolistý (Cerastium alsinifolium) sinokvět chrpovitý (Jurinea cyanoides) sleziník nepravý (Asplenium adulterinum) sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) srpice karbincolistá (Serratula lycopifolia) starček dlouholistý moravský (Tephroseris longifolia subsp. moravica) střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) svízel sudetský (Galium sudeticum) včelník rakouský (Dracocephalum austriacum) vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum) všivec krkonošský (Pedicularis sudetica) zvonek český (Campanula bohemica) zvonek jesenický (Campanula gelida) zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia) žabníček vzplývavý (Luronium natans)
Kontakt na garanta:
RNDr. Danuše Turoňová
dana.turonova@nature.cz
Domů

Cévnaté rostliny

Skupina cévnatých rostlin je poměrně početná. Před vstupem České republiky do Evropské unie obsahovaly přílohy Směrnice o stanovištích 17 u nás se vyskytujících druhů, po vstupu do EU se jejich počet zvýšil o dalších 24. Celkový počet druhů je 41, ale pro dva zástupce rodu plavuň (Lycopodium s.s.) se zpracovává jen jedna hodnotící zpráva, proto mají webové stránky pro cévnaté rostliny jen 40 položek.

Z taxonomického pohledu jsou ve skupině cévnatých rostlin vzácně zastoupeny kapraďorosty, nahosemenné rostliny v přílohách uvedeny nejsou a převahu mají krytosemenné rostliny, jednoděložné i dvouděložné. Všechny směrnicové druhy jsou u nás ohrožené tj. uvedené v Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (Holub & Procházka 2000) s jedinou výjimkou, kterou je plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum). Většina taxonů příloh II a IV je zastoupena v kategorii kriticky ohrožených druhů (C1); za nejohroženější můžeme v současné době pokládat sinokvět chrpovitý (Jurinea cyanoides), který má sice dvě lokality, ale na jedné je nezvěstný a na další je určité riziko jeho vymizení. Ve vysokém ohrožení jsou i druhy, které mají u nás jen jedinou lokalitu, těchto druhů je šest. Nejrychlejší úbytek lokalit má hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica), který vyžaduje na svých stanovištích stálou péči pastvou nebo alespoň pravidelným kosením. Nižší stupeň ohrožení (C3) mají druhy přílohy V, které patří mezi léčivé nebo okrasné.

Některé rostliny jsou z ochranářského pohledu natolik významné, že jsou uvedeny na světovém Červeném seznamu ohrožených rostlin IUCN (Walter & Gillett1998). Evropsky ohrožené rostliny jsou chráněny Bernskou úmluvou, která je významná zejména pro státy, které nejsou členy Evropské unie. Úmluvou o obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) jsou chráněné tři rostliny z čeledi vstavačovitých a sněženka podsněžník. Právní ochrana všech druhů uvedených v přílohách směrnice je v České republice zajištěna vyhl. č. 395/1992 Sb. a vyhl. č. 175/2006 Sb.

Monitoring cévnatých rostlin uvedených ve směrnici se intenzivně začal provádět od r. 2000 v souvislosti s přípravou soustavy Natura 2000. Údaje o jednotlivých lokalitách ohrožených druhů cévnatých rostlin se zapisovaly do jednotných dotazníků, které se počítačově zpracovávaly. V současné době jsou připraveny nové dotazníky, které více zohledňují individualitu jednotlivých druhů a požadavky hodnotící zprávy. Dotazník je graficky řešen tak, aby se v terénu snadno vyplňoval. V budoucnosti se předpokládá jeho vkládání do databáze přes webové rozhraní. Tento způsob monitorování je v metodikách monitoringu uveden jako extenzivní. Pro většinu druhů se zajišťuje ještě monitoring intenzivní, který je více zaměřen na biologii druhu. Výsledky intenzivního monitoringu jsou významným podkladem pro cílenou péči o druh.

Rostliny jsou řazeny abecedně podle českých jmen, nomenklatura je uvedena podle Klíče ke Květeně České republiky (Kubát et al. 2002), v případě, kdy se jména rostlin uvedená Klíči a v přílohách směrnice liší, jsou uvedena i synonyma.

Literatura:
Holub J.& Procházka F. ( 2000): Red list of vascular plants of the Czech Republic – 2000. – Preslia 72: 187–230.
Kubát K., Hrouda L., Chrtek J., Kaplan Z., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.] (2002): Klíč ke květeně České republiky. – Academia, Praha.
Walter K. S. & Gillett H. J. [eds.] (1998): 1997 IUCN Red List of Threatened Plants. – IUCN ­– The World Conservation Union, Gland

Informační leták druhů:

hvozdík písečný český (Dianthus arenarius subsp. bohemicus) - ZDE
hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica) - ZDE
zvonek jesenický (Campanula gelida) - ZDE

katrán tatarský (Crambe tataria) - ZDE

koniklec otevřený (Pulsatilla patens) - ZDE

hlízovec Loeselův (Lipalis loeselii) - ZDE

(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.