Seznam druhů ve skupině druhů bělomech sivý (Leucobryum glaucum) dvouhrotec zelený (Dicranum viride) mozolka skalní (Mannia triandra) rašeliníky (Sphagnum spp.) srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus) šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) šurpek Rogerův (Orthotrichum rogeri)
Kontakt na garanta:
Aleš Tenčík
alestencik@seznam.cz
Domů

Mechorosty


Mechorosty aktuality:

2014:

27.-28.2. 2013 proběhl seminář Sledování stavu biotopů a druhů za rok 2013, prezentace o mechorostech: Novinky ze světa mechorostů a problematické IP, Rozmnožování mechorostů na příkladu Hamatocaulis vernicosus

23.-24.1. 2013 proběhl seminář Ochrana přírody na Českomoravské vrchovině, bryologické prezentace: Management a monitoring rašeliništních mechorostu – příprava publikace (Holá, Štechová, Ekrtová), Ohrožené mechorosty rašeliništ Českomoravské vrchoviny (Štechová), Vliv managementu na vybrané druhy mechů rašelinných luk (Velehradská)


2013:

v průběhu roku 2013 byly monitorovány/mapovány evropsky významné druhy: Buxbaumia viridis na Šumavě, v Beskydech, v Jesníkách (monitoring, mapování), Železných horách (stejný dokument jako Jeseníky mapování), v Moravském krasu a v okolí Brna, Dicranum viride (EVL Hlubocké obory , Moravsky kras a ostatní lokality, Hamatocaulis vernicosus (mapování, monitorinh je v datbázi MOD), Mannia triandra

na podzim vyšel článek o EVD hlevíku Notothylas orbicularis v časopisu Ochrana přírody - http://www.casopis.ochranaprirody.cz/Vyzkum-a-dokumentace/vycpalka-okrouhla.html

vyšel bryofloristycký článek (České Středohoří, Žďárské vrchy, jižní Morava) - http://www.degruyter.com/view/j/cszma.2013.62.issue-2/cszma-2013-0018/cszma-2013-0018.xml?format=INT

17.-18.10. 2013 proběhlo setkání mapovatelů, kde byla prezentována prezentace Terénní determinační kurz pro botaniky „RAŠELINÍKY - něco málo teorie“ zájemci o tuto prezentaci nechť píší na adresu eva(tečka)hola(zavináč)nature(tečka)cz

25.-29.9.2013 proběhlo bryo-lichenologické setkání, kde byly prezentovány výsledky z mapování a monitoringu Buxbaumia viridis

24.6. 2013 byly odevzdány hodnotící zprávy o stavu druhů za období 2007-2012. Hodnotící zprávy a postup při vytvážení těchto zpráv je vyvěšen u jednotlivých druhů v sekci Hodnocení stavu druhů. Souhrn a porovnání hodnotících zpráv za období 2001-2006 a 2007-2012 je možné stáhnout zde. Pro reportovací období 2007-2012 byly reportovány dva nové druhy mechorostů Notothylas orbicularis a Orthotrichum rogeri.

21.-22.2. 2013 proběhl seminář Sledování stavu biotopů a druhů za rok 2012, prezentace o mechorostech - zde

24.-25.1. 2013 proběhl seminář Ochrana přírody na Českomoravské vrchovině, prezentace o zajímavých mechorostech Vysočiny - zde


2012:

návod na zadávání do nálezové databáze (NDOP) - zde

v pruběhu roku 2012 byly monitorovány/mapovány evropsky významné druhy: Buxbaumia viridis na Broumovsku, v Orlických horách, na Šumavě a v Krkonoších, Dicranum viride, Hamatocaulis vernicosus, Mannia triandra, Orthotrichum rogeri a Notothylas orbicularis

nová verze Seznamu a Červeného seznamu mechorostů ČR byla publikována v časopisu Preslia (Kučera, Váňa & Hradílek 2012, Preslia 84: 813–850) - ke stažení na těchto stránkách - http://botanika.bf.jcu.cz/bryoweb/klic/hledani.php

rozšíření druhu Hamatocaulis vernicosus (Calliergonaceae) v České republice v časopisu Bryonora (Štechová, Štech & Kučera 2012, Bryonora 49: 5-16) - http://botanika.bf.jcu.cz/BLS/english/files/bryonora49_2.pdf

článek o Dicranum viride v časopisu Ochrana přírody - http://www.casopis.ochranaprirody.cz/Vyzkum-a-dokumentace/vzacny-mech-dvouhrotec-zeleny.html

článek o Buxbaumia viridis v časopisu Ochrana přírody - http://www.casopis.ochranaprirody.cz/res/data/027/003423.pdf?seek=

8-10.3. 2012 proběhl seminář Tématické setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů naší květeny - prezentace: Buxbaumia viridis – je ohroženým druhem v Ceské republice?

26-27.1.2012 proběhl seminář Sledování stavu biotopů a druhů za rok 2011 - mechorosty úvod, Buxbaumia viridis v Krkonoších a Hamatocaulis vernicosus a management.


2011:

proběhl monitoring / mapování druhů: Dicranum vidide, Notothylas orbicularis, Orthotrichum rogerii, Mannia triandra, Hamatocaulis vernicosis (pouze v databázi MOD), Buxbaumia viridis v Krkonoších, Jeseníkách, Beskydech, Železných horách, PR Peklo a Svatojířský les a druhů mechorostů s nedostatečně známým rozšířením.


2010:

Informační leták druhu: šikoušek zelený (Buxbaumia viridis)

Články o mechorostech v časopisu Ochrana přírody: Nové poznatky o výskytu mechu šikouška zeleného a Ohrožené mechorosty rašelinných biotopů


Z mechorostů, které jsou zařazeny do přílohy II Směrnice o stanovištích a druzích, je z území České republiky známo celkem 8 druhů. Recentní výskyt je potvrzen již u 6 z nich. Játrovka kýlnatka korutanská (Scapania carinthiaca, syn.: Scapania massalongoi) a mech poparka dlouhoštětá (Meesia longiseta) jsou v současné době řazeny mezi regionálně vyhynulé (RE) druhy bryoflóry ČR. Mech šurpek Rogerův (Orthotrichum rogeri) a hlevík vycpálka okrouhlá (Notothylas orbicularis) byly považovány za nezvěstné (DD-va), ale v letech 2009-2010 byly v ČR nalezeny a zařazeny do monitoringu. Zbylé čtyři recentně potvrzené, monitorované a zde prezentované druhy jsou zařazeny mezi kriticky ohrožené (CR), (silně)ohrožené (EN) nebo zranitelné (VU) (Kučera & Váňa 2005;informace o drzuzích http://botanika.bf.jcu.cz/bryoweb/klic/index.php).

Do přílohy V Směrnice o stanovištích a druzích jsou zařazeny druhy, jejichž odebírání z volné přírody a využívání může být předmětem určitých opatření na jejich obhospodařování. Jsou to: bělomech sivý (Leucobyrum glaucum) patřící mezi neohrožené druhy (LC) a celý rod rašeliník (Sphagnum), který čítá v ČR 34 recentně známých druhů s různým stupněm ohrožení či neohrožení (Kučera & Váňa 2005).

Právní ochrana mechorostů uvedených v přílohách Směrnice o stanovištích je v České republice zajištěna vyhláškou č. 166/2005 Sb.

Cílený monitoring mechorostů z přílohy II Směrnice o stanovištích byl započat v roce 2000 v souvislosti s přípravou soustavy Natura 2000. Na základě terénních zkušeností a získávání nových informací o jednotlivých druzích během tohoto jejich sledování byly (případně neustále jsou) postupně zdokonalovány metodiky monitoringu a přepracovávány terénní formuláře, do nichž jsou na lokalitách zaznamenávány důležité charakteristiky populací sledovaných druhů i lokalit. Takto získané údaje byly a jsou dále zpracovávány a ukládány do Nálezové databáze AOPK ČR (http://ndop.nature.cz/).

Mechy z přílohy V Směrnice o stanovištích nebyly a nejsou AOPK ČR cíleně monitorovány. Jejich sledování není vzhledem k jejich zařazení v uvedené příloze nezbytné a vzhledem k vysoké finanční a časové náročnosti je i nereálné. Informace o rozšíření těchto druhů jsou čerpány z výsledků mapování biotopů ČR a z literatury (z publikovaných bryologických a botanických průzkumů a monitoringů).

Druhy jsou řazeny abecedně podle českých jmen, nomenklatura je uvedena podle Seznamu a červeného seznamu mechorostů České republiky (2005) (Kučera J. & Váňa J. 2005).

Literatura:
Hora J.(ed.)(1998): Legislativa EU a ochrana přírody. Česká společnost ornitologická, Praha, 96 pp.
Kučera J. & Váňa J. (2005): Seznam a Červený seznam mechorostů České republiky (2005).– Příroda, Praha, 23: 1-104.

(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.